РЕШЕНИЕ

 

   313    

 

гр. Троян, 09.10.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 481  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

             Производството е образувано по предявен от Д.Т.Ш., Г.С.Ш.,  С.С.Ш. и Е.С.Ш. против И.М.Г. ***  иск с правно основание чл. 108 от ЗС.

Ищците твърдят, че по силата на реституция и наследствено правоприемство са собственици на 8/48 идеални части или по 2/48 (1/24) за всеки един от тях недвижим имот, представляващ  Нива 3.801 дка, в местността „Кантона-Гарата”, представляващ имот № 012089 по картата на землището на с.Добродан, общ.Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 00044, 012088, 012086, 00033, 012090. Твърдят, че с Нотариален акт № 32, том 6 от 2007 год. С.В.Ш. е бил признат за собственик /въз основа на извършена обстоятелствена проверка/ на целия имот, включително на идеалната част притежавана от тях по наследство. С Нотариален  акт № 161, том 3 от 2011 год. С.В.Ш. е продал имота на сина си В.С.Ш., който го е продал на ответницата И.М.Г. с Нотариален акт № 159, том 9 от 2011 год., като понастоящем имота се намира в нейно владение. Твърдят, че ответницата  не е станала едноличен собственик на процесния имот, тъй като 8/48 идеални части са тяхна собственост.

Молят съда да признае за установено по отношение на ответницата И.М.Г., че ищците  са собственици на 8/48 идеални части или по 2/48(1/24) за всеки един от тях от процесния имот, на основание реституция и наследствено правоприемство, и ответницата И.М.Г. да бъде осъдена  да предаде владението върху гореописания недвижим имот. Претендират и направените по делото разноски.

В срока по чл.131 от ГПК е постъпил отговор от ответницата И.М.Г., с който признава иска, но моли да не и бъдат възлагани в тежест сторените  от ищците  разноски.

В съдебно заседание ищците Д.Т.Ш., Г.С.Ш. и Е.С.Ш. – р.пр. се явяват лично, а  С.С.Ш. – р.пр. не се явява, представлява се от Д.Ш. с пълномощно по делото. Поддържат предявената искова претенция.

Ответницата, редовно призована не се явява и не се представлява.

От събраните по делото доказателства се установява от фактическа страна следното:

Ищците, по силата на реституция и наследствено правоприемство са собственици на 8/48 идеални части или по 2/48 (1/24) за всеки един от тях недвижим имот, представляващ  Нива 3.801 дка, в местността „Кантона-Гарата”, представляващ имот № 012089 по картата на землището на с.Добродан, общ.Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 00044, 012088, 012086, 00033, 012090. С решение № 42 от 07.07.1999 год. на Поземлена комисия гр.Троян, общ.Троян, обл.Ловешка е възстановено правото на собственост на наследниците на И.Г.Ш. в стари реални граници на гореописания имот. И.Г.Ш. е починала 1972 год., като е оставила за свои законни наследници своите деца - Ц.С.Ш., В.С.Ш., Г.С.Ш., А.С.Б.. В резултат на това всеки един от тях е станал собственик на 12/48 идеални части от гореописания имот. Ц.С.Ш. е починал 1994 год., като е оставил за свои законни наследници своите братя - Г.С.Ш., В.С.Ш. и сестра си А.С.Б.. Делът от имота на Ц. е преминал в патримониума на наследниците му или за всеки един от тях по 4/48 ид. части от имота, а  Г.С.Ш. е станал собственик на 16/48 идеални части /12/48 + 4/48/ от имота. Последният е починал 2005 год., като е оставил за свои законни наследници децата си - И.Г. Д. и С.Г.Ш.. С.Г.Ш. е починал 2014 год., като е оставил за свои законни наследници - Д.Т.Ш. - съпруга и децата си Г.С.Ш., С.С.Ш. и Е.С.Ш.. Твърдят, че по силата на реституция и наследствено правоприемство са собственици на 8/48 идеални части или по 2/48 (1/24) за всеки един от тях от посочения имот.

С Нотариален акт № 32, том 6 от 2007 год. С.В.Ш. е бил признат за собственик /въз основа на извършена обстоятелствена проверка/ на целия имот, включително на идеалната част притежавана от ищците по наследство, който е продал с Нотариален  акт № 161, том 3 от 2011 год. имота на сина си В.С.Ш., който от своя страна го е продал на ответницата И.М.Г. с Нотариален акт № 159, том 9 от 2011 год.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността съдът да постанови решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл.237, ал.1. С отговора на исковата молба ответницата прави изрично волеизявление за признание на иска по чл. 108 от ЗС. Спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. Ето защо, съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл.237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ответницата следва да заплати на ищците направените по делото разноски в размер на 169.60 лева, съгласно приложен по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските, поради следните съображения:

 Нормата на чл.78, ал.2 ГПК съдържа две предпоставки, чието кумулативно наличие е необходимо за възлагането на разноските върху ищеца. Вярно е, че ответницата признава иска, но това не е единственото условия. Необходимо е още с поведението си тя да не е дала повод за завеждането на делото. В настоящото производство, с оглед

Съгласно разпоредбата на чл.78 ал.2 от ГПК разноските се възлагат върху ищеца, ако с поведението си ответникът не е дал повод за завеждане на делото и признае иска, т.е. изисква се двете предпоставки да са налице кумулативно. С отговора на исковата молба ответницата установява, че признава обстоятелствата, посочени в ИМ изцяло, т.е., че държи имота без основание, с което препятства ищците да упражняват владение на имота, в качеството си на собственици.

Мотивиран от горното и на основание чл.237,ал.1 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА И.М.Г., ЕГН ********** с постоянен  и настоящ адрес *** ДА ОТСТЪПИ СОБСТВЕНОСТТА И ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО на Д.Т.Ш., ЕГН **********,***,  Г.С.Ш., ЕГН **********,***, С.С.Ш., ЕГН **********,***, Е.С.Ш., ЕГН ********** с постоянен адрес ***,  върху 8/48 идеални части или по 2/48(1/24) идеална част за всеки един от тях от следния недвижим имот: Нива 3.801 дка, в местността „Кантона-Гарата”, представляващ имот №012089 по картата на землището на с.Добродан, общ.Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 00044, 012088, 012086, 00033, 012090 на основание чл.108 от ЗС.

ОСЪЖДА  на основание чл.78 ал.1 от ГПК И.М.Г., ЕГН ********** с постоянен  и настоящ адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.Ш., Г.С.Ш.,  Е.С.Ш. и С.С.Ш. с посочени по-горе адрес и ЕГН, сумата от 169.60 /сто шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ лева  разноски, съобразно приложен по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: