Р Е Ш Е Н И Е

   127

Гр.Троян, 17.04.2015г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Троянски районен съд, втори състав в публично заседание на деветнадесети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 383/2014 г., за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Делба във втора фаза с искания за сметни претенции и за възлагане на имот.                                                                                              С влязло в сила съдебно Решение №250 от 10.10.2014г. на ТРС е допусната съдебна делба между А.А.Х., ЕГН **********, А.А.Т., ЕГН **********, А.Ю.Т., ЕГН ********** и А.Ю.Т., ЕГН ********** на следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.92.2 ; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.30.1; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.9;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.43.26; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.10; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.69; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.45 ; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.46.55 ; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.34.8.                                                                                                                                           От имотите са образувани три дяла, от които по един за А.А.Х. и А.А.Т. и един общ дял за А.Ю.Т. и А.Ю.Т..                                     Във втората фаза на делбеното производство процесуалният представител на ищцата А.А.Х., на осн. чл. 346 от ГПК е направил искане по сметки за извършени подобрения в имот № 05445.92.2. в местността „Ялията” с площ от 8095 кв.метра в землището на с. Борима, Ловешка област и искане в неин дял да и бъде възложен имота, по отношение на който е извършила подобрения с лични средства.    В хода на производството във втората фаза на делбата вещото лице по назначената съдебно – техническа експертиза предлага два варианта за подялба на имотите. Първият вариант е имотите да се разпределят, без да е необходимо проект за разпределяне на определени имоти и одобряване от СГКК-Ловеч и втори вариант- всеки съделител да получи съобразно дяловете от ниви, ливади и трайни насаждения, като се изготви проект за разпределяне на определените имоти и одобряването им в СГКК-Ловеч, което от своя страна ще има допълнителни разходи за съделителите. В заключението си експертът е определил общата площ на подлежащите на делба земеделски земи – 25.128 дка, площтта на един дял – 8.095 дка., както и общата стойност на земеделските земи-7855.00 лева и левовата стойност на един дял-2618.00 лева. Съдът кредитира заключението на вещото лице по изготвената експертиза, като компетентно и обосновано, отговарящо изчерпателно на поставените въпроси. След преценка, поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, доводите и становището на страните, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:  До делба са допуснати 9 земеделски имота с различна площ и различна стойност, определена в заключението на вещото лице. Съделителите са четирима, но се намират в различна родствена връзка спрямо общия наследодател, поради което и правата им в съсобствеността също са различни. От посочените поземлени имоти А.А.Х. получава един дял, А.А.Т. получава един дял, а А.Ю.Т. и А.Ю.Т. получат общо един дял, съобразно правилото на чл.10 ал.3 от ЗН, според който, при наследяване по право на заместване, низходящите наследяват по коляно, т.е. те наследяват помежду си дела на този, когото заместват. При това положение от делбените имоти са обособени три дяла. Съгласно теорията и трайната съдебна практика, когато броят на имотите е равен или по-голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът я разпределя по два начина – чрез изготвянето и одобряването на разделителен протокол и теглене на жребий или чрез разпределяне на имотите между съделителите. Искането на ищцата, заявено чрез проц.представител адв.В.А. по съществото на спора и в представена по делото писмена защита е подялбата на имотите да бъде извършена при условията на чл.353 от ГПК, чрез разпределение, като в дял на доверителката му да бъде възложен имота, по отношение на който е извършвала подобрения. В представените по делото писмени бележки от А.Т. и А.Т. с вх.№2151 от 02.04.2015г. на ТРС се поддържа, че делбата следва да бъде извършена чрез теглене на жребий. Според заявеното от А.Т. в становище с вх.№2150 от 02.04.2015г. на ТРС, съделителят счита, че делбата следва да се извърши съобразно втория вариант на заключението на вещото лице, а именно: всеки съделител да получи съобразно дяловете си ниви, ливади и трайни насаждения.                                      Настоящият съдебен състав намира, че делбата следва да бъде извършена съобразно първия вариант от заключението на приетата СТЕ. За да приеме този вариант за подялба, съдът отчита обстоятелството, че в дял на А.А.Х. се поставя поземлен имот с идентификатор 05445.92.2, в който имот съделителят е направил значителни подобрения. По делото е представен договор от 01.03.2014г. между А.А.Х. и Р.О.И., по силата на който, последния е следвало срещу заплащане от страна на Х. да изчисти от подрасти, огради, изоре и засее с царевица поземлен имот с идентификатор 05445.92.2 Тези обстоятелства се удостоверяват и от показанията на свидетелите Г.В.Б. и О.А.В., които съдът кредитира с доверие като обективни и безпристрастни и от които се установи, че са наети от И. срещу заплащане да почистят имота. Съдебната практика, не изисква подобренията да са извършвани само и изключително от съделителя, а е достатъчно той единствен от съделителите, дори с помощта на трети лица да извършва подобренията, което обстоятелство е налице в настоящия казус. Съдът кредитира с доверие и показанията на свидетелите А.Б.А. и Д.М.Ю., но от показанията на последния се установи, че „......Последно 2009 година съм ходил на имота....”, а от показанията на св.Алишев се установява, че „....Преди предното лято не е имало ограда, само отпред имаше, от горна страна имаше дупки и минаваше добитък...”.  Според ППВС № 7/73 година, извършването на значителни подобрения в имота е една от причините за извършване на делбата чрез разпределение по реда на чл.292 ГПК /отм./, за да може в дял на съделителя, извършил тези подобрения да бъде поставен съответния имот и да се избегнат последващи имуществени спорове между страните. Според разясненията, дадени в ППВС № 7/73 год., съдът преминава към разпределение на дялове, когато е налице една от двете предпоставки – тегленето на жребие да е невъзможно (разлики в цените на имотите, неравенство в дяловете) или то да е много неудобно (напр. при извършени значителни подобрения от един от съделителите в отделен имот). В настоящия казус са налице предпоставките на втората хипотеза,  тъй като извършените подобрения в имота, за който ищцата претендира възлагане са на значителна стойност-1500 лева, съобразно стойността на имота – 2578 лева. Съгласно практиката на ВКС, смисълът на този критерий при извършване на делбата е да се зачете фактическото положение и да се прекрати съсобствеността с най-малко разместване на имуществени блага и неудобства за съделителите и при отчитане интересите на всеки. От друга страна, при делба на недвижими имоти целта е да се запази целостта им, при което всеки от съделителите да получи в дял имот, без последния да бъде раздробяван на по-малки имоти, което при втория вариант на заключението няма как да се осъществи.  Относно исканията по сметки по реда на чл. 346 от ГПК: Направени са подобрения в поземлен имот с идентификатор 05445.92.2,  изразяващи се в почистване, ограждане и обработка на земята от А.А.Х., чрез трето лице, което се установи от приложения по делото договор с рег.№ 1232 от 04.04.2014 година на нотариус Димитър Кънчевски с рег. № 525 на НК, с район на действие РС гр. Троян, като общата стойност на подобренията е в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, която сума е заплатена на трето лице. С оглед ангажираните по делото доказателства, установяващи по безспорен и категоричен начин извършените в имот с идентификатор №05445.92.2 подобрения, съдът намира искането на А.Х. за основателно. Съобразявайки изложените по-горе мотиви на съда за определяне на ищцата на дял от наследствените имоти, включващ имота, в който тя е правила подобрения, настоящия състав счита, че след като получи същия, претенцията и за подобрения се явява безпредметна, в който смисъл е и заявеното от нея становище в представената по делото писмена защита /предпоследен абзац/. Съгласно заключението на вещото лице, поземлен имот с идентификатор 05445.92.2 е с площ 8095 и на стойност 2578 лева, който представлява един дял. Съгласно изложените по-горе мотиви, същият следва да бъде възложен в дял на А.А.Х., като за уравняване на дяловете същата следва да получи сумата от 40.00 лева. Вторият дял се образува от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.43.26 /;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.45 ;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.46.55 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.34.8 с обща площ 8382 дка на стойност 2189.00 лева. Съгласно  Решение №250 от 10.10.2014г. на ТРС, съделителите А.Ю.Т. и А.Ю.Т., като наследници на своя баща Ю.Т., починал на 11.03.2009 година, следва да получат един общ дял. Настоящия състав намира, че този дял следва да се възложи на А.Ю.Т. и А.Ю.Т., тъй като в него са включени два имота, които са с площ от около три декара и два имота с площ от  около един декар. Възлагайки ги в техен дял и за уравняване на дяловете, А.Ю.Т. и А.Ю.Т., следва да получат от останалите съделители сумата от 429 лева. Третия дял  се образува от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.30.1 ;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.9 ;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.10 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.69 – общо 8651 дка, на стойност 3088 лева, който следва да бъде възложен в дял на А.А.Т., като за уравняване на дяловете следва да заплати на останалите съделители сумата от 470 лева.                       При този изход на делото, страните следва да заплатят по сметката на ТРС ДТ, определена съгласно стойността на дяловете им, както следва: А.Х. сумата 103.12 лева, А.Т. сумата 123.52 лева и А.Т. и А.Т. общо сумата от 87.56 лева. Сторените по делото разноски в размер на 960 .00 лева, съобразно приложения по делото списък по реда на чл.80 от ГПК от А.Х. са в размер на 960.00 лева, които, съгласно разпоредбата на чл.355 от ГПК следва да бъдат заплатени от всички, съобразно дяловете им,  т.е. по 320.00 лева на всеки дял.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

На основание чл.353, ал.1 от ГПК, ВЪЗЛАГА в дял и изключителна собственост на А.А.Х., ЕГН ********** ***, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.92.2 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, деветдесет и две, точка, две/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 8095 /осем хиляди деветдесет и пет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.92.1; 05445.92.70; 05445.92.3, който имот е с пазарна стойност 2578.00 /две хиляди петстотин седемдесет и осем/лева.                                       На основание чл.353, ал.1 от ГПК, ВЪЗЛАГА в дял и изключителна собственост на А.А.Т., ЕГН ********** ***, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.30.1 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, тридесет, точка, едно/ в с. Борима, Община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ОЛУМАТА; Площ: 183 /сто осемдесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.30.3; 05445.30.153; 05445.30.2; 05445.30.7, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.9 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, двадесет и девет, точка, девет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност МАЯ ТЕПЕ; Площ: 1040 /хиляда и четиридесет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.29.10; 05445.29.11; 05445.30.153; 05445.29.8; 05445.106.30; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.10 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, двадесет и девет, точка, десет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност МАЯ ТЕПЕ; Площ: 4034 /четири хиляди тридесет и четири/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Овощна градина; Съседи: 05445.31.68; 05445.29.12; 05445.30.153; 05445.29.11; 05445.29.9; 05445.106.30 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.69 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, петдесет и седем, точка, шестдесет и девет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност АРПАЛЪКА; Площ: 3394 /три хиляди триста деветдесет и четири/ квадратни метра; ТраЙНО предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.57.70; 05445.57.74; 05445.57.44; 05445.57.73; 05445.57.68., които имоти са с пазарна стойност 3088.00 /три хиляди осемдесет и осем/ лева.

На основание чл.353, ал.1 от ГПК, ВЪЗЛАГА в общ дял на А.Ю.Т., ЕГН ********** *** и А.Ю.Т., ЕГН ********** ***, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.43.26 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, четиридесет и три, точка, двадесет и шест/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 3041 /три хиляди четиридесет и едно/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.43.29; 05445.43.25; 05445.43.24; 05445.43.152; 05445.43.10; 05445.43.1; 05445.43.2, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.45 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, петдесет и седем, точка, четиридесет и пет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност АРПАЛЪКА; Площ: 3339 /три хиляди триста тридесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.57.73; 05445.57.44; 05445.57.71; 05445.57.46, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.46.55 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, четиридесет и шест, точка, петдесет и пет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 1000 /хиляда/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.46.54; 05445.46.45; 05445.46.3; 05445.46.59; 05445.46.56 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.34.8 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, тридесет и четири, точка, осем/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност БАЛЪКА; Площ: 1002 /хиляда и два/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.34.9; 05445.34.7; 05445.103.2 с пазарна стойност на имотите 2189.00 /две хиляди сто осемдесет и девет/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл.353, ал.1 от ГПК, А.А.Т., ЕГН ********** *** за уравнение на дяловете да заплати на А.А.Х. ЕГН ********** ***, сумата от 40.00-четиридесет лева, а на А.Ю.Т., ЕГН ********** *** и А.Ю.Т., ЕГН ********** *** сумата от 430.00 - четиристотин и тридесет лева, ведно със законната лихва върху горните суми, в шестмесечен срок, считано от влизане в сила на решението по възлагане.                                                  

ОСЪЖДА А.А.Х. ЕГН ********** *** да заплати в полза на ТРС сумата 103.12 – сто и три лева и дванадесет стотинки, представляваща ДТ върху стойността на дела си.                                                              

ОСЪЖДА А.А.Т., ЕГН ********** *** да заплати в полза на ТРС сумата 123.52 - сто двадесет и три лева и петдесет и две стотинки, представляваща ДТ върху стойността на дела си, а на А.А.Х. ЕГН ********** сумата от 320.00-триста и двадесет лева сторени по делото разноски.

ОСЪЖДА А.Ю.Т., ЕГН ********** *** и А.Ю.Т., ЕГН ********** *** да заплатят в полза на ТРС сумата от 87.56-осемдесет и седем лева и петдесет и шест стотинки, представляваща ДТ върху стойността на дела им, а  на А.А.Х. ЕГН ********** сумата от 320.00-триста и двадесет лева сторени по делото разноски.                                                  

Решението подлежи на въззивно обжалване, пред ЛОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Районен съдия: