ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 08.01.2014 год.

 

          Троянски районен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на 08.01.2014 год. (осми януари две хиляди и четиринадесета) година в състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

 

при секретаря Кремена Раева, като разгледа докладваното от съдията Радева гр. дело № 1445  по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 от ГПК.

В Районен съд гр. Троян е образувано гр. дело № 1445/2013г. по повод подаден иск с правно основание чл. 422 от ГПК от „Евротрейдинг” ООД гр. Русе, представлявано от управителя Пламен Й. Петров срещу „Стил Макс” ЕООД гр. Тетевен, представлявано от управителя Емил Асенов Максимов.  

Първоначално исковата молба е била подадена в Районен съд гр. Тетевен, на след отстраняване на всички съдии от съда, Ловешки окръжен съд е определил Районен съд гр. Троян като равен по степен съд, който да разгледа делото.

С Протокол от 08.01.2014г. за съдия-докладчик по делото е определена съдия Даниела Радева, след отстраняване на съдия Светла Иванова, съдия Десислава Ютерова и съдия Петя Гатева.

Съдия Радева като съобрази, че дружеството - ответник „Стил Макс” ЕООД гр. Тетевен се управлява и представлява от Емил Асенов Максимов, който е съпруг на административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен – съдия Искра Максимова, счита, че са налице основанията на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. Посоченото обстоятелство би породило съмнение за липса на безпристрастност и наличие на предубеденост или заинтересованост на съда, пряко или косвено от изхода на делото, поради което съдия Радева счита, че следва да се отстрани от разглеждане на делото.

Предвид това, че са се отстранили всички съдии от Районен съд гр. Троян и разглеждането на делото в съда е невъзможно, ще следва същото да бъде прекратено и на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК да бъде изпратено на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд.  

Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 и чл. 23, ал. 3 от ГПК съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

            СЪДИЯ ДАНИЕЛА РАДЕВА се ОТСТРАНЯВА от разглеждане на гр. дело № 1445/2013г. по описа на Районен съд гр. Троян.

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1445/2013г. по описа на Районен съд гр. Троян.

            ИЗПРАЩА гр. дело № 1445/2013г. по описа на Районен съд гр. Троян на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                           Районен съдия: