ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 03.12.2014 год.

 

          Троянски районен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на 03.12.2014 год. (трети декември две хиляди и четиринадесета) година в състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

 

при секретаря Кремена Раева, като разгледа докладваното от съдията Радева  гр. дело № 899  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 от ГПК.

Посоченото по-горе дело е образувано по повод подадена искова молба от П.М.Н. *** срещу З.В.В. ***.  

С протокол за избор на за съдия-докладчик от 28.11.2014г. за такъв е бил определен пети съдебен състав, с председател съдия Даниела Радева, след отстраняване на втори, четвърти и трети съдебни състави при Районен съд гр. Троян.

Съдия Даниела Радева като съобрази обстоятелството, че ищеца по делото П.М.Н. многократно е изразявал съмнение досежно безпристрастността на съдиите от Районен съд гр. Троян счита, че са налице предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. По повод направено искане от  ищеца Н. по гр. дело № 1401/2013г. и гр. дело № 25/2014г. по описа на съда, всички съдии от Районен съд гр. Троян са се отстранили от разглеждане на посочените дела. Освен това в момента пред СГС е висящо съдебно производство, по което П.М.Н. е предявил иск с цена 400 000 лева за нанесени вреди по ЗОДВ, като един от ответниците е именно Районен съд гр. Троян.

С оглед изложеното съдия Радева счита, че са налице предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и следва да се отстрани от разглеждане на делото. Предвид това, че са се отстранили всички съдии от Районен съд гр. Троян и разглеждането на делото в съда е невъзможно, ще следва същото да бъде прекратено и на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК да бъде изпратено на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд. 

Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 и чл. 23, ал. 3 от ГПК съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

            СЪДИЯ ДАНИЕЛА РАДЕВА се ОТСТРАНЯВА от разглеждане на гр. дело № 899/2014г. по описа на Районен съд гр. Троян.

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 899/2014г. по описа на Районен съд гр. Троян.

            ИЗПРАЩА гр. дело № 899/2014г. по описа на Районен съд гр. Троян на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                           Районен съдия: