Р Е Ш Е Н И Е

№ 182

 

гр.Троян, 12.06.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Троянски районен съд, в публичното заседание на тринадесети май през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.дело № 123  по описа за 2015г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

         Исковата  претенция е с правно основание чл. 422 във вр.чл.415 от ГПК.

         Предявена е искова молба от „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София 1715, район „Младост”, ж.к. „Младост” 4, Бизнес парк София, сграда 14, БУЛСТАТ 130697606, представлявано от законния представител Мишел Жорж Мари Фуйе, чрез пълномощника си  юрисконсулт Д.В. от САК против К.К.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***,  с  правно основание чл.422 във връзка с 415 от ГПК.

Ищецът твърди, че с Договор за потребителски заем с №PLUS-01325258 от 15.01.2009 година на ответницата К.Ц. е отпуснат заем в размер на 5000.00 лева. Сумата, предмет на горепосочения договор е предоставена по банковата и сметка, съгласно чл. 1 от договора, с което ищецът е изпълнил задължението си по него. В договора- поле „Удостоверение на изпълнението”, клиентът е удостоверил усвояването на заема, с което фактическият състав по реалната сделка е изпълнен. Твърди, че въз основа на чл. 3 от същия, за ответника възниква задължението да погаси заема на 59 месечни вноски – всяка по 151.30 лева, които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на ищеца.

Ответницата К.К.Ц. е преустановила плащането на вноските по кредит номер PLUS-01325258 на 30.04.2013 година, като към тази дата са погасени 50 месечни вноски. На основание чл. 5 от договора вземането на ищеца е предсрочно изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски. Въпреки уговорката за настъпване на  автоматична предсрочна изискуемост ищецът е изпратил на ответницата покана за доброволно изпълнение на договора през месец юли 2014 година, за което е представено доказателство - удостоверение от куриерска фирма от 18.09.2014 година. В чл.10 от процесния Договор е посочено, че всички волеизявления на Заемодателя, отправени към Заемателя, се считат узнати за Заемателя, ако бъдат доставени  на адрес, посочен  в група Информация за връзка.

Кредиторът е упражнил правото си да направи кредита предсрочно изискуем преди подаване  на заявление за издаване на заповед за изпълнение, като ответникът е следвало да изплати заема увеличен  с надбавката в размер на  1360.05 лева, представляващ оставащите 9 броя погасителни вноски към 30.05.2013 година, към която дата е станал изискуем в целия му размер.

Излага, че К. дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва - 47.80 лева за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита – 30.05.2013 година до 11.11.2014 година. Към настоящия момент ответникът дължи на ищеца общо сумата в размер на 1407.85 лева.

Ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК към РС гр. Троян. По ч.гр.д.№917/2014 година по описа на ТРС е издадена заповед за изпълнение, след което е постъпило възражение от ответницата, по повод на което е инициирано и настоящото производство за установяване на вземането.

Моли съда, да уважи предявения иск, като осъди ответника да заплати на ищеца: сумата 787.68 /седемстотин осемдесет и седем  лева и шестдесет и осем стотинки/ лева – главница, представляваща неизплатено задължение по  кредита, 572.37 /петстотин седемдесет и два лева и тридесет и седем стотинки/ лева, представляваща надбавка по чл. 3 от договора, 47.80 /четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит,  за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 30.05.2013 година до 11.11.2014 година, или общо дължима сума 1407.85 /хиляда четиристотин и седем лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, ведно със законната лихва върху дължимите суми за изплащане, както и съдебните разходи по заповедното производство в размер на 28.16/двадесет и осем лева и шестнадесет стотинки/ лева - разноски за държавна такса и 300.00/триста/ лева юрисконсултско възнаграждение.

         Претендират се разноски и по настоящото дело в размер на 141.84 /сто четиридесет и едни лева и осемдесет и четири стотинки/ лева, представляваща заплатена ДТ, както и 300.00 /триста/ лева юрисконсултско  възнаграждение.

         По реда на чл.131 от ГПК на ответницата  е изпратено копие от искова молба и доказателства.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК ответницата  не е представила писмен отговор, не е взела становище по иска и не е ангажирала доказателства. С разпореждане на съда от 24.02.2015 година същата е уведомена за последиците от не подаване на отговор и не упражняване на права.

В съдебно заседание, редовно призована, ответницата се явява лично и признава предявения иск, като моли да и бъде дадена възможност за разсрочено плащане на задължението.

Съдът като прецени, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК, прие, че срещу ответника следва да се постанови решение при признание на иска, с което предявената искова претенция с правно основание чл.422 вр. чл.415, ал.І от ГПК да се уважи изцяло.

С оглед изхода на процеса и по изложените по-горе аргументи, искането на  ищцовата страна за присъждане на сторените по ч.гр.д. № 917/2014г. по описа на ТРС и гр.д.№ 123/2015г. по описа на ТРС  разноски следва да се уважи в пълния претендиран размер.

             Воден от гореизложеното, съдът

 

                            Р   Е   Ш  И  :

 

         ПРИЗНАВА за установено, че К.К.Ц., ЕГН ********** ***, ДЪЛЖИ на ”БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 14, представлявана от Мишел Жорж Мари Фуйе, сумата 787.68 – седемстотин осемдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки, представляваща неплатено парично задължение по Договор за потребителски заем с № PLUS-01325258 от 15.01.2009г., ведно със законната лихва, считано от 25.11.2014г. до окончателното й изплащане, сумата 572.37 – петстотин седемдесет и два лева и тридесет  и седем стотинки, представляваща надбавка по чл.3 от Договора, сумата 47.80 – четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки, представляваща мораторна лихва за периода от 30.05.2013г. до 11.11.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на Заявлението по чл.410 от ГПК в съда – 25.11.2014г. до окончателното изплащане на сумата, както  и сторените по частно гр. дело № 917/2014г. разноски.

ОСЪЖДА К.К.Ц., ЕГН ********** *** да заплати на ”БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 14, представлявана от Мишел Жорж Мари Фуйе сторените в настоящото производство разноски в размер на 141.84 /сто четиридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/  лева ДТ и 300.00  /триста/ лева адвокатско възнаграждение.

Решението е постановено при признание на иска.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: