РЕШЕНИЕ

 

  338

 

гр. Троян, 28.10.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на 28.09.2015 /двадесет и осми септември, две хиляди и петнадесета/ година  в състав:

                                                                                  Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 1419  по описа за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Искът е за делба и производството е във фазата по извършване на делбата.

С влязло в сила Решение № 26 от 03.02.2015г., постановено по в.гр.д.№572/2014г. на Окръжен съд гр.Ловеч, съдът е допуснал извършване на съдебна делба между страните по делото върху ПИ с идентификатор 35290.161.262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-30/01.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Калейца, п.к. 5667, с площ на имота: 341 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м. ), с номер по предходен план: 262, квартал 31, парцел 10, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 35290.161.750, поземлен имот с идентификатор 35290.161.756, поземлен имот с идентификатор 35290.161.261 и поземлен имот с идентификатор 35290.161.263, заедно с построените в имота СГРАДА с идентификатор 35290.161.262.1 със застроена площ 85 кв.м. с брой етажи 1, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, и СГРАДА с идентификатор 35290.161.262.2 със застроена площ 43 кв.м., с брой етажи 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна при квоти: ½ ид.ч. за Р.П.С., ЕГН ********** и по ¼ ид.ч. за М.И.А., ЕГН ********** и М.И.Т. с ЕГН **********.

В съдебно заседание, ищцата М.И.А. се представлява от упълномощен защитник - адв. Г.И. ***, който по съществото на спора изразява становище, процесния поземлен имот и сградите в него бъдат изнесени на публична продан като неподеляеми, съгласно разпоредбата на чл. 348 от ГПК. Аргументите си адв.И. доразвива в представена по делото писмена защита.

Ищецът М.И.Т., р.пр. не се явява  в съдебно заседание, представлява се от М.М.С. - пълномощник с нотариално заверено пълномощно с рег.№ 4524 от 17.10.2013 година на нотариус Маргарита Гладкова, с район на действие РС гр. Троян  Ответницата Р.П.С.,  р.пр. се явява лично и с адв. С.Г. и адв. Р.Г. ***- упълномощени защитници, които по съществото на спора изразяват становище, процесния поземлен имот и сградите в него бъдат изнесени на публична продан като неподеляеми, съгласно разпоредбата на чл. 348 от ГПК. Аргументите си доразвиват в представена по делото писмена защита.

Троянски  районен съд, като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира следното:

По делото е прието и изслушано заключение по извършената съдебно-техническа експертиза, от което се установи, че допуснатия до делба имот е неподеляем. Стойността на имота е определена от вещото лице на 17 360 лева / земя и сгради/. С оглед разпоредбата на чл.69, ал.2 ЗН, съгласно която всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно и тъй-като от процесния имот не могат да се обособят реални дялове за тримата съделители, делбата следва да се извърши чрез изнасяне на публична продан или чрез възлагане, ако са налице предпоставките за това.

По отношение на способа за извършване на делбата:

Съсобствеността във втората фаза на съдебната делба се ликвидира посредством един от следните способи: чрез възлагане по реда на чл.349 ГПК, чрез теглене на жребий, чрез разпределение на имотите от съда по реда на чл.353 ГПК или чрез изнасяне на имота на публична продан. При избор на най-подходящия способ, съдът е длъжен да съобрази налице ли са условията за възлагане на неподеляемия жилищен имот, а при поделяемост на същия, дали броят на реалните дялове съответства на броя на съделителите, като се съпостави стойността на имотите с дела на всеки съделител от делбената маса, както и други обстоятелства, които биха имали значение за извършване на делбата посредством един от възможните способи.

В първото заседание след допускане на делбата, ищците и ответницата са направили искане за възлагане на допуснатия до делба имот по реда на чл.349 ал2 от ГПК, което искане е оттеглено и от двете страни в проведеното на 28.09.2015 година съдебно заседание.

Съгласно разпоредбата на чл.349, ал.2 ГПК, при извършване на делба на неподеляем жилищен имот всеки от съделителите, който при открИе на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в негов дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари. Следователно прилагането на този способ за извършване на делба на неподеляем жилищен имот чрез възлагане в дял на съделител е допустимо само при съсобственост, възникнала по наследяване. Съгласно т.8 от Тълкувателно решение № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС, делбата не може да се извърши по този ред, ако е налице смесена (комбинирана) съсобственост, възникнала на основание различни юридически факти, което обстоятелство е налице в настоящия казус.

Тъй като процесния имот е неподеляем и не са налице предпоставките за възлагането му, делбата следва да се извърши чрез изнасяне на имота на публична продан.

По делото  не са предявени  претенции по сметки.

По отношение на разноските:

Съобразно правата си в съсобствеността, страните дължат заплащане на държавна такса за извършване на съдебна делба в размер на 4% от стойността на дяловете си, както следва: Р.С. следва да заплати 347.20 лева, а М.А. и М.Т. – по 173.60 лева всеки един от тях.

Всеки съделител трябва да понесе такава част от разноските, направени от всички съделители за съдебната делба, която съответства на размера на неговия дял в имуществената общност. В случая ищцата М.А. е  представила списък по реда на чл.80 от ГПК за сумата от 1136.40 лева, ищецът М.Т. не е ангажирал доказателства за сторени разноски, а ответницата Р.С. е представила списък по реда на чл.80 от ГПК, с който претендира заплащане на  сумата от 900 лева, представляващи разноски за един адвокат.

По отношение на претенцията на М.А. за заплащане на сумата от 1136.40 лева съдът счита, че следва да я уважи  до размер от 1036.40 лева, тъй като претендираните от съделителката разноски за експертиза, съдът е разпределил между страните, съобразно техните дялове с протоколно определение от 11.05.2015г., поради което в тази чест счита, че не дължи произнасяне.

Съобразно дяловете,  Р.С. следва да заплати на  М.А. сумата от 484.10  лева.

Съобразно дяловете, М.А. и  М.Т. следва да заплатят  на Р.С. сумата от 450 лева, т.е. по 225 лева всеки един от тях.

Мотивиран от изложеното Троянски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

            ДА СЕ ИЗНЕСЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: ПИ с идентификатор 35290.161.262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-30/01.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Калейца, п.к. 5667, с площ на имота: 341 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м. ), с номер по предходен план: 262, квартал 31, парцел 10, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 35290.161.750, поземлен имот с идентификатор 35290.161.756, поземлен имот с идентификатор 35290.161.261 и поземлен имот с идентификатор 35290.161.263, заедно с построените в имота СГРАДА с идентификатор 35290.161.262.1 със застроена площ 85 кв.м. с брой етажи 1, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, и СГРАДА с идентификатор 35290.161.262.2 със застроена площ 43 кв.м., с брой етажи 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна при ПЪРВОНАЧЛАНА ЦЕНА 17 360 лева седемнадесет хиляди триста и шестдесет лева.

            Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: ½ за Р.П.С., ЕГН ********** *** ; ¼ за М.И.А., ЕГН ********** *** и ¼ за М.И.Т. с ЕГН ********** ***

ОСЪЖДА М.И.А., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ТРС, държавна такса  в размер на 173.60 /сто седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща 4% върху стойността на делът и, а на Р.П.С., ЕГН ********** *** сумата 225.00 /двеста двадесет и пет/ лева, сторени по делото разноски, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса. 

ОСЪЖДА М.И.Т. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ТРС, държавна такса  в размер на 173.60 /сто седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща 4% върху стойността на делът му, а на Р.П.С., ЕГН ********** *** сумата 225.00 /двеста двадесет и пет/ лева, сторени по делото разноски, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.   

ОСЪЖДА Р.П.С., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ТРС, държавна такса  в размер на 347.20 /триста четиридесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща 4% върху стойността на делът и, а на М.И.А., ЕГН ********** ***,  сумата от 484.10 /четиристотин осемдесет и четири лева и десет стотинки/  лева, сторени по делото разноски, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

Решението  подлежи на въззивно обжалване пред ОС-Ловеч  в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: