Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 161

   

гр. Троян,  22.05.2015година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично заседание на двадесети май две хиляди и петнадесета  година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П.,

като разгледа докладваното от съдията ИВАНОВА гр.дело № 190 по описана ТРС за 2015 г., за да се произнесе, съобрази:

 

Предявен е иск с правно основание чл.150 от СК, а производството е по реда на чл.239 от ГПК.

 

Предявен е иск от Т.Е.Й. с ЕГН ********** ***, в качеството си на баща и законен представител на малолетната си дъщеря Д.Т.Й., родена на *** година, ЕГН ********** и двамата със съдебен адрес:***, против П.С.К. ***, ЕГГН **********  с правно основание чл.150 от  СК .

Ищецът твърди, че с ответницата по настоящата искова молба са съжителствали на семейни начала известно време, като от съвместното си съжителство е на 25.07.2005година е родена дъщеря им  Д.Т.Й.-понастоящем малолетна. Излага, че след фактическата раздяла, която е настъпила между страните, ответницата е била осъдена с Решение № 161/28.05.2007 година,  постановено по гр.д.№ 123 от 2007 година по описа на Троянски районен съд, да заплаща на ищеца, в качеството  на баща и законен представител на малолетната им дъщеря по 50.00 лева месечна издръжка.

Твърди, че от първоначалното определяне  на издръжката са изминали 8 години, през който период от време обстоятелствата, при които същата е била определена съществено са се изменили, детето е пораснало, съществено са нараснали неговите нужди от средства за закупуване на храна, облекло, обувки, учебници, учебни пособия, инфлацията  в страната също е нараснала.

Отделно от тава излага, че е настъпила промяна в правната уредба и издръжката, която получава е под прага на нормативно уредения минимален размер на дължимата издръжка.

Ответницата е отказала да заплаща за детето им средства в по-висок размер, въпреки че има възможност без затруднения за себе си, тъй като тя няма задължения към други лица, няма здравословни проблеми, които да препятстват нейната възможност да упражнява труд и да реализира доходи, част от които да дава за своята дъщеря.

Моли да бъде постановено решение, с което да бъде изменена определената с Решение № 161/28.05.2007 година,  постановено по гр.д.№ 123 от 2007 година по описа на Троянски районен съд издръжка  от 50.00 лева месечно, като същата бъде увеличена на 130.00 лева, считано от датата на предявяване на иска, за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Ангажира доказателства. Претендира за разноски.

На ответницата по  делото са връчени  преписи от исковата молба и приложенията към нея. В срока  по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от П.К., същата не е взела становище по иска, не е направила искане делото да се гледа в нейно отсъствие. За последиците от не упражняване на права, ответната страна е уведомена с разпореждане на съдията докладчик по делото.

            В съдебно заседание, ищецът се представлява от адв.Светла Станчева от ЛАК, поддържа се предявената искова претенция така както е заявена с исковата молба.

            В съдебно заседание ответницата, редовно призована не се явява и не се представлява.

            От становището на ищеца, процесуалното поведение на ответника и приложените по делото писмени доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ответницата е майка на малолетната Д.Т.Й., родена на *** година, ЕГН **********, което обстоятелство безспорно се установява от приложеното на л.2 от делото у-ние за раждане.

Нормата на чл.143 ал.2 от СК визира, че родителите дължат издръжка на своите не навършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, а от разпоредбата на чл.142 ал.1 от СК следва, че размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на такава и възможностите на лицето, което я дължи.

За да бъде уважен искът по чл. 150 СК е необходимо трайно съществено изменение на нуждите на издържаните или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице, като това изменение важи от момента на предявяване на иска, независимо от това, че изменените обстоятелства са настъпили по-рано. Това е така, защото за времето до предявяване на иска нуждаещият се е получавал издръжка по силата на влязлото в сила решение. Чрез иска за присъждане на издръжката се постига удовлетворяване на имуществени права на нуждаещия се от издръжка и е насочен срещу имуществената сфера на ответника.

От приложеното по делото  съобщение до П.С.К. /л.8/, за връчване на препис от исковата молба и доказателствата е  видно, че същото е връчено на ответницата лично.  В съобщението до нея изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването и в съдебно заседание.

            В определения от съда едномесечен срок ответницата не е подала писмен отговор, не е взела становище по иска, не е направила възражения,  не е посочила доказателства и не е  поискал делото да бъде разглеждано в негово отсъствие.

С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът може да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, което процесуалния му представител е сторил това в проведеното на 20.05.2015г. открито с.з.

            Съдът приема, че искът с правно основание чл.150 от СК е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства и следва на основание чл. 239 ал.1 и 2 от ГПК да постанови неприсъствено решение, което не  следва да се мотивира по същество.

На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, съдът допуска предварително изпълнение на решението.

На основание чл.78, ал.6, вр.чл.83, ал.1, т.2 от ГПК, ответницата  следва да бъде осъдена да заплати държавна такса върху увеличения размер на издръжката, която възлиза на 115.20 /сто и петнадесет лева и двадесет стотинки/ лева, а на Т.Е.Й. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 150.00 – сто и петдесет лева, представляващи адвокатско възнаграждение.

 

 

 

            Водим от изложеното и на основание чл. 239 ал.1 и 2 от ГПК съдът

 

                                                           Р Е Ш И:

 

            ИЗМЕНЯ размера на определената с Решение №161 от 28.05.2007г. постановено по гр.д.№123/2007г. на РС-Троян ежемесечна издръжка за Д.Т.Й., родена на ***г., ЕГН **********, като  я завишава от 50.00 /петдесет/ лева на 130.00 /сто и тридесет/ лева, поради което,

ОСЪЖДА П.С.К., ЕГН ********** ***-В да заплаща на Т.Е.Й., ЕГН **********,***, в качеството на баща и законен представител на малолетната Д.Т.Й., ЕГН ********** по 130.00 /сто и тридесет/ лева месечна издръжка, считано от  20.03.2015година за в бъдеще, заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

            ОСЪЖДА П.С.К., ЕГН ********** ***-В, да заплати на Държавата по сметка на ТРС за искът по чл.150 от СК сумата от  115.20 /сто и петнадесет лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща 4% Държавна такса върху размера на увеличението на издръжката за три години, както и да заплати на Т.Е.Й., ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 150.00 – сто и петдесет лева, представляващи адвокатско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: