РЕШЕНИЕ

 

                                                            375  

    

                                        гр. Троян, 09.12.2015 год.

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори граждански състав, в публично заседание на 24.11.2015г. /двадесет и  четвърти ноември, две хиляди и петнадесета/ година в състав:

                                                                   Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдия  Иванова  гр. дело № 473  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 В Троянски районен съд е образувано  горното дело по искова молба предявена от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспов Деспов, ЕГН **********, пълномощник Е.Г. – юрисконсулт, против М.И.Д. ***,  с правно основание чл.422 вр. чл.415 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че  на 21.11.2013 година между „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД и М.И.Д. е сключен Договор за кредит CASH-10448454, по силата на който ищцовото дружество е предоставило на ответника кредит в размер на 700.00 лева, които е следвало да бъдат върнати заедно с договорена лихва в размер на 530.00 лева на тридесет равни седмични погасителни вноски, всяка в размер на 41.00 лева или общо в размер на 1230 лева. Първата вноска е била изискуема на падеж 04.12.2013 година, а последната -  на 25.06.2014 година. Твърди се, че  ответникът е изплатил сума в размер на 164.00 лева, с която, при спазване разпоредбата на чл. 76, изр.4 от ЗЗД са погасени частично главницата в размер на 52.16 лева и договорната лихва в размер на 111.84 лева. Твърди се, че на длъжника е била начислена лихва за забава в размер на 63.08 лева, за периода от 02.01.2014 година, до датата на подаване на заявлението в съда. Излага се, че на 21.07.2014 година е бил сключен Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ между „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД като цедент и „Изи Асет Мениджмънт” АД като цесионер, съгласно който вземането по кредит CASH-10448454 е прехвърлено изцяло с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви на дружеството – цесионер.

На 28.07.2014 година  вземането на „Изи Асет Мениджмънт” АД е цедирано с всички принадлежности, привилегии, лихви и обезпечения на новия цесионер „Агенция за събиране на вземания” ООД.

Ищецът „Агенция за събиране на вземания” ООД е депозирал в РС-Троян заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, образувано е ч.гр.д.№ 2428/2015 година по описа на ТРС и е издадена заповед за изпълнение. Последвало е възражение от длъжника, поради което е инициирано и настоящото производство.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответникът е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. В законовия едномесечен срок не е представен писмен отговор, не е изразено становище по иска, не е направено искане за разглеждане на делото  в тяхно  отсъствие. За последиците от не упражняване на права, ответната страна е уведомена с разпореждане на съдията-докладчик.

В съдебно заседание, за редовно призования ищец се явява юриск. Е.Г., поддържа иска и моли същият да се уважи. В становище вх.№ 7219/23.11.2015 година прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, ако са налице предпоставките за това.

Ответника, р.пр. не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не изразява становище по иска и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

От  приложеното на л.34 съобщение е видно, че на ответника е изпратено съобщение, получено лично от него, с което е връчен препис от исковата молба и в съобщението изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването му в съдебно заседание.

В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, което е сторил видно от приложеното  становище вх.№ 7219/23.11.2015 година по описа на ТРС.

            С оглед на изложеното съдът счита,  че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявеният  иск  бъде уважен.

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл.422. ал.1 от ГПК искът се счита предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Предвид изложеното съдът намира, че предявеният  иск се явява доказан по основание и размер, поради което и на основание чл.78 ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца сторените  в настоящото производство разноски в размер на 425.00 – четиристотин двадесет и пет лева, от които 125.00 /сто двадесет и пет/ лева ДТ и 300.00 – триста лева юрисконсултско възнаграждение..

 Съгласно ТР № 4/2013 от 18.06.2014 год. ВКС „….присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл.415, ал.1 или по чл.422 ГПК, а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, което предпоставя правомощието на съда в исковото производство да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение…..”.

Имайки предвид установяване на вземанията по издадената заповед за изпълнение, то следва да се постанови осъдителен диспозитив за разноските направени в заповедното производство

                                      

                      Предвид горното съдът 

 

                      Р Е Ш И :

 

            ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспов Деспов, че  М.И.Д.,  с адрес: ***, ЕГН - **********  дължи сумата  647.84 /шестстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ лева,  представляваща неизплатено парично задължение по Договор за потребителски кредит CASH-10448454, сключен на 22.11.2013 година, ведно със законната лихва, считано от 30.03.2015 година до окончателното изплащане на задължението, сумата  418.16 /четиристотин и осемнадесет лева и шестнадесет стотинки/ лева, представляваща договорна лихва, за периода от 01.01.2014 година до 25.06.2014 година, сумата 63.08 /шестдесет и три лева и осем стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава, считано от 02.01.2014г. до 30.03.2015 година, за които суми е издадена по ч.гр.д.№242/2015г. заповед №120 от 01.04.2015г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК.

            ОСЪЖДА М.И.Д.,***, ЕГН  **********  да заплати  на  „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”ООД, ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспов Деспов, сумата от 325.00 – триста двадесет и пет лева съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д.№242/2015г. на ТРС и сумата от 425.00 – четиристотин двадесет и пет лева съдебно-деловодни разноски за настоящото производство.

            РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 Препис от същото да се приложи по ч.гр.д №242/15г. на ТРС.

 

 

                                                                Районен съдия: