РЕШЕНИЕ

 

№ 237

 

гр. Троян, 31.07.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на тридесет и първи юли две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                               Председател:Светла Иванова

                                     

при секретаря М.С.  и в присъствието на прокурора ……. като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 467 по описа на ТРС за 2015 г., за да се произнесе - съобрази:

        

Й.Н.Г. ***, като майка и законен представител на малолетния си син А.Р.Р. е предявила срещу Община – гр. Плевен иск с правно основание чл. 19 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Ищцата излага в исковата молба, че желае фамилното име на детето й да бъде променено от Р. на Г. В молбата подробно са изложени аргументите за това, в съдебно заседание ищцата се явява лично и с адв.Георги Илиев от ЛАК, преупълномощен от мл.адв.Ц.А. от ЛАК, моли съда да уважи иска така, както е предявен с произтичащите законови последици.  Ангажирани са писмени и гласни доказателства.

        Заинтересованата страна Община – гр. Плевен не е представила отговор по реда на чл. 131 от ГПК.

        Районна прокуратура Троян, редовно уведомени не изразяват становище по иска, не ангажират доказателства.

От приложеното към делото удостоверение за раждане серия ПЛАР № 062046 от 24.11.2006г., копие от Решение № 269 от 14.11.2011 г. по гр.д. № 699 от 2011 г. по описа на ТРС, копие от Постановление за спиране на наказателно производство от 27.10.2014 г. по описа на РП – Троян, удостоверение за постоянен адрес изх. № 248 от 05.06.2015 г. на Община Троян и  удостоверение за настоящ адрес изх. № 219 от 05.06.2015 г. на Община Троян,  от показанията на разпитаните по делото свидетели С.А. Г., М.В. Х.  и П.П.Ц., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

        От удостоверение за раждане от № 062046 от 24.11.2006гг. е видно, че на 22.11.2006г. е родено детето А.Р.Р.  от майка Й.Н.Г. и баща Р.П.Р..

        От приложеното Решение № 269 от 14.11.2011 г. по гр.д. № 699 от 2011 г. по описа на ТРС се установява, че бащата е лишен от родителски права

        От приложеното Постановление за спиране на наказателно производство от 27.10.2014 г. по описа на РП – Троян се установява, че срещу Р.П.Р. от гр.Варна е образувано досъдебно производство №230/2014г. по описа на РУ-Полиция Троян за извършено престъпление по чл.183 ал.1 от НК, което производство е спряно, тъй като  Р. е с неустановен адрес и местоживеене на територията на Република България и същия е обявен за общодържавно издирване.

        От събраните гласни доказателства по делото на разпитаните свидетели - С.А. Г., която е майка на молителката и съответно баба на детето се установява, че съществуват притеснения и неудобства за А. от фамилията, която носи. От една страна бабата твърди, че „….Многократно внука ми е споделял, че се притеснява от различното фамилно име Р., което носи. Задавал ми е въпроси защо само той от цялата ни фамилия е с друга фамилия, а не е Ганчев….” Отделно от това излага, че фамилията Р. е дала повод на децата в училище, да му измислят прякор, което го обижда и притеснява.

        Тези обстоятелства се потвърждават от показанията на св.М.В. Х., която е била очевидец как децата се обръщат към А. по прякор и от показанията на св. П.П.Ц.-учител на А. Р. в самоподготовка . От показанията на последната става ясно, че самия А. „….две-три седмици след започването на учебната година ме помоли да не го наричам Р.…”. Твърди, че самия той е сподели, че „….. госпожо аз не знам кой е баща ми…… Аз не искам да бъда негов син и не искам  да нося неговото име….”, Освен това твърди, че децата в училище се обръщат към него по прякор, „…. и детето се чувства унизено, некомфортно…..”.

        Твърденията на молителката подкрепени от тези на свидетелите водят до извода, че за малолетния и син  е станало обществено неудобно да ползва фамилията на баща си, когото никога не е виждал и не познава. С оглед на това съдът приема, че е налице важно обстоятелство, обосноваващо основателността на предявеното искане според разпоредбите на чл.19 от ЗГР, за да бъде допусната исканата промяна.

        Предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, като малолетния А. бъде записан с фамилното име Г. Ще следва препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община – гр. Плевен за отбелязване в акта за раждане и в регистъра на населението.

        Водим от изложеното съдът

        Р  Е  Ш  И:

 

        ДОПУСКА промяна на фамилното име на малолетния А.Р.Р., ЕГН **********,  представляван от неговата майка и законен представител Й.Н.Г., ЕГН ********** ***, който занапред следва да се именува с фамилно име „Г.”.

         ПРЕПИС от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на Община гр. Плевен, респективно на длъжностното лице по гражданското състояние за отбелязване извършената промяна в акта за раждане и регистъра на населението.

По силата на чл. 537 ал. 1 от ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                        Районен съдия: