Р Е Ш Е Н И Е

 

                                № 43 от 13.02.2015г. , гр. Троян

 

       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи януари, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при участието на секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1002 по описа за 2014., за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА МЕЖДУ С.П.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Т.*** и М.Н.И. с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Т.***, сключен на 17.09.2004 година, пред длъжностното лице по гражданско състояние в гр.Атина, Република Гърция  за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № 0063 от 29.09.2004 година, по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

Утвърждава споразумението по чл. 51 СК, както следва:

ОБЯВЯВА, че страните  нямат родени от брака деца, които да издържат.

ОБЯВЯВА, че страните  нямат претенции за издръжка един към друг.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака М.Н.И. ще възстанови предбрачното си фамилно име – И..

           ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат семейно жилище по смисъла на закона.

           ОБЯВЯВА, че притежаваните от страните движими вещи са поделени извън-съдебно помежду тях, както и че страните нямат претенции и спорове относно открити по време на брака им банкови сметки и влогове..

ПОСТАВЯ В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на М.Н.И. с ЕГН ********** следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Горно Трапе, общ. Троян, област Ловеч, с идентификатор 16986.31.19 (едно шест девет осем шест-точка-три едно- точка-едно девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горно Трапе, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-25/01.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: местност „Радославча”, площ: 849 (осемстотин четиридесет и девет) кв.метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), съседи: 16986.31.11, 16986.31.10, 16986.31.22.

           ПОСТАВЯ В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на С.П.М. с ЕГН ********** следния недвижим имот:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Горно Трапе, общ. Троян, област Ловеч, с идентификатор 16986.31.8 (едно шест девет осем шест-точка-три едно-точка- осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горно Трапе, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед Р Д-18-25/01.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: местност „Радославча”, площ: 862 (осемстотин шестдесет и два) кв.метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, съседи-16986.31.11, 16986.31.22, 16986.31.25.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на С.П.М. с ЕГН ********** ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел) ФОРД ЕСКОРТ, с регистрационен номер ОВ 5897 АТ, с идентификационен номер на превозното средство WF0NXXGCANSJ53242, с номер на двигателя SJ53242, с цвят - ТЪМНО СИН МЕТАЛИК.

ОСЪЖДА М.Н.И. с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Т.***, на основание Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС сумата от 45.82 /четиридесет и пет лева и осемдесет и две стотинки/ лева, а  в полза на Община Троян по сметка “Местни данъци и такси”  и  сумата 10.41 /десет лева и четиридесет и една стотинки/ лева.

ОСЪЖДА С.П.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Т.***, на основание Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС сумата от 45.82 /четиридесет и пет лева и осемдесет и две стотинки/ лева, а  в полза на Община Троян по сметка “Местни данъци и такси”  и  сумата 10.41 /десет лева и четиридесет и една стотинки/ лева.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: