РЕШЕНИЕ

 

№ 168

 

гр. Троян,  29.05.2015год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на четвърти май две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 229  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 30а, вр. чл. 29, т. 9, чл. 30 и чл. 4, ал. І , т. 2 от ЗЗДт.

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за прекратяване на наставянето на  непълнолетната С.Д.Я., ЕГН ********** в семейството на Ф.М.М., ЕГН: ********** и  С.М.А., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес:*** и да бъде настанена в семейството на А.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***

В социалния доклад по случая се твърди, че непълнолетната С.Д.Я. е на 17 години, родена на *** година.  Има още три сестри, като майката С.С.А.  е изоставила две от децата си в с. ***  и към момента на подаване на сигнала в Д”СП” гр.Никопол – 20.06.2012 г. същата е в неизвестност. Излага се също, че непълнолетната С. е подписала Декларация, че не желае да бъде реинтегрирана в семейството на баща си, тъй като никога не е живяла с него, а той има ново семейство, което тя не познава и не желае да познава.

С Решение №186 от 03.09.2012г. постановено по гр.д.№648/2012г. на ТРС, непълнолетната С.Д.Я., е настанена в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия Ф.М.М. с ЕГН ********** и С.М.А. с ЕГН **********. до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването

            Излага се също, че със съгласието на своите близки, С. се е установила да живее в дома на А.Ю. А., от който е родила дете на 25.08.2014г. – малолетната А.А.А., ЕГН **********. Твърди се, че в дома на А. А. са осигурени основните  жизнени потребности от храна, отопление, облекло и медицински грижи както на непълнолетната С., така и на малолетната А...

При проучването си социалните работници са установили, че непълнолетната майка и съжителстващият с нея на семейни начала пълнолетен А.Ю.А. живеят в жилище, собстветост на родителите на А., в което има всичко необходимо за едно домакинство.

Троянска районна прокуратура, редовно призована, не се явява представител в с. з. и не е  изразено становище.

Страните по делото - Ф.М.М., С.М.А. и С.Д.Я. – р.пр. се явяват лично в съдебно заседание и молят молбата да бъде уважена.

 Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

С.Д.Я. е на 17 години, родена на ***г.  Има още три сестри – Д.А.Ш., ЕГН **********, А.А.Ш., ЕГН ********** и А.С.А., ЕГН **********. Майката С.С.А.  е изоставила две от децата си в с. ***, като към момента на подаване на сигнала в Д”СП” гр.Никопол – 20.06.2012г. същата е в неизвестност. Непълнолетната С. не желае да бъде реинтегрирана в семейството на баща си, тъй като никога не е живяла с него,  а и същия има ново семейство което тя не познава и не желае да познава.

С Решение №186 от 03.09.2012г. постановено по гр.д.№648/2012г. на ТРС, непълнолетната С.Д.Я., родена на *** година, с ЕГН ********** от майка С.С.А. с ЕГН ********** и баща Д.Я.Е. с  ЕГН ********** е настанена в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия Ф.М.М. с ЕГН ********** и С.М.А. с ЕГН **********. до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването

С., със съгласието на своите близки се е установила да живее в дома на А. Ю. А., от който е родила дете на 25.08.2014г. – малолетната А.А.А., ЕГН **********. Непълнолетната майка и съжителстващият с нея на семейни начала пълнолетен А.Ю.А. живеят в жилище, собственост на родителите на А. А. в което има всичко необходимо за едно домакинство.

Това обстоятелство мотивира бабата и дядото на непълнолетната С., при които е настанена с Решение на съда,  да подадат до Д”СП” гр.Троян, молба, за прекратяване на настаняването на С. в тяхното семейство и настаняването и в дома на А.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 30а, вр. чл. 29, т. 9, чл. 30 и чл. 4, ал. І, т. 2 от ЗЗДт и следва да бъде прекратено настаняването на непълнолетната С.Д.Я., ЕГН ********** в семейството на Ф.М.М., ЕГН: ********** и  С.М.А., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес:*** и да бъде настанена в семейството на А.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: с. *** до промяна на обстоятелствата или до навършване на пълнолетие на детето.

На основание чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

 ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната С.Д.Я., родена на *** година, с ЕГН ********** от майка С.С.А. с ЕГН ********** и баща Д.Я.Е. с  ЕГН ********** в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия Ф.М.М. с ЕГН ********** и С.М.А. с ЕГН **********,*** и НАСТАНЯВА в  семейството на А.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***, до промяна на обстоятелствата или до навършване на пълнолетие на детето.

ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните и  прокуратурата.

 

                                                          Районен съдия: