РЕШЕНИЕ

 

  23

 

Гр.Троян, 23.01.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд, втори състав, в проведеното на 03.11.2014г. публично съдебно заседание  в  състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

                                                       

Секретар Е. П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр.дело №377  по описа на ТРС за  2014 год., за да се произнесе – съобрази:

 

 

        В Троянски районен съд е образувано  горното дело по искова молба предявена от А.Х.С. *** против П.К.С. ***, с адрес за призоваване гр.Троян, ул.Ген.Карцов №1, чрез адв.С.С. от ЛАК,  с правно основание чл.49 ал.І  от СК.

С Решение №294 от 03.12.2014г. постановено по горното дело съдът е осъдил П.К.С., ЕГН********** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетните си деца К.П. С., ЕГН ********** и Д.П. С., ЕГН **********, действащи лично и със съгласието на тяхната майка и законен представител А.Х.С., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120./сто и двадесет/ лева за всяко едно от децата, считано от завеждане на делото – 12.05.2014г. до настъпването на законни основания за изменението или прекратяването й, като не се е произнесъл по предявените искове в частта и, в която претендира присъждане на законна лихва.

На 22.12.2014г. е постъпила молба вх.№7912 от А.С., с която молят съда да допълни решението си в частта, в която претендира присъждане на законна лихва, поради липса на произнасяне.

В предвидения в чл.250 ал.2 предл.І-во срок, ответната страна изразява становище с депозирана молба вх.№194 от 14.01.2015г. по описа на ТРС       .                                                                                      Настоящият съдебен състав счита направеното с молба  вх.№7912 от 22.12.2014г. искане за допълване на Решение №294 от 03.12.2014г. постановено по гр.д.№377/2014г. на ТРС за основателно.

         При така изложеното  и съгласно разпоредбата на  чл.250 ал.3  от ГПК,  съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

       

        ДОПЪЛВА  РЕШЕНИЕ №294 от 03.12.2014г. постановено по гр.д.№377/2014г по описа на ТРС, като:

  ОСЪЖДА П.К.С., ЕГН********** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетните си деца К.П. С., ЕГН ********** и Д.П. С., ЕГН **********, действащи лично и със съгласието на тяхната майка и законен представител А.Х.С., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120./сто и двадесет/ лева за всяко едно от децата, считано от завеждане на делото – 12.05.2014г. до настъпването на законни основания за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа, до окончателното й изплащане.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: