Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 3

 

гр. Троян, 09.01.2014 год.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на  десети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. Дело № 999 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

И.Д.Д. от гр. Троян, чрез пълномощника си адв. Д.С. от ЛАК е предявила против “Чез електро България” АД София, представлявано от всеки двама от членовете на УС иск за сумата 608,70 лева – представляваща неоснователрно обогатяване по смисъла на чл. 55 ал. І пр. 1 от ЗЗД.

В исковата молба е изложено, че ищцата е собственник  на недвижим имот, находящ се в гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 244 и е абонат на ответното дружество за доставка и консумация на ел. енергия по партида №  300222985970.

През месец август 2013 г. ищцата излага, че е получила писмо, с което е уведомена, че във връзка с извършена проверка е съставен Констативен протокол с № 3008309 от 19.08.2013 г. В последствие е извършена корекция на сметките за консумирана ел. енергия и Д. е уведомена, че следва да заплати процесната сума от 608,70 лева, за което е издадена фактура № 0133483971 от 26.08.2013 г. Въпреки направеното оспорване  ищцата излага, че е заплатила начислената сума, тъй като в противен случай е предупредена, че ще бъде прекъснато ел. захранването на имота. Ищцата счита, че заплатената от нея сума на ответника не се дължи и същата е получена без правно основание. 

Ответникът, в депозиран отговор по реда на чл. 131 от ГПК, навежда възражения за неоснователност на исковата претенция. Твърди, че сметката на потребителя е коригирана съгласно договора при общи условия на “Чез разпределение България” АД и “Чез електро България” АД. Посочва също така, че отношенията с ищеца са се развили на база валидни договорни отношения по договори при общи условия, уреждащи условията за използване на електроразпределителната мрежа на “Чез разпределение България” АД и продажбата на електрическа енергия от “Чез електро България” АД, които влизат в сила без изрично писмено приемане.

В съдебното производство ищцата се представлява от адв. Д.С. от ЛАК, която по същество излага становище за основателност на иска, което доразвива в представена по делото писмена защита. Поддържа искането за присъждане на разноски и представя списък по чл. 80 от ГПК.

Ответникът, редовно призован, не  изпраща представител в с.з.

След преценка - поотделно и в съвкупност на представените писмени доказателства: писмо изх. №  NTZ5630/20.08.2013 г., писмо изх. № 1201226388/27.08.2013 г., фактура № 0133483971/26.08.2013 г., разписка № 04000191503481/05.09.2013 г., издадена от „Изипей” АД, лицензия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, лицензия на „ЧЕЗ Електро България” АД, сертификат на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД,  сертификат за публикувана реклама на „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД и Решения на ДКЕВР № ОУ-056 от 07.11.2007 г.,  № ОУ-059/07.11.2007 г., доводите и становищата на страните, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Установява се по делото, че ищцата И.Д. е собственик на недвижим  имот, находящ се на ул. ”Христо Ботев” № 244 в гр. Троян. Ищцата е абонат на „Чез електро България” АД, което дружество е доставчик на ел. енергия. В имота е открита партида с клиентски № 300222985970 за консумирането на ел. енергия.

С писмо от 20.08.2013 г. ищцата е уведомена, че във връзка с извършена проверка на обект със средство за търговско измерване /електромер/ с фабричен № 9309902, обект: къща, находяща се на адрес: гр. Троян, ул. ”Христо Ботев” № 244 е съставен Констативен протокол с № 3008309 от 19.08.2013 г.  Със същото писмо ищцата е била уведомена, че ще бъде извършена корекция на сметките за консумирана ел. енергия.

На 27.08.2013 г. Д. е получила писмо изх. № 1201226388, с което от електроразпределителното дружество са я уведомили, че въз основа  на съставен от трето лице – „ЧЕЗ разпределение България” АД констативен протокол № 3008309 от 19.08.2013 г., са коригирани вече платените й сметки за ел. енергия и е дотаксувана сума в размер на 608.70 лева, като й била предупредена, че при невнасяне на дължимата сума „ЧЕЗ електро България” АД ще предяви искане до „ЧЕЗ разпределение България” АД за преустановяване на електроснабдяването в имота. Към писмото е приложена фактура № 0133483971 от 26.08.2013 г.

Д. е направила оспорване, но била принудена да заплати процеснта сума, видно от представената разписка № 0400019153481, тъй като в противен случай снабдяването с ел. енергия е щяло да бъде преустановено.

При така възприетата фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Предявен е иск за връщана на платена без основание сума - с правна квалификация чл. 55, ал. І, пр. 1 от ЗЗД.

С настоящата искова претенция Д. е сезирала съда да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да й върне процесната сума, за която е издадена фактура 19.08.2013 г., като платена без основание ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателно изплащане на вземането.

Съгласно хипотезата на цитираната разпоредба, следва да бъде установено, че в случая е налице плащане без основание.

Не се оспорва факта, че ищцата е потребител на електрическа енергия и като такъв, тя е страна по договор при общи условия за използване на електроразпредлителаната мрежа на “Чез разпределение България” АД и за продажба на електрическа енергия на “Чез електро България” АД.         

Не се оспорва и обстоятелството, че е извършена едностранна промяна от страна на доставчика, в сметката на ищеца-потребител за вече доставена и ползвана ел. енергия за периода 22.05.2013 г. до 19.08.2013 г.

В случая съда намира, че доставчикът няма право да извършва едностранни корекции в сметките на потребителите с клаузи, съдържащи се в общите условия, приети от самия него и обвързващи потребителя и в този смисъл съдебната практика е категорична, че „поради неравноправния им характер подобни клаузи са нищожни по силата на чл. 146 ал. І Закона за защита на потребителите и чл. 26 ал. І ЗЗД и не обвързват потребителите.”/Решение № 189/11.04.2011 г. постановено по т.д. № 39/2010 г. ВКС /.                     

В приложения по делото отговор на ИМ пълномощника на ищеца—юрисконсулт Трифонов излага становище за правомерно извършена корекция на сметките на абоната – ищец, като счита, че същият е неизряден потребител и се позовава на влезлите от 17.07.2012 г.  в сила промени в Закона за енергетиката.                                В тази връзка настоящия състав изцяло споделя становището на  адв. С. в приложените по делото писмени бележки. Действително, измененията и допълненията в Закона за енергетиката обн. ДВ бр. 54/2012 г. в сила от 17.07.2012 г. не установяват основание за извършване на едностранна корекция на сметките на потребителите на ел. енергия. Разпоредбите на Закона препращат към Правила за измерване на количеството ел. енергия, регламентиращи и случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия. В чл. 45 ал.  І от Правила за измерване на количеството ел. енергия, приети от ДКЕВР с Решение № П-1/10.04.2007 г. на основание чл. 83 ал. І т. 6 от ЗЕ се посочва, че когато при проверка на измервателната система се установи грешка над допустимата, съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и не е известно кога се е появила установената грешка, отчетеното количество ел. енергия се определя съгласно процедура, предвидена в договора за покупко-продажба на ел. енергия или това са Общите условия на електроразпределителните дружества. От изложеното става ясно, че основанието за такава корекция не се съдържа в Закона, а в Общите условия на електроразпределителните дружества, които клаузи в Общите условия съгласно практиката на ВКС са  нищожни по силата на чл. 146 ал.  І от Закона за защита на потребителите и чл. 26 ал. І от ЗЗД и не обвързват потребителите на ел. енергия. Освен това горепосочената задължителна съдебна практика е постановена след приемането на Правилата за измерване на количеството ел.енергия от ДКЕВР с Решение № П-1/10.04.2007г.

Отделно от това, по делото не беше доказано от страна на ответника, че начисленото количество ел. енергия на стойност 608,70 лева е доставено и реално потребено от ищцата, поради което същата да дължи нейното заплащане, тъй като липсват доказателства, че доставената ел. енергия не е отчетена правилно от средствата за търговско измерване, върху които потребителят е длъжен да не извършва интервенция.

Неоснователното обогатяване възниква при правоотношение, свързано с разместване на имуществени блага без правно основание.

Съобразявайки казаното до тук, съдът намира, че иска се явява основателен и доказан и следва изцяло да бъде уважен.

На основание чл. 78 ал. І от ГПК при този изход на делото ще следва ответното дружество да заплати сторените от ищцата съдебно-деловодни разноски в размер на 351,41 лева, за което е представен и списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от горното съда

 

                                           Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА на основание чл. 55 ал. І предл. първо от ЗЗД “Чез електро България” АД, ЕИК 175133827, седалище и адрес: гр. София, район Средец, ул. Г. С. Раковски № 140, представялавано от всеки един от двамата членове на управителния съвет да заплати на И.Д.Д., ЕГН **********,*** сумата 608,70 – шестстотин и осем лева и 70 стотинки, представляваща заплатена без основание ел. енергия за периода 22.05.2013 г. до 19.08.2013 г., начислена въз основа на констативен протокол № 3008309 от 19.08.2013 г., ведно със законната лихва от деня на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА на основание чл. 78 ал. І от ГПК “Чез електро България” АД, ЕИК 175133827, седалище и адрес: гр. София, район Средец, ул. Г. С. Раковски № 140, представялавано от всеки един от двамата членове на управителния съвет да заплати на И.Д.Д., ЕГН **********,*** сумата 351,41триста петдесет и един лева и 41 стотинки сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – гр. Ловеч в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                               Районен съдия: