ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 22.05.2015г. год.

 

Троянски районен съд,  втори състав,   в закрито  заседание на  22.05.2015 год. (двадесет и втори май, две хиляди и петнадесета ) година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е. П., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 147 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.233  от ГПК .

 

Постъпила е молба от  К.А.А. ***, чрез адвокат Е.Ц., ищец по гр.д.№147/2015г. по описа на ТРС, с която оттегля предявения иск и моли делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба с вх.№3176/22.05.2015г. от ищеца за основателна, тъй като е налице  хипотезата на чл.232 от ГПК – оттегляне на предявения от ищеца срещу ответницата иск с  правно основание чл.127 ал.2 от СК.

 С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.дело №147/2015г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №147/2015г. по описа на Троянски районен съд на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на  иска с  правно основание чл.127 ал.2 от СК, за което страните да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                                                Районен съдия: