Р Е Ш Е Н И Е

 

      231   от 27.07.2015г., гр.Троян

 

Троянски районен съд,  в публично заседание на трети юли две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Иванова

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.дело № 525  по описа за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производството е с правно основание чл.108 от ЗС.

            Предявена е искова молба от А.М. ***, А.А.Ю. ***,  А./Алдин/Ю.Д. ***, А.Б.Т. ***,, всички чрез пълномощника си адв.С.Д. ***, против М.А.Х. *** с правно основание чл.124 от ГПК.

Ищците твърдят, че са наследници по закон на А.Ч.П., б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000година. Излагат, че наследодателката им е  оставила в наследство недвижими имоти, находящи се в с.Борима, представляващи:  Поземлен имот с идентификатор 05445.112.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Кладни дол, с площ 45853 кв.м с трайно предназначение на територията-горска, с начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора при съседи: 05445.112.3, 05445.112.22, 05445.112.16, 05445.112.26., възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №5521 от 10.10.2002Г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот е идентификатор 05445.112.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Кладни дол с площ 168041 кв.м, с трайно предназначение на територията-горска, с начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора при съседи: 05445.114.102, 05445.114.103, 05445.114.104, 05445.114.105, 05445.114.106, 05445.112.10, 05445.92.70, 05445.112.8., възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №5521 от 10.10.2002г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот с идентификатор 05445.49.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК с адрес местност Ялията с площ 11944 кв.м, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, при съседи: 05445.49.35, кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21 /24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Ялията с площ 5120 кв.м с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива при съседи: 05445.49.51, 05445.48.40.,  възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №12854 от 11.03.1996г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот с идентификатор 05445.49.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Ялията с площ 11944 кв.м, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, при съседи: 05445.49.35, 05445.49.34, 05445.49.33, 05445.49.32, 05445.49.51.,  възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №12854 от 11.03.1996г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот с идентификатор 05445.64.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Кладни дол с площ 8000 кв.м с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-ливада при съседи: 05445.65.22, 05445.64.3, 05445.111.13, 05445.64.1., възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №12854 от 05.08.2005г. на ОСЗГ-Троян;  Поземлен имот с идентификатор 05445.71.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Кладни дол с площ 17660 кв.м, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-ливада, при съседи: 05445.114.88, 05445.71.2, 05445.111.21, 05445.111.13., възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №12854 от 05.08.2005г. на ОСЗГ-Троян.

            Излагат, че с Решение №34 от 16.02.2009г., постановено по гр.д№ 75/2005г. по описа на ТРС, е допусната съдебна делба между страните по настоящото дело, като твърдят, че докато е било висящо дело за делба, на 15.02.2010 ответникът М.Х. се е снабдил с нот.актове за собственост на имотите по наследство и завещание, предмет на съдебната дела. В тази връзка оспорват  автентичността на представеното пред нотариуса  саморъчно завещание, като твърдят, че завещанието е нищожно при хипотезите на чл.42 от ЗН, алтернативно се позовават и на унищожаемост на същото, при условията на чл.43 от ЗН.

            Твърдят, че със снабдяването си с нотариални актове  за собственост върху описаните недв.имоти, ответникът оспорва собствеността на ищците върху тях, поради което  за ищците е налице правен интерес от предявяване на установителен иск. Ангажират доказателства и правят доказателствени искания. Процесуалната си легитимация удостоверяват с представеното на л.34,35 от делото удостоверение №20 от 04.06.2008г. на Община София, р-н Възраждане.

            В предвидения по реда на чл.131 от ГПК срок е депозиран от ответника писмен отговор, в който изразява становище за недопустимост, а по същество и за неоснователност на предявения иск. Оспорват истинността и съдържанието на  представеното от ищците удостоверение  за наследници №20 от 04.06.2008г. на Община София, р-н Възраждане.

    В проведеното на 18.10.2010г. открито с.з., проц.представител на ищците прави искане по реда на чл.214 от ГПК за изменение на предявения иск от установителен по чл.124 от ГПК в осъдителен по чл.108 от ЗС.  С нарочна молба вх.№521 от 25.01.2011г. по описа на ТРС, адв.Д., в качеството си на пълномощник на ищците е конкретизирала петитума на предявения иск, както следва: Моля да ни призовете на съд и след преценка на представените доказателства да постановите решение, с което признавайки за установено по отношение на ответника М.А.Х., че ищците А.А.Ю. с ЕГН ********** ***, А.М.М., А. /Алдин/ Ю.Д. и А.Б.Т. са собственици на останалите в наследство от наследодателката им А.Ч.П., б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г. недвижими имоти, намиращи се в с.Борима, Ловешка област, подробно описани по-долу, на основание чл.108 от ЗС да осъдите ответника М.А.Х. да им предаде владението върху тези недвижими имоти, а именно: Поземлен имот с идентификатор 05445.112.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Кладни дол, с площ 45853 кв.м с трайно предназначение на територията-горска, с начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора при съседи: 05445.112.3, 05445.112.22, 05445.112.16, 05445.112.26., възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №5521 от 10.10.2002Г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот е идентификатор 05445.112.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Кладни дол с площ 168041 кв.м, с трайно предназначение на територията-горска, с начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора при съседи: 05445.114.102, 05445.114.103, 05445.114.104, 05445.114.105, 05445.114.106, 05445.112.10, 05445.92.70, 05445.112.8., възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №5521 от 10.10.2002г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот с идентификатор 05445.49.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК с адрес местност Ялията с площ 11944 кв.м, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, при съседи: 05445.49.35, кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21 /24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Ялията с площ 5120 кв.м с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива при съседи: 05445.49.51, 05445.48.40.,  възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №12854 от 11.03.1996г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот с идентификатор 05445.49.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Ялията с площ 11944 кв.м, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, при съседи: 05445.49.35, 05445.49.34, 05445.49.33, 05445.49.32, 05445.49.51.,  възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №12854 от 11.03.1996г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот с идентификатор 05445.64.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Кладни дол с площ 8000 кв.м с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-ливада при съседи: 05445.65.22, 05445.64.3, 05445.111.13, 05445.64.1., възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №12854 от 05.08.2005г. на ОСЗГ-Троян;  Поземлен имот с идентификатор 05445.71.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес местност Кладни дол с площ 17660 кв.м, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-ливада, при съседи: 05445.114.88, 05445.71.2, 05445.111.21, 05445.111.13., възстановен на наследодателката А.Ч.П. с решение №12854 от 05.08.2005г. на ОСЗГ-Троян.

            Депозиран е отговор от ответника, в който изразява  становище за недопустимост на предявения иск. Оспорват активната проц.легитимация на ищците, като твърди, че представеното удостоверение  за наследници №20 от 04.06.2008г. на Община София, р-н Възраждане не е актуално, както и  че същото е с невярно съдържание.

            С молба от пълномощника на ответника /л.220/ депозирана в проведеното на 14.04.2011г. с.з. се представят доказателства във връзка с оспорване на проц.легитимация на ишците.

            С протоколно определение от 19.05.2011г. производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 отГПК.

            С молба вх.№7292 от 25.11.2014г. по описа на ТРС, проц.представител на ответника е направил искане за възобновяване на производството по гр.д.№525/2010г. на ТРС, тъй като основанието за спиране е отпаднало. Ангажира доказателства.

            С определение от 17.02.2015г. , постановено по гр.д.№525/2010г. на ТРС, производството  по делото е възобновено.

             С молба вх.№1638 от 18.03.2015г. на ТРС,  пълномощника на  ищцата А.А.Ю. – адв.С.Д., представя доказателства- у-ние за наследници №148 от 01.08.2014г. на Кметство с.Борима, общ.Троян, от което се установява, че А.А.Ю. е починала на 02.04.2012г., поради което моли в производството да бъдат конституирани законните и наследници-С.Ю.Ю., А.Ю.Ю. и Г.Ю.Ю..

            С молба вх.№2308 от 14.04.2015г. на ТРС,  адв.С.Д., представя доказателства- у-ние за наследници №217 от 06.04.2015г. на Кметство с.Борима, общ.Троян, от което се установява, че ищците А.Б.Т. и А.Ю.Д. са починали, поради което в производството са конституирани техните наследници – К.А.Б., М.А.Т., Н.А.Д. и Р.А.Д. – А..

            С молба вх.№2954 от 12.05.2015г. на ТРС, М.А.Т., в качеството си на наследник на А.Б.Т. пради отказ от иска по реда на чл.233 от ГПК и производството по отношение на нея е прекратено с протоколно определение на съда, постановено в проведеното на  28.05.2015г. открито с.з.

            Настоящия съдебен състав като съобрази представените по делото доказателства,  за да се произнесе взе в предвид следното:

            Предявения иск е с правно основание чл.108 от ЗС, като се твърди от ищците, че те са наследници по закон на А.Ч.П., б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г. Тъй като искът по чл.108 е иск на невладеещия собственик срещу трето лице, което владее вещта без правно основание, за да бъде уважен този иск, ищците следва да докажат кумулативното наличие на три предпоставки: че са собственици на вещта-предмет на иска; че вещта се намира във владението или държането на ответника и че ответника владее или държи вещта без правно основание.

По повод направеното от ответника възражение за недопустимост на предявения иск, оспорвайки  процесуалната легитимация на ищците в настоящото производство  и като съобрази, че положителна процесуална предпоставка, от рода на абсолютните процесуални предпоставки, за които съдът е длъжен да следи служебно, е  процесуалната допустимост на предявена искова молба и процесуалната легитимация на страните в процеса настоящия съдебен състав счита, съобразявайки представените по делото доказателства, че ищците в настоящото производство не  са наследници по закон на А.Ч.П., б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г., поради следните съображения:

Процесуалната легитимация на страните, определяща ги, като „надлежни страни„ в процеса предполага в полза на ищеца да съществува право на иск, което определя неговата активна процесуална легитимация, а ответника да може да отговаря по предявения иск, което определя неговата пасивна процесуална легитимация. Липсата на активна или пасивна процесуална легитимация означава, че иска е ненадлежно предявен, което води до неговата процесуална недопустимост.

            В настоящото производство, от представените от ищците доказателства – удостоверение №20 от 04.06.2008г. на Столична община, р-н Възраждане се установява, че след смъртта на А.Ч. -  31.07.2000 г. тя не е оставила деца, съпруг и живи родители.  Съгласно изложените мотиви в Решение от 07.03.2014г., постановено по в.гр.д.№90/2012г. на ЛОС /приложено по настоящото дело към молба вх.№7292 от 25.11.2014г. на ТРС, постановено между същите страни, но в производство по съдебна делба/, по което, за да се произнесе, съдът е съобразил разпоредбата на чл.8 ал.4 от ЗН и Тълкувателно решение №3/30.12.1994 г. по гр.д.№2/1994 г. на ОСГК на ВС  и  е приел, че: „…Разпоредбата на чл.8 ал.4 от ЗН, в редакцията й към момента на смъртта на наследодателката /А.Ч./ -31.07.2000г. гласи, че когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително, като по-близкият по степен и низходящият на по-близкият по степен изключват по-далечния по степен. В този смисъл след като разпоредбата на чл.8 ал.4 изр.2 от ЗН не допуска наследяване по право на заместване за съребрените роднини от трета до шеста степен включително, то до наследяване следва да бъдат допуснати децата на Н. А.Д. – Зора А.Д. и Н. А.Д.-съответно роднини по съребрена линия от четвърта степен…”.

В настоящото производство, от представеното от ищците удостоверение №20 от 04.06.2008г. на Столична община, р-н Възраждане, с което се легитимират като наследници по закон на А.Ч.П., б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г. е видно, че лицата, които попадат в кръгът от наследници съобразно разпоредбата на чл.8 ал.4 от ЗН, в редакцията й към момента на смъртта на наследодателката А.Ч. -31.07.2000г. са  родните и по съребрена линия - Зора А.Д. и Н. А.Д. – дъщери на Н. А.Д., които обаче не фигурират като ищци в настоящото производство.

Настоящия съдебен състав е давал многократно възможности на ищците да ангажират доказателства във връзка с процесуалната си легитимация, включително и чрез налагане на глоба на някой от тях, за неизпълнение указанията на съда, но до приключване на съдебното дирене в проведеното на 03.07.2015г. открито с.з. същите  не ангажираха доказателства в тази насока.

При тези доказателства съдът приема, че ищците в настоящото производство не  са наследници по закон на А.Ч.П., б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г., от което следва, че същите не са активно легитимирани да предявят искът с правно основание чл.108 от ЗС.

По изложените  съображения съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо, като ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника сторените по делото разноски в размер на 1130.00 лева, представляващи разноски за един адвокат.

С оглед направеното от М.А.Т., в качеството си на наследник на А.Б.Т. искане по реда на чл.233 от ГПК – отказ от иск и изразеното от  ответника становище, че по отношение на този ищец няма да претендира разноски, съдът счита, че в нейна тежест не следва да се присъждат такива.

Воден от изложеното, съдът

 

            РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА като недопустимо, производството по гр.д№525/2010г. по описа на ТРС, по предявен от А.М.М. ЕГН ********** ***, С.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, А.Ю.Ю., ЕГН **********,*** , Г.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, К.А.Б., ЕГН ********** ***,  Н.А.Д. ЕГН ********** *** и Р.А.Д. – А. ЕГН ********** ***  срещу М.А.Х. иск с правно основание чл.108 от ЗС.

ОСЪЖДА А.М.М. ЕГН ********** ***, С.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, А.Ю.Ю., ЕГН **********,*** , Г.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, К.А.Б., ЕГН ********** ***,  Н.А.Д. ЕГН ********** *** и Р.А.Д. – А. ЕГН ********** ***  да заплатят солидарно на М.А.Х. ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 1130.00 /хиляда сто и тридесет/ лева, съобразно приложения по делото списък на разноските.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, а в частта с която се прекратява производството по делото като недопустимо, имащо характер на определение, подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                       Районен съдия: