ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 12.02.2014 год.

 

          Троянски районен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на 12.02.2014 год. (дванадесети февруари две хиляди и четиринадесета) година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

 

при секретаря Кремена Раева, като разгледа докладваното от съдията Радева  гр. дело № 100  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 от ГПК.

Посоченото по-горе дело е образувано по искова молба, подадена от О.Й.Д. *** против Районен съд гр. Ловеч и Окръжен съд гр. Ловеч с посочено правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 4 от ЗОДОВ и чл. 52 от ЗЗД във вр. чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

Първоначално делото е било образувано в Районен съд гр. Ловеч и след отстраняване на всички съдии от съда, с Определение № 97 от 29.01.2014г., постановено по гр.д. № 44/2014г. Окръжен съд гр. Ловеч е определил Районен съд гр. Троян да разгледа делото.

С протокол за избор на за съдия-докладчик от 11.02.2014г. за такъв е бил определен пети съдебен състав, с председател съдия Даниела Радева, след отстраняване на втори, четвърти и трети съдебни състави при Районен съд гр. Троян.

Съдия Даниела Радева като съобрази, че вторият ответник по предявеният иск – Окръжен съд гр. Ловеч, като въззивна инстанция осъществява инстанционен контрол на актовете, постановени от Районен съд гр. Троян, включително и на тези, постановени от съдия Радева, счита, че това обстоятелство би породило съмнение за липса на безпристрастност и наличие на предубеденост на съда, пряко или косвено от изхода на делото. По тези съображения съдия Радева счита, че следва да се отстрани от разглеждане на делото. Предвид отстраняването на всички съдии при Районен съд гр. Троян и невъзможността делото да бъде разгледано в настоящия съд, на основание разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от ГПК ще следва производството по делото да бъде прекратено и същото да бъде изпратено на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане.

С оглед изложеното и на основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 и чл. 23, ал. 3 от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

            СЪДИЯ ДАНИЕЛА РАДЕВА се ОТСТРАНЯВА от разглеждане на гражданско дело № 100/2014г. по описа на Районен съд гр. Троян.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 100/2014г. по описа на Районен съд гр. Троян.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           Районен съдия: