Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 178

   

гр. Троян,  08.06.2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично заседание на двадесет и пети май две хиляди и петнадесета  година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П.,

като разгледа докладваното от съдията ИВАНОВА гр.дело № 198 по описана ТРС за 2015 г., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по чл. 312 от ГПК.

Предявен е иск с правно основание чл.150 от СК от М.С.И. с ЕГН ********** *** в качеството си на майка и законен представител на малолетния си син Д.М.К., роден на *** година, ЕГН ********** и двамата със съдебен адрес: *** А, чрез пълномощника си адв. А.Ч. *** против М.Г.К. ***, ЕГН **********.

Ищцата твърди, че с ответникът са съжителствали на семейни начала, като от 2005 година са разделени. От съвместното им съжителство, имат роден малолетен син - Д.М.К.. Излага, че след фактическата раздяла, детето е останало да живее при нея, като единствено тя полага грижи за неговото отглеждане и задоволяване на потребностите му.

Излага, че с Протокол – Определение  № 58/07.08.2007 година,  постановено по гр.д.№ 606 от 2007 година по описа на Троянски районен съд, ответникът е бил осъден да заплаща на ищцата, в качеството  на майка и законен представител на малолетният им син по 50.00 лева месечна издръжка. Твърди, че впоследствие с ответника по делото са постигнали извънсъдебна спогодба, като той се е задължил да им заплаща по 65.00 лева месечна издръжка за малолетния си син Д.М.К., считано от 01.02.2010 година, която сума заплаща  и към момента. Счита, че през последните 5 години, обстоятелствата, при които издръжката е  била определена съществено са се изменили, детето е пораснало, нараснали са неговите нужди от средства за закупуване на храна, облекло, обувки, учебници, учебни пособия. Отделно от тава излага, че е настъпила промяна в правната уредба и издръжката, която получава е под прага на нормативно уредения минимален размер на дължимата издръжка.

Ответницата твърди, че има и още един син – М.М.И., роден на *** година, че няма никакви доходи и от няколко години е безработна, като единствените средства, на които разчита са изплащаните им от Д”СП” – гр. Троян детски помощи  в размер на 85.00 лева ежемесечно за двете им деца.

Моли да бъде постановено решение, с което да бъде изменена определената с Протокол – Определение  № 58/07.08.2007 година,  постановено по гр.д.№ 606 от 2007 година по описа на Троянски районен съд, като същата бъде увеличена на 130.00 лева, считано от датата на предявяване на иска – 01.04.2015 година, за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

В съдебно заседание, редовно призована се явява лично и с адв.А.Ч. от ЛАК, който от името на доверителката си  при условията на чл.214 от ГПК прави изменение на предявения иск, като същия да се счита предявен за сумата от 105.00 лева месечно. Претендира за разноски.

На ответника по делото са връчени  преписи от исковата молба и приложенията към нея. В срока  по чл.131 от ГПК  е  постъпил писмен отговор, в който излага становище за неоснователност на иска. Твърди, че няма възможност да заплаща издръжка в претендирания от ищцата размер, тъй като е безработен и не разполага с доходи.

            В съдебно заседание ответникът, редовно призован не се явява, представлява се от адв. Е.Ц. ***, който поддържа становището си изложено в отговора на исковата молба по съществото на спора.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид доводите и становищата на страните и събраните гласни доказателства, намери за установена следната фактическа обстановка:

Не е спорно по делото, че ответникът е баща на малолетния Д.М.К., роден на *** година, ЕГН **********, което обстоятелство безспорно се установява и от приложеното на л.3 от делото удостоверение за раждане.

От приложеното по делото заверено ксерокопие на Протокол – Определение  № 58/07.08.2007 година,  постановено по гр.д.№ 606 от 2007 година по описа на Троянски районен съд се установява, че ответникът е осъден да заплаща на ищцата, в качеството  на майка и законен представител на малолетният им син по 50.00 лева месечна издръжка.

От представената като доказателство по делото извънсъдебна спогодба от 14.01.2010г. сключена между страните се установява, че считано от 14.01.2010г., ответникът се е съгласил да заплаща  по 65.00 лева месечна издръжка.

Представена е служебна бележка №56 от 18.03.2015г. от НУ”***”гр.Т., от  която е видно, че малолетния Д.К. е ученик в 3 клас, дневна форма на обучение, за учебната 2014/2015г.

От представеното у-ние №100 от 17.03.2015г. на Агенция за социално подпомагане се установява, че ищцата получава 85.00 лева месечни помощи /детски надбавки/.

Ответникът по делото заявява, че е безработен и не може да изплаща месечна издръжка в претендирания от ищцата размер. Представя декларация за семейно и материално положение и имотно състояние – ксерокопие, с която удостоверява липса на средства от трудови възнаграждения, свободни професии, наеми и хонорари.

Разпоредбата на чл. 143,ал.2 от СК визира, че родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.1 от СК, размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Нуждите на лицето, което има право на издръжка, се определят съобразно обикновените условия на живот за него, като се вземат предвид възрастта, образованието и т.н., а възможностите на дължащия издръжка - според неговите доходи, имотното му състояние и квалификация. Разпоредбата на чл.150 от СК предвижда възможност за изменение на издръжката при изменение на тези обстоятелства. Касае се до обстоятелства, въз основа на които е била определена издръжката, т.е. относно нуждата от издръжка и възможност за доставяне на издръжка. Законодателят предвижда, че не всяка промяна дава основание за изменение на издръжката. За да се уважи искът по чл. 150 СК, трябва да е налице трайно съществено изменение на нуждите на издържания или на възможностите на издържащия. Такава трайна промяна ще е налице, при наличието на три основни предпоставки: увеличаване нуждите на ищеца, т.е. предишните нужди да не могат да бъдат задоволявани с първоначално определения размер на издръжката; увеличаване възможностите на ответника и едновременно увеличаване на нуждите на ищеца и увеличаване възможностите на ответника. Началният момент за увеличаване на издръжката е моментът на подаване на исковата молба.

 В конкретния случай, съществен факт е, че от момента на определяне на последния размер на издръжка за детето Д.М.К. до предявяване на настоящата искова молба са изминали повече от 8 години, като през този период от време в икономическата обстановка в страната са настъпили съществени промени, свързани с увеличаване стандарта на живот, а оттам и нарастване нуждите на детето. Това обстоятелство, само по себе си, е основание за увеличаване размера на издръжката, още повече и настъпилата промяна в нормативната уредба, досежно минималния размер на дължимата издръжка.

Отделно от това се установи от представеното по делото удостоверение за раждане на М.М.И., че ищцата има задължение и към още едно дете.

От приложения по делото социален доклад на ДСП – Троян се установя, че основната грижа свързана с отглеждането и възпитанието на детето се полага от майката.

На основание чл. 15, ал.1 от ГПК съдът, в проведеното на  25.05.2015г. открито с.з. изслуша  малолетния Д.М.К., в присъствие на социален работник Таня Гроицова. Детето заяви, че живее с майка си и малкото си братче в с.Б., община Троян. Рядко вижда баща си, не иска да ходи при него и твърди, че „… Той не ми дава пари. Леля, баба, мама и другата ми баба от Т.* ми дават парички….”.

По делото са събрани гласни доказателства. От показанията на  свидетелката Ф.А.И.- майка на ищцата се установява, че ищцата сама се грижи за двете си деца. Няма друг доход освен  месечните помощи от АСП в размер на 85.00 лева, и издръжката, която ответникът заплаща за малолетния си син.

От показанията на  свидетелката М.М.Б.- леля на ответника се установява, че: „….М. си плаща издръжката редовно…..Освен тази издръжка М. им дава и други неща - продукти…..”. Твърди също, че ответника няма постоянна работа,  работи почасово и когато има възможност винаги изпраща на ищцата допълнителни средства.

Съдът кредитира с доверие показанията на свидетелите като обективни, безпристрастни и непротиворечиви, съответстващи на събрания по делото доказателствен материал.

Като взе предвид гореизложеното, и след преценка на материалните възможности на родителите, съдът намира, че за пълното задоволяване нуждите на детето с оглед правилното му отглеждане, възпитание и хармонично развитие, бащата съобразно неговите възможности следва да заплаща сумата от 105.00 лв., а останалата   част от издръжката да е в тежест на майката, ведно с грижите по отглеждането и възпитанието на детето.

По тези съображения съдът намира, че предявеният иск по чл. 150 от СК за изменяне размера на присъдената издръжка е основателен и следва да бъде уважен до претендирания размер, считано от датата на предявяване на иска – 23.03.2015г. до настъпване на основания за изменяне или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, съдът допуска предварително изпълнение на решението.

На основание чл.78, ал.6, вр.чл.83, ал.1, т.2 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на Държавата, по сметка на съдебната власт държавна такса върху увеличения размер на издръжката в размер на 79.20 лева, а на адв.А.Д.Ч. *** сумата от 300.00 лева адвокатско възнаграждение, на основание чл.38 ал.1 т.1 във вр. ал.2 от Закона за адвокатурата и Наредба №1/2004г. за минималните  размери на адвокатските възнаграждения.

 

Водим от изложеното съдът

 

                                                           Р Е Ш И:

 

            ИЗМЕНЯ размера на определената с Протокол – Определение  № 58/07.08.2007 година,  постановено по гр.д.№ 606 от 2007 година по описа на Троянски районен съд ежемесечна издръжка за Д.М.К., роден на *** година, ЕГН **********, като  я завишава от 50.00 /петдесет/ лева на 105.00 /сто и пет/ лева, поради което:

ОСЪЖДА М.Г.К. ***, ЕГН ********** да заплаща на М.С.И. с ЕГН ********** ***, в качеството на майка и законен представител на малолетния  Д.М.К., роден на *** година, ЕГН **********, по 105.00 – сто и пет лева месечна издръжка, считано от  01.04.2015 година за в бъдеще, заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА М.Г.К. ***, ЕГН **********, да заплати на Държавата по сметка на ТРС за искът по чл.150 от СК сумата от  79.20 – седемдесет и девет лева и двадесет стотинки, представляваща 4% Държавна такса върху размера на увеличението на издръжката за три години, а на адв.А.Д.Ч. *** сумата от 300.00-триста лева адвокатско възнаграждение, на основание чл.38 ал.1 т.1 във вр. ал.2 от Закона за адвокатурата и Наредба №1/2004г. за минималните  размери на адвокатските възнаграждения.

На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, съдът допуска предварително изпълнение на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Ловеч, в двуседмичен срок от 08.06.2015г.- датата посочена от съда за обявяване на решението.

 

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: