РЕШЕНИЕ     № 169

 

гр. Троян,  29.05.2015 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд,  втори  състав, в публичното  заседание на 28.05.2015г. /двадесет и осми май, две хиляди и петнадесета/ година в състав:

                                                                       Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., в присъствието на прокурора………………., като разгледа докладваното от съдията – Иванова   гр. Дело № 359 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

           

Производството е по реда на чл.547 вр. чл.542 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 19 от ЗГР.

Предявена е молба от С.Л.В. ***, чрез адвокат П.Я. ***, с правно основание чл. 19, ал.І от ЗГР във връзка с чл. 542 от ГПК-охранително производство за промяна на име.

Молителят твърди, че  е роден на *** ***, акт за раждане № ***. Съгласно акта за раждане е записан с фамилно име „Л.”. Твърди, че през целия си  съзнателен живот - като дете и ученик, е бил с фамилия „В.”, личната карта и шофьорската книжка издадени през 2009 година, както и всички други документи са с фамилия „В.”.  Излага, че при подаване на молба за подмяна на личните документи до момента, не е имало проблем. Твърди, че когато е подал документи за работа, от НОИ не са  приели документите му, тъй като имало проблем с фамилията.  Твърди, че за започване на работа се е снабдил с множество документи, на които е с фамилия „В.” и няма възможност да ги извади отново.  Отделно от това счита, че вписването на молителя с фамилия „Л.” ще създаде значителни затруднения, тъй като никога до сега не е имал документ с тази фамилия, а винаги е бил  „В.”. Декларира, че това е единствената причина, поради която иска промяна на фамилията, няма образувани наказателни дела срещу него и няма наложени ограничителни мерки да не пътува в чужбина.

Моли съдът да постанови решение, с което допусне промяна на фамилното име в акт за раждане № 0380/12.12.1957 година на община Троян, като вместо „Л.” да бъде вписан „В.”.

Заинтересованата страна Община Троян е редовно призована, изразила е писмено становище, че не оспорва предявения иск, не са ангажирани доказателства.                                                                                                  

 Районна прокуратура гр.Троян, редовно уведомена не изразява становище, в съдебно заседание призовани не се явява представител.                       

От приложените към делото писмени доказателства: Удостоверение за раждане  на С.Л. Л., копие от лична карта на  името на С.Л.В., копие от свидетелство за управление на МПС, копие” от карта за квалификация на водач на МПС, копие от карта на водача, копие на свидетелство за водач, превозващ опасни товари, копие на удостоверение за психологическа годност и ксерокопие на удостоверение за сключен граждански брак и от показанията на разпитания по делото свидетел,  се установява следното:                                                                                   

От приложеното на л.4 от делото  у-ние за раждане – дубликат се установява, че молителят е роден на ***г*** от майка – В.Х.У. и  баща-Л. В.Л.. В удостоверението за раждане същият е записан с имената С.Л. Л..                                             

От приложените на л.5, 6 и 20 от делото копие от следните документи: лична карта,  свидетелство за управление на МПС, карта за квалификация на водач на МПС, карта на водача, свидетелство за водач превозващ опасни товари, удостоверение за психологическа годност и удостоверение за сключен граждански брак се установява, че молителят е записан с фамилното име „В.”.                                                                              

По делото са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетеля  Д.Т.П., който  познава молителя повече от 30 години и твърди, че „…..всички близки и познати го знаят с имената С.Л.В.. Никога не съм чувал С. да носи фамилията „Л.”. За този проблем разбрах от него преди месец. С. си беше извадил документи за работа и каза, че по всички документи се води с фамилия В., а в акта за раждане бил с фамилно име Л.…..”.

          Съдът анализира показанията на свидетеля, с оглед евентуална заинтересованост, но счита, че същите следва да бъдат кредитирани с доверие като обективни, логични и подкрепящи се от останалия по делото доказателствен материал.                                                                            

          При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:                                               Молбата е допустима, а разгледана по същество се явява и основателна, тъй като се установи, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. І от ЗГР, които налагат промяната на фамилното  име на молителя.

          Тъй като предявеният иск се явява основателен и доказан, същия следва да се уважи, като в Акт за раждане № *** година на община Троян, фамилното име на молителя бъде записано „В.”.                     

          Ще следва препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в акта и в регистъра на населението.

          Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

     ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михалова, че фамилното име на С.Л. Л., ЕГН **********, роден на ***г*** от майка – В.Х.У. и  баща-Л. В.Л. отразено в Акт за раждане ***, следва да бъде променено на „В.” и това име да се отрази в акта за раждане и регистъра на населението, след като настоящото решение влезе в законна сила.

   По силата на чл. 537 ал. 1 от ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                           

                                                                         Районен съдия: