РЕШЕНИЕ

 

   339

    

гр. Троян, 28.10.2015 год.

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,   втори граждански състав, в публично заседание на 28.09.2015 /двадесет и осмии септември две хиляди и петнадесета/ година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдия  Иванова  гр. дело № 267  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 В Троянски районен съд е образувано  горното дело по искова молба предявена от „МАРИ 2010” ЕООД, ЕИК № 201124661, със седалище и адрес на управление: с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловешка, ул. „Опълченска” № 71, със законен представител Мария Спасова Маркова, чрез пълномощник – адв. С.Г.С.-Д.. против „ВПД-ВИКИ” ЕООД, ЕИК 201736473 със седалище и адрес на управление гр.Троян, Ловешка област, кв. „Балкан”  № 8, представлявано от В.Н.П., с правно основание чл.422 вр. чл.415 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че на 22.03.2012 година ищецът „МАРИ 2010” ЕООД, с. Златна Панега, общ.Ябланица, на основание установени договорни  отношения продава на „ВПД-ВИКИ” ЕООД, гр. Троян, струг – СТ 161 за сумата от 8 160 лева, за която сума е издадена фактура № 0000000069/22.03.2012 година за купувача. За предаването на стоката, предмет на продажбата е бил съставен приемо-предавателен протокол от 23.03.2012 година, който е бил подписан и от двете страни. На 22.03.2012 година, дружеството ответник по делото е привел на ищеца сумата от 6 000 лева, представляваща част от стойността  на издадената фактура № 0000000069/22.03.2012 година, което се потвърждава от представеното по делото извлечение по сметка. Сумата, която ответника  е останало да дължи на ищецът по издадената фактура № 0000000069/22.03.2012 година е в размер на 2 160.00 лева и представлява незаплатената цена от продажбата на струг – СТ 161. На 15.09.2014  година ищецът е връчил на ответника нотариална покана за доброволно изпълнение, като е определил 14-дневен срок  за плащане на остатъка  от продажната цена.

Твърди се, че до настоящия момент, остатъкът от сумата, която се дължи по издадената фактура не е преведена и изплатена от ответника, поради което за ищеца се поражда правния интерес от предявяване на настоящия иск.

С оглед на изложеното, ответникът моли съда да постанови решение, с което признае за установено, на основание чл. 124, ал.1 във връзка с чл. 415, ал.1 и чл. 422 от ГПК по отношение на „ВПД-ВИКИ” ЕООД, ЕИК 201736473 със седалище и адрес на управление гр.Троян, Ловешка област, кв. „Балкан”  № 8, представлявано от В.Н.П., че дължи на „МАРИ 2010” ЕООД, ЕИК № 201124661, със седалище и адрес на управление: с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловешка, ул. „Опълченска” № 71, със законен представител Мария Спасова Маркова по Фактура № № 0000000069/22.03.2012 година сумата от 2 160.00 лева, представляваща незаплатена цена от продажбата на струг – СТ 161, ведно с мораторна лихва  за забава за периода от 30.09.2014г. до 24.11.2014 година в размер на 33.70 лева на основание чл. 86 от ЗЗД, законна лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 26.11.2014 година до окончателното плащане  на вземането, както и направените съдебни разноски.

За претендираните суми е издадена заповед № 522 от 26.11.2014г. по ч.гр.д.№922/2014г. на ТРС. Последвало е възражение от длъжника, поради което е инициирано и настоящото производство.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответникът е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. В законовия едномесечен срок не е представен писмен отговор, не е изразено становище по иска, не е направено искане за разглеждане на делото в тяхно  отсъствие. За последиците от не упражняване на права, ответната страна е уведомена с разпореждане на съдията-докладчик.

В съдебно заседание, за редовно призования ищец се явява се явява адв. С.Д.  от ЛАК. Поддържа иска и моли същият да се уважи. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, тъй като счита, че са налице предпоставките за това.

Ответника, р.пр. не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не изразява становище по иска и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

От  приложеното на л.23 съобщение е видно, че на ответното дружество е изпратено съобщение, получено  от Виктория Найденова, с което е връчен препис от исковата молба и в съобщението изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание.

В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238, ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като процесуалния му представител – адв.Д. се е възползвал от това си право в проведеното на  28.09.2015г. открито с.з.

   С оглед на изложеното съдът счита,  че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявеният  иск  бъде уважен.

Следва да се има предвид обаче, че съгласно разпоредбата на чл.422, ал.1 от ГПК искът се счита, че е предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Предвид изложеното съдът намира, че предявеният  иск се явява доказан по основание и размер, поради което и на основание чл.78 ал.1 от ГПК,ответникът следва да заплати на ищеца сторените по делото разноски.

 Съгласно ТР № 4/2013 от 18.06.2014 год. ВКС „….присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл.415, ал.1 или по чл.422 ГПК, а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, което предпоставя правомощието на съда в исковото производство да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение…..”.

Имайки предвид установяване на вземанията по издадената заповед за изпълнение, то следва да се постанови осъдителен диспозитив за разноските направени в заповедното производство

                                      

Предвид горното съдът 

 

                                        Р Е Ш И :

 

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА „ВПД-ВИКИ” ЕООД, ЕИК 201736473 със седалище и адрес на управление гр.Троян, Ловешка област, кв. „Балкан”  № 8, представлявано от В.Н.П., че дължи на  „МАРИ 2010” ЕООД, ЕИК № 201124661, със седалище и адрес на управление: с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловешка, ул. „Опълченска” № 71,  представлявано от  Мария Спасова Маркова сумата 2 160.00/две хиляди сто и шестдесет/ лева,  представляваща непогасен и изискуем остатък по издадена Фактура № 0000000069/22.03.2012г от „МАРИ 2010” ЕООД с. Златна Панега, ведно със законната лихва от 25.11.2014 г. до окончателното й изплащане и сумата 33.70 /тридесет и три лева и седемдесет стотинки/ лева – мораторна лихва за периода от 30.09.2014г. до 24.11.2014г.

ОСЪЖДА „ВПД-ВИКИ” ЕООД, ЕИК 201736473 със седалище и адрес на управление гр.Троян, Ловешка област, кв. „Балкан”  № 8, представлявано от В.Н.П. да заплати на „МАРИ 2010” ЕООД, ЕИК № 201124661, със седалище и адрес на управление: с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловешка, ул. „Опълченска” № 71,  представлявано от  Мария Спасова Маркова сумата от 237.50 лева съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д.№922/2014г. на ТРС и сумата от 282.40 /двеста осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/ съдебно-деловодни разноски за настоящото производство.

 РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 Препис от същото да се приложи по ч.гр.д. №922/2014г. на ТРС.

 

 

                                                                Районен съдия: