ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  23.09.2015 год.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито  заседание на  23.09.2015г. /двадесет и трети септември, две хиляди и петнадесета/ година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията И. гр.д. № 358 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

 

В Троянски Районен съд е образувано гр.дело №358/2015г. по описа на съда, по което К.А.И. *** е предявил срещу Д.П.И. *** иск с правно основание чл.124 вр.чл.237 ал.1 от ЗЗД.

С молба вх.№ 2950 от 12.05.2015г. на ТРС е направено  искане за допускане на обезпечение  на предявения иск чрез спиране на изпълнението по изп.дело №279/2010г. по описа на ДСИ  при ТРС, по което искане съдът с Определение №168/12.05.2015г. е допуснал обезпечение на предявения иск, което определение е обжалвано пред ЛОС и с Определение №629/24.07.2015г., постановено по в.ч.гр.д.№325/2015г. на ЛОС е отменил Определение №168/12.05.2015г., постановено по гр.д.№358/2015г. на ТРС и е отхвърлил молбата за допускане на обезпечение, чрез спиране на изпълнението по изп.д.№279/2010г. по описа на ДСИ при ТРС.

С Разпореждане №1235 от 30.07.2015г., постановено по гр.д.№358/2015г. на ТРС, съдът е констатирал нередовност на исковата молба, която е следвало да бъде отстранена по реда на чл.129, ал.2 и ал.4 от ГПК, за което на страната  е даден седемдневен срок от получаване на разпореждането, в противен случай е указано, че исковата молба, в едно с приложените към нея доказателства ще бъде върната.

Съобщението, в едно с препис от Разпореждане  №1235 от 30.07.2015г. на ТРС е връчено лично на страната на 06.08.2015г., видно от приложеното на л.43 от делото съобщение.

В указания от съда срок ищеца не е изпълнил така дадените им указания. 

С оглед на изложеното и поради не изправяне на нередовностите в срок, исковата молба следва да бъде върната, а производството по настоящето дело – прекратено.

На основание чл.78 ал.4 от ГПК, ищеца  следва да заплати на ответницата сторените от нея разноски по делото в размер на 330.00 /триста и тридесет/ лева, съгласно приложения с молба вх.№4942 от 07.08.2015г. на ТРС списък  по реда на чл.80 от ГПК.

         Мотивиран така, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 358/2015г. по описа на РС – Троян.

ВРЪЩА искова молба вх.№2949 от 12.05.2015г. по описа на ТРС, подадена от К.А.И., ЕГН ********** ***, срещу Д.П.И., ЕГН ********** ***, с която е предявен иск с правно основание чл.124 вр.чл.237 ал.1 от ЗЗД – оставена без движение.

ОСЪЖДА, на основание чл.78 ал.4 от ГПК, К.А.И., ЕГН ********** ***, да заплати на Д.П.И., ЕГН ********** *** сторените от нея разноски по делото в размер на 330.00 /триста и тридесет/ лева, съгласно приложения с молба вх.№4942 от 07.08.2015г. на ТРС списък  по реда на чл.80 от ГПК

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от връчването на страните на препис от същото.

                                                                          

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: