Р Е Ш Е Н И Е

 

  236   от 31.07.2015г., гр.Троян

 

Троянски районен съд,  в публично заседание на тридесет и първи юли, две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла И.

 

При секретаря М.С., като разгледа докладваното от съдията И. гр.дело № 213  по описа за 2015г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Предявен е иск по реда на чл. 422 от ГПК.

С Договор за потребителски заеме номер PLUS-10280821 от 31.07.2013, дружество БНП „Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е отпуснало паричен кредит в размер на 3000.00 лв. и закупуването на застраховка от 432.00  лв. Сумата, предмет на горепосочения   договор е предоставена лично на клиента – В.К.В., съгласно чл.1 от договора, с което БНП „Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е изпълнил задължението си по него. Въз основа на чл.3 от същия, за ответника възниква задължението да погаси заема на 36 месечни вноски-всяка по 173.32 лв., които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД.

Длъжникът В.К.В. е преустановила плащането на вноските по кредит номер PLUS-10280821 на 20.11.2013, като към тази дата са погасени 3 месечни вноски. На основание чл.5 от договора вземането на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е предсрочно  изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски. Въпреки уговорката за настъпване на автоматична предсрочна изискуемост „Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е изпратила последна покана за доброволно   изпълнение през месец юли 2014 г. Като доказателство за това е приложено удостоверение  от куриерска служба, извършила доставката. В чл. 10 от процесния  договор  е посочено,   че всички волеизявления на заемодателя, отправени към заемателя, се считат за узнати от заемателя, ако бъдат доставени на адрес, посочен в полето "Информация завръзка". Кредиторът е упражнил правото си да направи кредита предсрочно   изискуем преди подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение. По този начин ответникът В.В. е следвало да изплати заема увеличен с надбавката в размер на 5627.08 лв., представляващ оставащите 33 броя погасителни вноски към 20.12.2013, към която дата е станал изискуем в целия му размер.                                                                                                                       Твърди се в исковата молба, че В.К.В. дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва в размер на 294.24 лв. за периода от настъпване на предстрочна изискуемост на кредита – 20.12.2013 г. до 11.11.2014 г. Към настоящия момент ответникът дължи на дружеството следните суми: главница – 3266.16 лева, надбавка по чл.3 2360.92 лева, законна лихва за забава 294.24 лева или общо 5 921.32 лева.

БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е подало заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК до Районен съд гр.Троян. Образувано е ч.гр.дело № 914/2014 г. и е издадена заповед за изпълнение, след което е постъпило възражение от ответницата В.В. срещу издадената заповед. На основание чл.415 от ГПК БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е предявила иск за установяване на вземането си в едномесечен срок.

Ответникът по делото В.В., чрез назначения и особен представител адв.Х.В. от ЛАК депозира писмен отговор на исковата молба, с който счита иска за допустим, но неоснователен. В хода на устните състезания особеният представител на ответника поддържа становището си изложено в отговора на исковата молба.  

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните, приема за установена следната фактическа и правна обстановка:

             Видно от приложеното ч.гр.дело № 914/2014г. по описа на ТРС, на основание чл. 410 ГПК, съдът е издал Заповед за изпълнение № 533 от 27.11.2014г., по силата на която ответникът в настоящото производство е осъден да заплати на ищеца БНП ”Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД гр. София, сумата 3 266.16 /три хиляди двеста шестдесет шест лева и шестнадесет стотинки/ лева,  представляваща неизплатено парично задължение по Договор за потребителски заем с номер PLUS 10280821 от 31.07.2013 година,  ведно със законната лихва, считано от 25.11.2014 година до окончателното  изплащане на вземането, сумата 2 360.92 /две хиляди триста и шестдесет лева и деветдесет и две стотинки/ лева, представляваща възнаградителна лихва за периода от 20.11.2013 година до 20.07.2016 година, сумата 294.24 /двеста деветдесет и четири  лева и двадесет и четири стотинки/ лева,  представляваща мораторна лихва за периода от 20.12.2013 година до 11.11.2014 година, сумата 118.43 /сто и осемнадесет лева и четиридесет и три стотинки/ лева - разноски по делото за платена държавна такса, както и сумата 300.00  /триста/  лева - юрисконсултско възнаграждение

В срока по чл. 414 ГПК е депозирано писмено възражение от длъжника. В предвидения в чл. 415, ал.1 от ГПК едномесечен срок, заявителят - ищецът е предявил настоящия иск против длъжника – ответник по настоящото дело.

Видно от представения по делото Договор за потребителски паричен кредит PLUS 10280821 от 31.07.2013г., „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД тр. София, е предоставил на ответника В.К.В. кредит, в размер на 3000.00 лв. Съобразно подробния погасителен план в договора, погасителните вноски по изплащането на кредита са 36 на брой, като всяка месечна погасителна вноска е в размер на 173.32лв. В чл. 1 на договора е посочено, че паричната сума по отпуснатия кредит се предоставя лично на кредитополучателя, който е поел задължението да заплаща месечните погасителни вноски, указани по размер и брой в Погасителния план – „Месечна погасителна вноска”.

Съгласно чл. 5, изр. ІІ от договора за кредит, при просрочване на две или повече месечни вноски и считано от падежната дата на втората не погасена вноска, вземането на Кредитора става предсрочно изискуемо в целия му размер, включително всички определени от договора надбавки, ведно с дължимото обезщетение за забава и всички разноски. С подписването на договора ответникът по делото е удостоверил, че се е запознал с всяка от клаузите по договора, както и че е получил предоставената му в заем сума.

От представеното от ищеца извлечение от погасителен план към процесния договор за кредит е видно, че на 20.11.2013г. е преустановено плащането.

Като взе предвид изложената фактическа обстановка, съдът стига до следните правни изводи:

В случая, страните по делото са обвързани от облигационно правоотношение по силата на сключен Договор за потребителски паричен кредит PLUS 10280821 от 31.07.2013 година, по силата на който ищецът предоставил на ответника паричен заем в размер на 3 000 лева, която парична сума е предоставена лично на клиента, който се е задължил да върне сумата на 36 равни месечни погасителни вноски в размер на 173.32 лева всяка.

По делото се спорва от особения представител на ответника, че в полето "Кредитополучател", липсва подписът на ответницата  В..

Съдът счита възражението за неоснователно, тъй като от приложения по делото договор се установява, че на първите три страници на Договора, подписите са  положени долу вдясно, а на четвъртата страница, ответникът собственоръчно   е изписал трите си имена, дата и се е подписал, с което удостоверява, че е съгласен и разбира условията по Договора. В този смисъл са и  изложените от  ищцовата страна аргументи, в представеното по делото становище, входирано в ТРС под №4744 от 29.07.2015г., което настоящия състав изцяло споделя.

Оспорва се от особения представител на ответника и представения по делото погасителен план. С оглед разпределената от съда доказателствена тежест, оспорването на  представения документ, който представляващ частен документ, подлежи на доказване от ответната страна, което в настоящото производство не беше сторено.

По отношение на направеното възражение, че претендираните суми - главница, надбавка и мораторна лихва не е ясно как са формирани, настоящия състав изцяло споделя становището на ищеца, изложено в становище, входирано в ТРС под №4744 от 29.07.2015г., а именно: В чл. 3 от договора страните са конкретизирали, че месечните погасителни вноски съставляват изплащане на главницата по предоставения заем, ведно с надбавка, покриваща разноските на кредитора по подготовка и обслужване на заема и определена добавка, съставляваща печалба на последния. В табличен вид в договора е посочен размера на отделните погасителни месечни вноски, както и какъв е остатъка от главницата за всяка една отделна месечна вноска, от където може да се определи и размера на договорената възнаградителна лихва, а разходите по договора са видни от самия него и също са определяеми. Отделно от това, в чл. 5 от Договора,  страните са постигнали съгласие "При просрочване на две или повече месечни вноски, считано от падежната дата на втората непогасена  вноска, вземането на Кредитора става предсрочно   изискуемо в целия му размер, включително всички определени от този Договор надбавки ведно с дължимото обезщетение за забаваи всички разноски за събиране на вземането, без да е необходимо   изпращане на съобщение  от Кредитора за настъпването на предсрочната изискуемост".

В случая, към дата 20.12.2013г. остават дължими 33 броя погасителни вноски и предсрочната изискуемост безспорно е настъпила. Ответникът дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода от настъпване предсрочната изискуемост на кредита, така както е поискано в заповедното производство.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че предявения иск се явява изцяло основателен, поради което следва да се уважи изцяло, като се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 3 266.16 /три хиляди двеста шестдесет шест лева и шестнадесет стотинки/ лева,  представляваща неизплатено парично задължение по Договор за потребителски заем с номер PLUS 10280821 от 31.07.2013 година,  ведно със законната лихва, считано от 25.11.2014 година до окончателното  изплащане на вземането, сумата 2 360.92 /две хиляди триста и шестдесет лева и деветдесет и две стотинки/ лева, представляваща възнаградителна лихва за периода от 20.11.2013 година до 20.07.2016 година, сумата 294.24 /двеста деветдесет и четири  лева и двадесет и четири стотинки/ лева,  представляваща мораторна лихва за периода от 20.12.2013 година до 11.11.2014 година, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното й изплащане, за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.дело № 914/2014 г. по описа на ТРС.

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК и предвид уважаването на предявения иск, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по настоящото дело разноски в размер на 1082.67лева от които 156.67 лв. за държавна такса, 300.00лв. за юрисконсултско възнаграждение и 626.00 лева за заплатено възнаграждение на назначения особен представител.

Съгласно ТР № 4/2013г. от 18.06.2014г. на ОСГТК на ВКС, съдът следва да се произнесе с осъдителен диспозитив в настоящото решение и по дължимостта на разноските в заповедното производство.

Ето защо, и с оглед изхода на делото, съдът следва да осъди ответника да заплати на ищеца разноските в заповедното производство - в размер на 418.43лева.

 

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.К.В., ЕГН **********, с адрес: ***, че дължи на "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Изп. Директор Мишел Жорж Мари Фуйе, сумата от 3 266.16 /три хиляди двеста шестдесет шест лева и шестнадесет стотинки/ лева,  представляваща неизплатено парично задължение по Договор за потребителски заем с номер PLUS 10280821 от 31.07.2013 година,  ведно със законната лихва, считано от 25.11.2014 година до окончателното  изплащане на вземането, сумата 2 360.92 /две хиляди триста и шестдесет лева и деветдесет и две стотинки/ лева, представляваща възнаградителна лихва за периода от 20.11.2013 година до 20.07.2016 година, сумата 294.24 /двеста деветдесет и четири  лева и двадесет и четири стотинки/ лева,  представляваща мораторна лихва за периода от 20.12.2013 година до 11.11.2014 година, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното й изплащане, за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.дело № 914/2014 г. по описа на ТРС.

ОСЪЖДА В.К.В., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Изп. Директор Мишел Жорж Мари Фуйе, сумата 1082.67 /хиляда осемдесет и два лева и шестдесет и седеем стотинки/ лева, представляваща направени по настоящото делото разноски, както и сумата от 418.43 /четиристотин и осемнадесет лева и четиридесет и три стотинки/лева, представляваща направени в заповедното производство разноски.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Ловешки окръжен съд.

Препис от решението да се изпрати на адв.Х.В. от ЛАК, в качеството му на  особен представител на В. К.В..

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :