ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

Гр.Троян, 11.02.2015 година.

 

Троянски районен съд, втори граждански състав, в закрито съдебно заседание на единадесети февруари две хиляди и петнадесета  година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

           

            Като разгледа гр.д.№1011/2014г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

            На основание чл. 140 ал. І от ГПК съдът след като извърши проверка по редовността и допустимостта на предявения иск намира за установено следното:

            В Троянски районен съд е образувано горното дело по искова молба от 

С.В.Е., с адрес за призоваване гр.Ловеч, ул.”Търговска” №17, чрез пълномощника  адв.В.У. ***, с която се претендира постановяване на решение,  с което ответника “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ЕИК: 831919536, със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, район Възраждане, пл. ”Света Неделя“ № 7, представлявана от Левон Карекин Хампарцумян и Андреа Казини, да бъде осъден  да изплати на ищеца сумата от 3000.00 лева, представляваща неоснователно обогатяване по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗЗД.

            На ответника е изпратено копие от исковата молба и доказателства и в  законоустановения срок по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор, в който същият на осн.чл.119, ал.3 във вр.чл.105 от ГПК е направил възражение за местна неподсъдност на спора пред Троянски районен съд, като обосновава, че предвид седалището на ответника и правилото за обща местна подсъдност, делото следва да бъде изпратено по компетентност на надлежния съд, който е Районен съд – София

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че седалището на ответника е в гр. София, видно от представената по делото разпечатка от ТР, както и че възражението за местна неподсъдност е своевременно направено, тъй като е в рамките на срока по чл. 131 от ГПК намира, че делото следва да се изпрати по компетентност на Софийски районен съд, в съответствие с правилото за обща местна подсъдност по чл. 105 от ГПК.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 118, ал. 2 във вр. с чл. 119, ал.3 и чл.105 от ГПК, Троянски  районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1011/2014 г. по описа на Троянски районен съд.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. София.

 

            Определението може да се обжалва от страните с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред Ловешки окръжен съд.

 

 

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: