Р Е Ш Е Н И Е

 

  19

гр. Троян, 22.01.2015година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Троянски районен съд, втори граждански състав, в открито съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

При участието на секретаря Е.П., сложи за разглеждане гр. дело № 524 по описа за 2014 година, докладвано от съдията и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Предявена е искова молба от ЗАД ”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, ЕИК 000694286, представлявано от изп.директор Румен Янчев,  срещу М.И.П. ***, с правно основание чл.213 от ЗК.

В исковата молба се твърди, че ищцовото дружество е правоприемник на ЗК ”Български имоти” АД. Излага се, че на 29.04.2010г. в гр.Троян, ул.В.Левски №352 ответника И. виновно е увредил лек автомобил марка „Пежо” модел 207 с ДК №СА3177 КН, собственост на София Лизинг ЕАД. Твърди се, че към момента на настъпване на застрахователното събитие, увредения лек автомобил е имал застраховка „Автокаско”, поради което за извършения ремонт в автосервиз е изплатена сума, представляваща застрахователно обезщетение. По изложените съображения ищецът счита, че са налице предпоставките за предявяване на настоящата претенция срещу причинителя на щетата, като моли съда да осъди ответника да заплати претендираната сума, считано от датата на подаване на ИМ в съда – 18.02.2013г. /по описа на СРС/ до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски.

С разпореждане на съдията-докладчик по гр.д.№6922/2013г. – 46 състав на СРС на ответника е назначен особен представител – адв.Максим Таджер от САК, който в предвидения по чл. 131 ал. І от ГПК срок е представил писмен отговор, в който излага съображения за неоснователност и недоказаност на предявения иск.

В производството по гр.дело № 524 от 2014 година по описа на ТРС  ответника е упълномощил адв. К.Н. от ЛАК да го представлява,  видно от приложеното пълномощно към молба вх. № 4964 от 05.08.2014 година, който прави искане на ответника да му бъде предоставен  нов срок за отговор, което искане е оставено без уважение.

Ищцовото дружество ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД гр. София се представлява в процеса от адв. Б. от САК, който поддържа  исковата претенция на посоченото в ИМ основание, като становището си излага по съществото на спора изразено в молба вх.№216 от 15.01.2015г. по описа на ТРС.

В хода на производството са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите Б.Д.Р. и Д.Й.М..

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и съобразявайки становището на страните и нормативните актове регламентиращи процесните отношения, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Не е спорно между страните, че към момента на настъпване на застрахователното събитие -29.04.2010 г., лек а-л "Пежо", модел "207", с рег. № СА31-77КН има сключена валидна застраховка "Автокаско" в ЗК "Български имоти"-АД, полица №6713001937.

На 29.04.2010 год. свидетелите Б.Д.Р. и Д.Й.М. пътували с  лек  автомобил "Пежо", модел "207", с рег. № СА31-77КН  собственост на „София Лизинг”ЕАД, който към този момент се използвал от фирма „Изи Асет Мениджмънт” АД.  Автомобила се управлявал от В.Г., който прибирайки се от гр. Троян към  гр. Велико Търново решил да посети „проблемен клиент” на фирма „Изи Асет Мениджмънт” АД, който не си плащал задължението. Спрял автомобила в гр. Троян  на ул.”Васил Левски” №352,  от където излязъл ответника и започнал да удря по тавана на лекия автомобил с градински стол, след което го захвърлил по автомобила, влязъл в къщата и след малко излязъл с един сатър, с който отново нанесъл удар по  автомобила и след като автомобила тръгнал,  той хвърлил сатъра по тавана на колата.

Изготвени са опис-заключение и с възлагателно писмо увреденият автомобил е изпратен за извършване на възстановителни работи в автосервиз "Багира"-ООД - гр. Велико Търново. След извършения ремонт е изготвен доклад за вложените труд, материали и резервни части и е изплатена сума, представляваща застрахователно обезщетение в размер на 474,28 лева.

Във връзка с причинените щети по автомобила в дружеството е образувана ликвидационна преписка по щета № 043110101003216. В съответствие с извършения оглед на увреденото МПС, установените по вид и степен щети и по силата на сключения договор за застраховка "Автокаско" , ЗК "Български имоти" е заплатил сумата, за обезщетение и направените обичайни ликвидационни разноски.

За установяване на обстоятелствата по делото, по искане на ищеца са допуснати две експертизи - съдебно-икономическа и съдебно-автотехническа, които са приети по делото като обективни и компетентни.

От назначената по делото съдебно-автотехническа експертиза се установява, че ЗК "Български имоти", след направен оглед на щетата, изпраща автомобила с възложително писмо в автосервиз "Багира" - ООД в гр. В. Търново, който е оторизиран сервиз на компанията за ремонт на а-ли застраховани при нея със застраховки "Автокаско", съгласно договор между тях. Извършен е ремонт по Поръчка № 17755/28.07.2010 год., за което е издадена фактура на застрахователя ЗК "Български имоти"- АД под № 0000007836/28/072010 год. на стойност 474,28 лева.

Вещото лице инж.Н.К.  в заключението си е посочил степента на увредените детайли, стойностите на новите при подмяна, както и необходимото технологично време за извършване на всяка операция - монтаж, възстановяване и боядисване, като същият е  констатирал, че „….Така определената пазарна стойност на щетата, кореспондира с тази от фактурата на сервиз "Багира"- ООД - гр. В. Търново…”. В заключение експерта е категоричен, че „…Пазарната стойност за възстановяване на щетите по увредения при ПТП автомобил - марка - "Пежо", модел "207", с рег. № СА31-77КН , към момента на застрахователното събитие 29.04.2010 год. е: 478,20 лв /четиристотин седемдесет и осем лева и 20 стотинки/”, както и че описаните в доказателствата по делото щети  са в пряка и непосредствена зависимост с механизма на получаването им.

От назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза с вещо лице Н.Р. /л.57/ се установява, че на 17.08.2010г. ЗК "Български имоти" е направила плащане в полза на автосервиз "Багира"-ООД - гр. Велико Търново на сумата 474.28 лева, представляваща стойността на  извършения ремонт по щета „Каско” №043110101003216 по полица № 6713001937.

За установяване на спорните по делото обстоятелства са допуснати гласни доказателства, чрез показанията на свидетелите Б.Д.Р. и Д.Й.М., които са очевидци на инцидента. От показанията на свидетеля Р.: ”…Шофьора слезе и потърси лицето,  което му трябваше…..Аз и колежката не слизахме от колата  и след малко от къщата изскочи един младеж и налетя на  бой на шофьора,  даже го псуваше и ругаеше и отправяше заплахи,  че ще ги заколи, но не беше ясно към кого отправяше тези заплахи,  дали по адрес на фирмата или  по наш адрес…. тогава това лице взе един пластмасов стол  и го хвърли по колата и удари колата . След,  което се шмугна към къщата. Вече ние запалихме колата и го видяхме,  че той излезе с един сатър. И нанесе удар по колата…..Колата набра скорост и той захвърли въпросното нещо по колата,  което беше сатър или не съм сигурен какво  е това нещо….”.

От показанията на свидетелката Д.Й.М.: „….С колегата Б.Р. и  В.Г. си тръгвахме и на излизане от гр. Троян спряхме пред една къща, където имаше и автомивка…….Мъжа седящ в къщата взе пластмасов стол и го хвърли по покрива на колата. След като вече нашия колега беше тръгнал да се качва в колата…….мъжа влезе в къщата  и излезе от там с един огромен нож,  може би беше,  около 50 – 60 см. Това нещо приличаше на нож, мисля,  че беше нож…..  Мъжа започна да удря по предното стъкло  на колата и го удари два или три пъти с ножа.  Стъклото не се счупи. ….. на други места не мога да кажа дали е удрял, защото ситуацията определено беше стресираща и не мога да си спомня….”.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

По иска с правно основание чл.213 от КЗ.

Съобразно разпоредбата на чл.213 от КЗ, с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. Правото на застрахователя, изплатил на правоимащите лица сумата на застрахователното обезщетение да я иска от третото лице, причинило повредата на застрахованата вещ, е предвиденото в цитираната разпоредба право на регрес.

За основателност на претенцията по чл.213 от КЗ следва да са доказани по безспорен начин следните предпоставки: валидно сключен договор за застраховане, да е причинено застрахователно събитие от трето лице, което отговаря пред застрахования въз основа на правилата на деликтната или договорната отговорност и застрахователят да е изплатил дължимото застрахователно обезщетение на застрахования.

Съдът приема, че по делото е установено, а и не е спорно между страните, че е налице валидно сключен договор за застраховка на процесния автомобил, а съобразно представените писмени доказателства и съдебно-счетоводна експертиза е налице плащане по договора за застраховка на увредения.

Съдът, съобразно представените по делото писмени доказателства, както и събраните гласни доказателства, които са непротиворечиви и кореспондират с останалия доказателствен материал в едно с приетите по делото заключения на двете експертизи приема, че исковата претенция е основателна и следва да бъде уважена за сумата от 474.28 лева, тъй като в разпоредбата на чл. 273, ал. 2 от КЗ е предвидено, че при вреди на имущество, обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда, а съгласно нормата на чл.208 от КЗ обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието, което е налице в настоящия казус.

По предявения иск с правно основание чл.86 от ЗЗД.

Ответникът изпада в забава и дължи обезщетение за забавено плащане по чл. 86, ал.1 ЗЗД в размер на законната лихва от деня на поканата за плащане на претендираното обезщетение.

Съгласно нормата на чл.84, ал.2 от ЗЗД когато няма определен ден за изпълнение, длъжникът изпада в забава, след като бъде поканен от кредитора. Правилото на чл. 84, ал. 2 ЗЗД се прилага по регресния иск по чл. 213 КЗ и чл. 227, ал. 1 КЗ. /Решение № 86 от 10.07.2012 г. на ВКС по т. д. № 467/2011 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Тотка Калчева, решение № 48/30.04.2009 г. по т. д. № 677/08 г. на I т. о., Решение № 126/2.10.2009 г. по т. д. № 290/09 г. на II т. о., Решение № 89/30.06.2010 г. по т. д. № 985/09 г. на I т. о., както и Решение № 29/7.05.2009 г. по т. д. № 535/08 г. на II т. о., Решение № 178/21.10.2009 г. по т. д. № 192/09 г. на II т. о.

По делото няма доказателства за отправена от ищеца покана за заплащане на обезщетение, поради това следва да се приеме, че характер на такава има исковата молба, от подаването на която - 18.02.2013г. на ищеца следва да се присъди законната лихва върху присъдената сума.

Предвид изхода на спора и направеното от ищеца искане за присъждане на разноски съобразно приложен по реда на чл.80 от ГПК списък /молба вх.№217 от 15.01.2015г./, такива следва да бъдат уважени в размер от 815.00 /осемстотин и петнадесет/ лева, съобразно уважената част от исковете, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

        

ОСЪЖДА М.И.П. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс груп" /правоприемник на ЗК "Български имоти"/, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, пл.Позитано №5, представлявано от изп.директор Румен Янчев, сумата от 474.28 /четиристотин седемдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/ лева, представляваща заплатено застрахователно обезщетение за нанесени имуществени вреди на лек автомобил "Пежо", модел "207", с рег. № СА31-77КН, собственост на  „София Лизинг”ЕАД, в едно със законната лихва, считано от 18.02.2013г./датата на подаване на исковата молба/, до окончателното й изплащане и сумата на основание чл.213, ал.1 от КЗ и чл.86 от ЗЗД.

ОСЪЖДА М.И.П. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс груп" /правоприемник на ЗК "Български имоти"/, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, пл.Позитано №5, представлявано от изп.директор Румен Янчев, на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата от 815.00 /осемстотин и петнадесет/ лева, представляващи сторени по делото разноски съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му страните пред Ловешки окръжен съд.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: