Р Е Ш Е Н И Е

  101

27.03.2015г. , гр. Троян

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание, проведено на 27.02.2015г. /двадесет и седми февруари две хиляди и петнадесета година/, в състав:

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

  При участието на секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 34 по описа за 2015., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 от СК.                                   

          

 Производството е образувано по предявен от Д.И. *** и Н.И.И. *** с правно основание чл. 50 ал.1 от СК, с който същите са представили споразумение по реда на чл.51 от СК. Искът е за прекратяване на брака поради сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие, без съдът да се произнася по въпроса за вината, като одобри постигнатото между страните споразумение по реда на чл.51 ал.1 от СК.

В молбата се твърди, че молителите са съпрузи по силата на граждански брак, сключен на 05.07.2008г.   – видно от представеното удостоверение за сключен гр. брак №080035 на Община гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак №0035 от 05.07.2008година. От брака си  молителите имат родено едно дете – малолетната В.Д.И..

            Съгласието им за развод е сериозно и  непоколебимо. 

            В съдебно заседание страните поддържат молбата си за развод.

          Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак от 05.07.2008г. на Община Троян, област Ловеч се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че са сключили граждански брак на 05.07.2008г.  за което е съставен  акт № 0035  от 05.07.2008г. на Община гр.Троян.

          Съдът като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните намира, че  между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението .

Постигнатото между съпрузите съгласие  отговаря на  изискванията на закона и морал, същото е в интерес на роденото от брака дете,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака, личните отношения между съпрузите, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име, както и други имуществени отношения между тях.

При този изход на процеса  и  в съответствие с Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК/ приета с ПМС № 38 /27.02.2008 година, в сила от 01.03.2008 година съдът определя окончателна държавна такса  в размер на  40.00  лева, която следва да бъде заплатена от двамата молители по равно, а окончателната ДТ по споразумението за издръжка, в размер на 64.80 лева, представляваща 2% ДТ върху определения размер на издръжката за три години  ще бъде заплатена от молителя Д.И. /т.8 от Споразумението/.

                 Водим от горното,  съдът   

      

Р     Е     Ш     И    :

 

                 ПРЕКРАТЯВА  гражданския брак  сключен на 05.07.2008г.  за което е съставен  акт № 0035  от 05.07.2008г. на Община гр.Троян, между Д.И. ***, ЕГН ********** и Н.И.И. ***, ЕГН **********, поради възникнало сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между  Д.И. ***, ЕГН ********** и Н.И.И. ***, ЕГН ********** С П О Р А З У М Е Н И Е   на основание чл.51 от СК :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетната В.Д.И., родена на ***г., ЕГН ********** на майката Н.И.И., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Д.И.И. ЕГН ********** с детето В.Д.И., родена на ***г., ЕГН ********** както следва: Бащата Д.И.И. ще има право да  взема детето при себе си всяка седмица от месеца от 17.00 часа в петъчните дни, до 15.00 часа в неделния ден включително, както и по 30-тридесет дни през лятото, което време да не съвпада с  редовния платен годишен отпуск на майката.

Детето ще прекарва  при бащата по три дни  от всяка Великденска ваканция /м.април/, когато стане ученичка.

 През всяка  календарна година, чиято последна цифра завършва на нечетно  число- детето ще прекарва при баща си по три дни от Коледните празници – 23,24 и 25 декември до 17.00 часа на последния от посочените дни, а през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число или нула – детето ще прекарва  при баща си по три дни от Новогодишните празници – на 30 и 31 декември от изтичащата година и на 01 януари следващата година до 17.00 часа.

              ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето да следва местоживеенето на майката,  което в момента е на адрес: гр.Т.***.          

                 ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака между Д.И.И., ЕГН ********** и Н.И.И., ЕГН **********, всеки един от тях двамата ще има право да присъства при честването на рождения ден на дъщеря им В.Д.И., независимо от това, къде ще бъде провеждано тържеството по повод личния празник на детето им.

                 ОСЪЖДА Д.И. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на Н.И.И. ***, ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител на малолетната В.Д.И., родена на ***г., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 90.00 / деветдесет/ лева считано от 01.04.2015г. за в бъдеще, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху размера на всяка просрочена вноска, до окончателното и изплащане.

              СЕМЕЙНОТО жилище, находящо се в град гр.Т.***, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор №73198.506.309.5.1 по КК и КР на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изп-директор на АГКК, разположен в сграда с идентификатор № 73198.506.309.5, изградена в ПИ с идентификатор № 73198.506.309, в едно с принадлежащото му избено помещение, идеалните части от общите части на сградата и от ОПС върху терена, в бъдеще ще се ползва от Н.И.И., като тя ще доизплати остатъка от ипотечния  кредит, изтеглен при закупуване на жилището.

ОБЯВЯВА, че движимите вещи, придобити по време на брака страните са поделили извън съдебно.

ОБЯВЯВА, че след развода  съпрузите не си дължат издръжка, нямат претенции помежду си  към личните спестовни влогове на другия и към всякакъв друг вид вземания. Изтеглените по време на брака кредити ще бъдат погасявани от този, на чието име са изтеглени и претенции към другия съпруг във връзка със същите не може да има.

ОБЯВЯВА, че страните нямат  регистрирани фирми като еднолични търговци, нямат акции, нямат претенции към дялови участия в търговски  дружества и други.

  ПОСТАНОВЯВА след развода жената Н.И.И. ЕГН ********** да носи  пред брачното си фамилно име  Х..

  ОСЪЖДА Д.И. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 20,00 /двадесет/ лева и държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 64.80 /шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/  лева.                                                                                    

ОСЪЖДА Н.И.И. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 20,00 /двадесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: