РЕШЕНИЕ

 

 130

 

гр. Троян,  22.04.2015 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на тридесети март  две хиляди и петнадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 135  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

 

 Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния М.М.Н., ЕГН ********** в професионално приемно семейство на Й.Д.Д. ***, временно настанен по административен ред със Заповед №ЗД-04-25/05.02.2015г.  на Директора на ДСП – гр.Плевен.

Видно от приложеното по делото удостоверение за раждане, малолетния М. е роден ***г. в гр.Плевен от майка М.К.Н. и баща неизвестен.  В молбата е изложено, че  това е петото дете на майката М.К.Н.. Твърди се, че останалите четири деца са настанени в приемни семейства и институции, а едно от тях е осиновено. Излага се, че  майката не полага необходимите  грижи за децата си, не се интересува от тях и не желае да се грижи за  тях, включително и за малолетния М.. Установено е, че майката  няма собствено жилище, не разполага с условия и финансови средства за нормално отглеждане и възпитание на детето. Не са налице и близки  и роднини, които да желаят и да имат възможност да отглеждат детето. Установява се, че преди малолетния М. да бъде настанен със Заповед №ЗД-04-25/05.02.2015г.  на Директора на ДСП – гр.Плевен в семейството на Й.Д., за него се е грижила баба му по майчина линия - В. Н., която според данните от приложения по делото социален доклад живее в крайна бедност.

От приложения по делото социален доклад се установява, че  социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние,  факторите на средата и семейството, в което е живяло и  тази на приемното семейство, като накрая са направени изводи и препоръки. Установено е, че приемния родител на малолетния М. с лекота се грижи за детето, създаден е режим за хранене, сън и бодърстване. На детето е избран личен лекар и е направена първа консултация.

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

Й.Д.Д. – редовно призована се явява лично в съдебно заседание.

М.К.Н.- редовно призована  по реда на чл.47 ал.6 от ГПК, не се явява в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява ИД Директор  Димка Миховска.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: Социален доклад за предприемане на мярка за закрила, изготвен от ДСП-гр. Троян, Заповед № ЗД-04-25/05.02.2015 година на ДСП- гр. Троян, удостоверение за раждане на М.М.Н., декларация за даване на съгласие/несъгласие по чл. 24, ал.3 от ЗЗДт, удостоверение за родените от майката деца изх.№ 1/06.01.2015 година на Кметство с.Петокладенци, община Белене и цялостната преценка на събраните по делото доказателства се налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психо-физическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА малолетния М.М.Н., ЕГН **********  с родители: майка М.К.Н. и баща неизвестен в професионално приемно семейство на Й.Д.Д. ***, временно настанен по административен ред със Заповед №ЗД-04-25/05.02.2015г.  на Директора на ДСП – гр.Плевен, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

 

                                                                                  Районен съдия: