ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян,  24.07.2015 год.

 

Троянски районен съд,  втори състав, в закрито  заседание на  24.07.2015 /двадесет и четвърти юли две хиляди и  петнадесета/  година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Кремена Раева, като разгледа докладваното от съдията Иванова  гр.д. № 450 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.299 ал.2 от ГПК .

 

В Троянски районен съд е образувано гр.д.№450/2015г. по  молба от ДирекцияСоциално подпомаганегрроян с правно основание чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.4,ал.1, т.5 от Закона за закрила на детето. С молбата се иска малолетния Я.П. А., ЕГН ********** да бъде настанен в ЦНСТДМ с.Дълбок дол, обл.Ловешка.

Делото е насрочено за разглеждане на 30.07.2015г. от 09.00 часа.

            На 16.07.2015г. е получено писмо от ДирекцияСоциално подпомаганегр.Троян, с което уведомяват съда, че малолетния Я.П. А., ЕГН **********, е настанен в ЦНСТДМ с.Дълбок дол, обл.Ловешка, за срок от една година, съгласно Решение253/16.06.2015г., постановено по гр.дело671/2015г. на Районен съд гр.Ловеч.

Съгласно чл.299, ал.1 от ГПК, спор, разрешен с влязло в сила решение, не може да бъде пререшаван, освен в случаите, когато законът разпорежда друго.

На основлание чл.299, ал.2 от ГПК, повторно заведеното гр.дело450/2015г. по описа на Троянски районен съд, следва да бъде прекратено служебно от съда.      

              Мотивиран от горното и на осн.чл.299, ал 2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И : 

 

 

                ПРЕКРАТЯВА  производството по  гр.д.№ 450/2015 година по описа на Троянски районен съд, образувано по молба от ДирекцияСоциално подпомаганегр.Троян с правно основание чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.4, ал.1, т.5 от Закона за закрила на детето, с искане за настаняване на малолетния Я.П. А., ЕГН ********** *** .

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :