ПРОТОКОЛ-Опр. № 177

                                  гр. Троян, 20.05.2015 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на двадесети май, две хиляди и петнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 1015 по описа за 2014 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

          За ищеца „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД - р.пр. не се явява представител и не се представлява.

          Ответникът Х.Д.Д. – р.пр. се явява лично и с  адв. Б.Д. от ЛАК с пълномощно приложено по делото.

          Вещото лице Ц.  Ц. – р.пр. се явява лично.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Молба вх.№ 2339/15.04.2015 година от Х.Д.Д., чрез адв. Д., с която представят нотариално заверена декларация на сравнителен графичен материал за нуждите на съдебно-графическата експертиза.

          Молба вх.№ 2560/22.04.2015 година от ищеца „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, чрез юриск. Цветомира Седянкова, с която във връзка с дадени от съда указания представят в оригинал кредитно досие на Х.Д.Д..

          Протокол за извършена графическа експертиза вх.№ 2746/29.04.2015 година, изготвена от вещото лице Ц.Ц..

          Молба получена по факса на ТРС с вх.№ 3067/19.05.2015 година от ищеца „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, чрез юриск.Тодор Богатинов, в качеството на пълномощник на ответното дружество, с  която прави  отказ от иска на основание чл. 233 от ГПК.

СТАНОВИЩЕ  ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.Д.: - Считам, че не са налице процесуални пречки и молим за даване  ход на делото.

          СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.Д.: - Ще моля, да се приеме като доказателство по делото, представената с Молба вх.№ 2339/15.04.2015 година от Х.Д.Д. нотариално заверена Декларация на сравнителен графичен материал за нуждите на съдебно-графическата експертиза. Не възразявам да бъде прието като доказателство по делото и представеното от ищцовото дружество в оригинал кредитно досие на Х.Д.Д., приложено към молба вх.№ 2560/22.04.2015 година.

          СЪДЪТ пристъпва към изслушване на вещото лице.

          Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

          Ц.М.Ц. - на 52 години, женен, неосъждан за лъжесвидетелстване, без родство и особени отношения със страните по делото.

          На вещото лице се напомни отговорността по чл. 291 от НК.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: - Представил съм писмено заключение, което поддържам. Ако има въпроси съм готов да отговоря.

          АДВ.Д.: - Запознати сме изцяло с констативната част и заключението на допуснатата съдебно-графическа експертиза. Запознати сме и с приложенията, представени от вещото лице. Считаме, че констатациите обхващат изцяло поставените от съда задачи, кореспондират със заключението и го обосновават, а приложенията ясно и красноречиво онагледяват заключението на вещото лице. Считаме, че вещото лице е отговорило изцяло на поставените му задачи. Нямам въпроси към него и молим заключението да бъде прието като доказателство по делото.

          СЪДЪТ като съобрази становището на процесуалния представител на ответника и изразеното в изпратената по факса на ТРС молба от ищцовото дружество счита, че следва да се приеме като доказателство по делото Протокол за извършена графическа експертиза вх.№ 2746/29.04.2015 година, изготвена от вещото лице Ц.Ц., представеното кредитното досие в оригинал на Х.Д.Д., както и представената с Молба вх.№ 2339/15.04.2015 година от Х.Д.Д. нотариално заверена декларация на сравнителен графичен материал, а на вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 200.00 лева от внесения депозит, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото: Протокол за извършена графическа експертиза вх.№ 2746/29.04.2015 година, изготвена от вещото лице Ц.Ц., кредитно досие в оригинал на Х.Д.Д. и нотариално заверена Декларация на сравнителен графичен материал от Х.Д.Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на вещото лице Ц.М.Ц. в размер на 200.00 – двеста лева от внесения депозит.

АДВ.Д.: - С оглед депозираната от ищеца молба, с която се иска делото да бъде прекратено, защото ищецът се отказва от предявения от него иск, във връзка с постъпилото по делото заключение на вещото лице, считаме, че право на ищеца е да се разпореди с иска така, както му предоставя тази възможност  ГПК. Но моля да имате предвид, че при прекратяване на делото, доверителят ми Х.Д. не е станал причина за водене на този процес. Той е ответник и още с отговора на ИМ сме заявили, цитирам: „Че, както ищеца, така и ответника са жертва на измама, за която подозираме друго лице ..” и за установяване на фактите довели до изясняване на обективната истина и на съдебното дирене, доверителят ми е заплатил и депозита за работата на вещото лице в размер на 200 лева. Ето защо моля, при прекратяване на делото да присъдите по реда на чл. 78, ал.4 от ГПК, сторените от доверителя ми разноски за адвокатско възнаграждение в минимален по Наредбата размер от 434.00 лева, заедно със заплатения от доверителя ми депозит за работата на вещото лице в размер на 200 лева или общо 634.00 лева разноски по делото.

СЪДЪТ като съобрази депозираната по делото молба от ищеца „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, чрез юриск.Тодор Богатинов с правно основание чл. 233 от ГПК, с която правят отказ от предявения иск, становището на процесуалния представител на ответника и обстоятелството, че съгласно разпоредбата на чл. 233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право при всяко положение на делото, настоящия съдебен състав счита, че са налице предпоставките на закона и делото следва да бъде прекратено поради отказ от иск.

Ще следва на основание чл. 78, ал.4 от ГПК, ищецът  „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД да бъде осъден да заплати на ответника Х.Д.Д. сторените по делото разноски в размер на 634.00 лева, представляващи  разноски за един адвокат и  депозит за изготвената съдебно-графическа експертиза, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.д.№ 1015 от 2014 година по описа на ТРС, поради отказ от иска.

ОСЪЖДА „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София 1715, район „Младост”, ж.к. „Младост” 4, ул. Бизнес парк София, сгр.14, БУЛСТАТ 130697606, представлявано от законния представител Луик Льо Пишу  ДА ЗАПЛАТИ на Х.Д.Д., ЕГН **********,*** сумата 634.00 /шестстотин тридесет и четири/ лева, от която 434.00 /четиристотин тридесет и четири/ лева разноски за един адвокат и 200.00 /двеста/ лева депозит за изготвената съдебно-графическа експертиза.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от днес за ответника, а за ищеца от датата на съобщението.

          Заседанието приключи в 09.45 часа.

          Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: