РЕШЕНИЕ  № 367

 

гр. Троян, 26.11.2015 год.

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

     Троянски районен съд,  граждански състав, в публично заседание на 27.10.2015г. /двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета/ година в състав:

 

                                                                         Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

     при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 519  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

 Предявен  е отСъни Ко” ООД, гр.Плевен, представлявано от Пламен Иванов, чрез адв.С.М. иск срещу „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД гр. Троян, представлявано от Ангел Минков Таслаков, с правно основание чл. 422 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че ищецът и ответникът са сключили на  30.04.2015 година Споразумение, при участие и на трето търговско дружество „М + Н” ООД гр. Троян, по силата на което ответникът участва в качеството си на съдружник. Съгласно постигнатата договореност страните са приели за безспорно, че към 30.04.2015 година „М + Н” ООД гр. Троян дължи на ищеца по настоящото дело сумата от 4 639.63 лева във връзка с гр.д.№ 167/2014 година на РС-гр.Троян и в.гр.д.№ 358/2014 година на ОС-гр.Ловеч. Дължимата сума е следвало да бъде заплатена в срок от 7 месеца от подписването на споразумението, като първата вноска  е с падеж 08.05.2015 година. По силата на договореното в чл. 5 от Споразумението, в случай че „М + Н” ООД гр. Троян не изпълни в срок и изцяло поетите от него задължения, ищецът по настоящото дело може да поиска издаването на изпълнителен лист по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответника „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД гр. Троян, представлявано от Ангел Минков Таслаков до размера на не издължената сума, което същия е сторил с депозирано заявление вх.№3060 от 19.05.2015г. и е образувано ч.гр.д.№447/2015г. по описа на ТРС.

Последвало е възражение от длъжника, по повод на което е образувано  и настоящото производство.

В съдебно заседание, ищецът се представлява от адв.С.М. ***, който поддържа искането си в хода на производството и по съществото на спора.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК ответникът  е представил бланкетен отговор на исковата молба, който не отговаря на предвидените в чл.131, ал.2 и ал.3 от ГПК реквизити.

В съдебно заседание ищецът не се явява и не се представлява.

Троянски районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема от фактическа и правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.422 от ГПК вр.чл.415 от ГПК.

Предмет на доказване от ищеца е наличието на валидно правоотношение между страните, от което произтича вземането му, за което е издадена заповед за изпълнение и неговият размер.

Доказването на основанието и размера на вземането обуславя прехвърлянето на доказателствената тежест върху ответника да докаже, че е изпълнил задължението си за плащане на задължението си в уговорения срок.

Ищцовото дружество предявява исковата си претенция въз основа на  Споразумение от 30.04.2015г.,  сключено между Съни Ко” ООД  гр.Плевен, „М + Н” ООД гр. Троян  и „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД гр. Троян.

Съгласно чл.5 от Споразумението страните са постигнали съгласие, в случай, че длъжникът не изпълни в срок и изцяло задължението по споразумението, ищецът Съни Ко” ООД  гр.Плевен да инициира производство по реда на чл.410 от ГПК по отношение на „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД гр. Троян - в качеството си на съдлъжник.

По делото липсват доказателства, за което тежест носи ответникът, че задължението  по Споразумението от 30.04.2015г. в размер на 662.81 лева, представляваща първа вноска с падеж 08.05.2015г. е заплатено.

В случая се  касае за задължение, удостоверено с писмен акт и по силата на чл. 164, ал. 1, т. 4 ГПК, фактът на изпълнение подлежи на доказване само с писмени доказателства, каквито липсват по делото.

С оглед на изложеното така предявената искова претенция се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, поради което и на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ще следва, съдебно-деловодните разноски да бъдат възложени на ответника.                                                                      

Предвид горното съдът 

 

                      Р Е Ш И :

 

   ОСЪЖДА „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7, ет. 1, офис 3-4, представлявано от управителя  Ангел Минков Таслаков ДА ЗАПЛАТИ НА  „СЪНИ КО” ООД, ЕИК114615015, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Средна гора” № 30, ап. 15, представлявано от управителя Пламен Иванов сумата 662.81 – шестстотин шестдесет и два лева и осемдесет и една стотинки, представляваща дължима първа вноска с падеж 08.05.2015г. по  Споразумение от 30.04.2015г.,  ведно със законната лихва, считано от 19.05.2015 година до окончателното изплащане на задължението, както и сторените по ч.гр.д.№ 447/2015г. на ТРС разноски в размер на 25.00 – двадесет и пет лева  държавна такса и 150.00 – сто и петдесет левазаплатено адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7, ет. 1, офис 3-4, представлявано от управителя  Ангел Минков Таслаков ДА ЗАПЛАТИ НА „СЪНИ КО” ООД, ЕИК114615015, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Средна гора” № 30, ап. 15, представлявано от управителя Пламен Иванов на основание чл.78, ал.3 от ГПК сторените в настоящото производство разноски в размер на 385.00 лева /триста осемдесет и пет/ лева, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред Ловешки окръжен съд.

                                                                   

                                                                         Районен съдия: