Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                            

       235   от 31.07.2015  година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори  граждански  състав, в публично заседание на 31.07.2015г. /тридесет и първи юли две хиляди и петнадесета /година  в   следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар М.С., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 471  по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази:

 

          Производството е с правно основание чл.50 от СК.

 

Предявен е иск от  Н.П.Н. *** против М.С.Б. *** с правно основание чл. 49 ал. І от СК.

Ищецът излага, че с ответницата са съпрузи сключили граждански брак на 20.11.1976 г. в гр. Априлци. От брака си имат едно пълнолетно дете – П. Н.П., роден на *** година.  В исковата молба ищецът излага, че след сключването на брака са се установили да живеят в гр.Троян в дома на ответницата, където са живели до 1985 година. През тази година ищецът постъпил на работа в ТПК „Мебел” и са го назначили за управител на вилата на дружеството, находяща се в туристическо градче „Б.” Ищецът се изнесъл от дома на ответницата и заживял на „Беклемето” в посочената вила и това фактическо положение продължава и към настоящия момент. Ищецът твърди, че през този период не е живял с ответницата и не е поддържал никакви контакти с нея, живеят във фактическа раздяла, която продължава и към настоящия момент.  Излага, че от тогава до сега не поддържа контакти с ответницата, не живеят като семейство, настъпило е отчуждаване по между им, бракът съществува формално, нямат общо домакинство и интереси. Твърди,  че между съпрузите е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака и счита, че  същият следва да бъде прекратен без да се произнася по въпроса за вината. 

         По реда на чл.131 от ГПК на ответницата М.Б. е изпратено копие от искова молба и доказателства и в предвидения месечен срок същата е депозирала писмен отговор, с който изразява становище, че предявеният иск е допустим, като е изразила становище по основателността на предявеният иск с правно основание чл. 49 ал.І от СК. Ответницата желае бракът да бъде прекратен по изключителна вина на ищеца, както и след прекратяване на брака да запази фамилията Б., тъй като при сключването на брака не е приемала фамилията на ищеца за своя фамилия. Желае след прекратяването на брака да ползва семейното жилище, находящо се в гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 122, което жилище е нейна индивидуална собственост, тъй като е придобито преди сключването на гражданския брак с ищеца.

В съдебно заседание ищецът, редовно призован се явява лично и с упълномощен защитник – адв.Е.Ц. от ЛАК, поддържа желанието си за развод и изразява съгласие за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.50 СК.

В съдебно заседание ответницата, редовно призована се явява лично и с упълномощен защитник – адв.С. С. от ЛАК  и  заявява желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.50 СК.

Предвид постигнатото между страните сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие за прекратяване на брака с развод и уреждането на всички лични и имуществени отношения помежду им за след развода в писмено споразумение, молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака им, без да издирва мотивите за това, като утвърди постигнатото споразумение.

 В съдебно заседание и двамата съпрузи поддържат постигнатото между тях споразумение, като заявиха пред съда сериозното си и непоколебимо съгласие за развод и направиха искане бракът им бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 СК при условията на постигнатото от тях споразумение по чл.51 СК.

С  оглед постигнатото споразумение и становищата на страните, с протоколно определение от 31.07.2015г. съдът, на основание чл.321, ал.5, предл.2 ГПК допусна при условията на чл.214 от ГПК изменение на предявения иск, като  производството по делото от развод по исков ред по реда на чл.49, ал.1 СК преминава в  производство за развод по взаимно съгласие по реда на чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира следното:

Производството по делото е за развод по взаимно съгласие по реда на чл.50 СК.

И двамата съпрузи са заявили желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие.

Предвид изложеното, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без съдът да изследва мотивите за прекратяването на брака.

При извършената преценка по чл.51, ал.2 СК, съдът намира, че постигнатото от страните споразумение съдържа минимално определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, поради което счита, че същото следва да бъде утвърдено.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен, поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение бъде утвърдено.

Съобразно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие в размер на 40.00 лв., която с оглед постигнатото от страните споразумение следва да се възложи в тежест на съпруга.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК, Троянски районен съдът

 

                 Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 20.11.1976г. в гр.Априлци, община Априлци, за което е съставен акт за граждански брак № 0022 от 20.11.1976г. на Община гр.Априлци, между М.С.Б., ЕГН-********** ***, и Н.П.Н., ЕГН-********** *** ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.С.Б., ЕГН-********** и Н.П.Н., ЕГН-**********, споразумение за следното:

СЪПРУЗИТЕ нямат не навършили пълнолетие деца.

СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ  по смисъла на закона не е налице.

ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг .

           ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции помежду си към личните спестовни влогове на всеки от тях и към всякакъв друг вид вземания, ако такива бъдат реализирани след прекратяване на брака.

            ОБЯВЯВА, че съпрузите, че не притежават акции, нямат претенции към дяловите си участия в търговски дружества, към имуществото на фирмите им на еднолични търговци, притежавани от всеки един от тях и към всякакви други парични вземания .

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг сега и за в бъдеще относно притежаваните от всеки от тях недвижими имоти и движими вещи.

           ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи пред брачното си фамилно име -Б..

ОСЪЖДА Н.П.Н., ЕГН-********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА  Държавата по сметка на  Районен съд гр.Троян,  сумата от 40.00 /четиридесет/ лева, представляваща държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :