О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                      Грроян, 12.06.2015 година

           ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав в закрито съдебно заседание на дванадесети юни, две хиляди и петнадесета  година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Светла Иванова

          Като разгледа докладваното от съдия Иванова  грело № 282  по описа за 2015., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

Постъпила е молба  вх.№3603 от 08.06.2015г.  по описа на ТРС с правно  основание чл.232 от ГПК от Д.В.Т. ***, ищец по делото, с която заявява, че оттегля предявената срещу Л.М.С. *** и С.В.С. *** с правно основание чл.87 ал.3 от ЗЗД, като моли производството по делото да бъде прекратено.

 Съдът намира подадената молба с вх.№3603 от 08.06.2015г.  по описа на ТРС за основателна, тъй като съгласно хипотезата на чл.232 от ГПК ищецът може да оттегли исковата молба до приключване на първото по делото заседание, без съгласието на ответника, която обстоятелство е налице в настоящият казус.

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.дело №282/2015г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

 

Водим от горното, съдът

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №282/2015г. по описа на ТРС на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на  иска, за което страните да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

 

                                                                Районен съдия: