Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

05.03.2015г. , гр. Троян

В ИМЕТО НА НАРОДА

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание проведено на 23.02.2015г. /двадесет и трети февруари, две хиляди и петнадесета година/ в състав:

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

  При участието на секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 27 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 от СК.          

ПРЕКРАТЯВА  гражданския брак  сключен на 08.05.1999г.,  за което е съставен  акт № 3  от 08.05.1999г. на Община гр.Априлци, между  Г.А.М. с ЕГН ********** и М.М.М. с ЕГН **********, поради възникнало сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между  Г.А.М. с ЕГН ********** и М.М.М. с ЕГН ********** С П О Р А З У М Е Н И Е   на основание чл.51 от СК :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетния М.М.М., роден на ***г. с ЕГН ********** на майката Г.А.М. с ЕГН **********.

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от брака дете М.М.М., роден на ***г с ЕГН ********** ще следва местоживеенето на майката Г.А.М. с ЕГН **********, което в момента  е на адрес: ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на М.М.М.,  ЕГН ********** с М.М.М., роден на ***г. с ЕГН **********, както следва: Бащата ще има право да взима детето при себе си всяка първа  и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петъчния ден до 13.00 часа в неделния ден включително, както и  два пъти по 15-петнадесет дни през лятото, което време да не съвпада с  годишния платен отпуск на майката.

ОСЪЖДА М.М.М. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на Г.А.М. с ЕГН ********** в качеството и на майка и законна представителка на малолетния М.М.М., роден на ***г. с ЕГН ********** по 90.00 – деветдесет лева месечна издръжка за в бъдеще, до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване.                      

СЕМЕЙНОТО жилище, находящо се в ***, за в бъдеще ще се ползва от съпруга М.М.М., ЕГН **********.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг и нямат  взаимни претенции към личните спестовни влогове на другия и към всякакъв друг вид  вземания.

ОБЯВЯВА, че страните нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, нямат акции и нямат претенции към дялови участия в търговски дружества и други.

ОБЯВЯВА, че след прекратяването на брака съпругата Г.А.М. с ще възстанови своето предбрачно фамилно име С..

ОСЪЖДА М.М.М. с ЕГН ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 20,00 /двадесет/ лева и държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 32.40 /тридесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева.                            

ОСЪЖДА Г.А.М. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 20,00 /двадесет/ лева и държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 32.40 /тридесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева.                            

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: