РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян, 24.07.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

             Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на седми юли две хиляди и петнадесета  година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 154 по описа за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е за делба и е в своята първа фаза.

        Правното основание на иска е чл.34 ЗС във вр. с чл.26, ал.1 СК.

                Ищцата Л.М.С. твърди в исковата молба, че  с ответника са бивши съпрузи. Бракът им бил прекратен с Решение № 12 от 12.01.2015г. постановоено по гр.д.№763/2014г. на РС-Троян.

В исковата си молба ищцата излага, че с ответника са бивши съпрузи и бракът им е прекратен с решение по гр.д.№763/2014 година по описа на Троянския районен съд.

Твърди, че по време на брака, при режим на семейна имуществена общност, двамата са придобили и в момента са съсобственици на следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор   73198.149.5/седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, сто четиридесет и девет, точка, пет/ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Троян, Троянска община, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местност "Станковското", Площ: 849 /осемстотин четиридесет и девет  кв.метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: 73198.149.6; 73198.149.17 и 73198.323.26, заедно с находящите се в имота подобрения /второстепенни сгради/ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор   03558.31.66/три хиляди петстотин петдесет и осем,точка,тридесет и едно,точка,шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белиш, Троянска община, Ловешка област-одобрени със Заповед РД-18-26/01.04.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местност "Чатърлъка"; Площ: 2669 /две хиляди шестстотин шестдесет и девет/кв.метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; Съседи: 03558.31.71; 03558.31.67; 03558.206.8 и 03558.31.99.

                При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответникът е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. В законовия едномесечен срок е представил писмен отговор, в който изразява становище за допустимост и основателност на предявения иск.

                С Молба вх. № 3450/02.06.2015 година и Молба вх.№ 3509/04.06.2015 година, ищцата Л.С. е уточнила незаконните сгради, находящи се в единия от описаните в исковата молба поземлен имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.149.5 по КК и КР на гр. Троян, Ловешка област, местност „Станковското”,  с площ от 849 кв.м., начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, при съседи: 73198.149.6, 73198.149.7 и 73198.149.26.

В  съдебно заседание ищцата, редовно призована се явява лично и с упълномощен защитник – адв.Светла Станчева от ЛАК. От името на доверителката си адв.Станчева поддържа предявения иск за делба на посоченото в ИМ основание, като в с.з. конкретизира и квадратурата на сградите, които се намират в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.149.5 по КК и КР на гр. Троян, Ловешка област, местност „Станковското”,  с площ от 849 кв.м., начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, при съседи: 73198.149.6, 73198.149.7 и 73198.149.26., както следва: Тухлена сграда /едноетажна/, състояща се от две стаи и санитарно помещение с РЗП 36 кв.метра; Паянтова плевня /с помещение за отглеждане на животни/ с РЗП 116 кв.метра; Паянтова постройка  с РЗП 21 кв.метра. Аргументите си излага по съществото на спора.

Ответника, редовно призован се явява лично в съдебно заседание и с упълномощен защитник – адв.Венелин Ангелов от АК-Ловеч, който от името на доверителя си поддържа становището си изложено в отговора на ИМ. По съществото на спора излага аргументи за прекратяване на съсобствеността,  като моли съдът да постанови решение, с което да допусне до делба недвижимия имот при квоти ½ ид. част за ищецата  и ½ ид. част за ответника.

Съдът, като разгледа представените по делото доказателства и като съобрази приложимия закон, намери за установено следното:

                Страните по делото са бивши съпрузи. Бракът им е прекратен с Решение № 12 от 12.01.2015г. постановено по гр.д.№763/2014г. на РС-Троян.

                Видно от представения по делото констативен нот.акт за собственост на недвижим имот №75, том.3, рег.№4910 дело №391/2012г. на нотариус М.Г., с район на действие РС-Троян, страните са признати за собственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор   73198.149.5 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Троян, Троянска община, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК.

                Видно от представения  по делото нот.акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка №123, том.2 нот.д.№422 от 26.06.2001г. на нотариус М.Г. – съдия по вписвания  при РС-Троян,  страните са собственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор   03558.31.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белиш, Троянска община, Ловешка област-одобрени със Заповед РД-18-26/01.04.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК.

По делото не се спори, че имотите са придобити по време на брака на страните. Съгласно чл.21, ал.1 СК вещните права, каквото е и правото на собственост, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата. Съвместният принос се предполага до доказване на противното. Доколкото по делото няма твърдения и възражения, че посочените по-горе имот не са придобити в резултат на съвместен на двамата съпрузи принос, съдът приема, че те са били СИО, а след прекратяването на брака са останали в съсобственост между двамата бивши съпрузи. С прекратяването на брака се прекратява и тази имуществена общност – чл.27, ал.1 СК.

                 При това положение съдът намира, че предявеният иск е основателен. Съгласно чл.34, ал.1 ЗС всеки съсобственик, каквито стават и бившите съпрузи, след прекратяването на брака може да иска делба на общата вещ. Съгласно чл.28 СК дяловете на съпрузите при прекратяване на имуществената общност са равни.

С оглед на изложеното съдът намира, че процесните недвижими имоти следва да бъде допуснат до делба между Л.М.С. и С.В.С. при квоти по ½ ид.ч. за всеки един от тях.

                               Воден от горните мотиви, съдът

 

Р             Е             Ш            И:

 

ДОПУСКА до делба ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.149.5/седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, сто четиридесет и девет, точка, пет/ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Троян, Троянска община, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местност "Станковското", Площ: 849 /осемстотин четиридесет и девет  кв.метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: 73198.149.6; 73198.149.17 и 73198.323.26, заедно с находящите се в имота: Тухлена сграда /едноетажна/, състояща се от две стаи и санитарно помещение с РЗП 36 кв.метра; Паянтова плевня /с помещение за отглеждане на животни/ с РЗП 116 кв.метра; Паянтова постройка  с РЗП 21 кв.метра и

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  03558.31.66/три хиляди петстотин петдесет и осем,точка,тридесет и едно,точка,шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белиш, Троянска община, Ловешка област-одобрени със Заповед РД-18-26/01.04.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местност "Чатърлъка"; Площ: 2669 /две хиляди шестстотин шестдесет и девет/кв.метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; Съседи: 03558.31.71; 03558.31.67; 03558.206.8 и 03558.31.99 между Л.М.С. ***, ЕГН **********  и С.В.С. ***, ЕГН **********, при квоти по ½ ид.ч. за всеки един от тях.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС – Ловеч в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: