Р Е Ш Е Н И Е

№ 153

гр.Троян, 15.05.2015 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

           

            Троянски районен съд,  в публичното заседание на шестнадесети  април две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.дело №55 по описа за 2015г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

            Предявена е искова претенция с правно основание чл. 127 ал.2 от СК.

 Предявена е искова молба от А.М.М. *** против И.К.К. *** правно основание чл. 127, ал.2 от СК.

В исковата молба ищцата излага, че с ответника са заживели заедно на семейни начала от 2004 година. От съвместното им съжителство имат роден един син, малолетният К.И.К., роден на *** година, ЕГН **********.

Твърди се в ИМ, че последните години от съвместния живот на страните са били изключително трудни. Ищцата е била принудена да понася много обиди, грозни думи и лъжи от страна на ответника, най-вече по финансови въпроси, който си е позволил да тегли безумни тайни кредити, необмислени заеми, които са довели до финансов крах на домакинството им и до невъзможност да водят нормален живот. Всичко това довело ищцата на 10.12.2014 година да напусне заедно със сина си съвместно обитаваното жилище и да се установи да живее при своите родители. В последно време страните не са успели да постигнат съгласие по никакви въпроси, включително и по тези, които касаели детето, което принудило ищцата да поиска по съдебен ред уреждане на взаимоотношенията им по смисъла на чл. 127, ал.2 от СК, досежно неговото местоживеене, упражняване на родителските права, личните отношения с него и издръжката му.

Ищцата моли съда, да постанови решение, с което да им възложи упражняване на родителските права върху малолетния им син К.И.К.. Личните контакти на бащата с детето да бъдат всяка първа и трета съботи от месеца от 09.00 часа сутринта до 17.00 часа след обед, както и по 15 дни през лятната ваканция, които дни да не съвпадат  с платения годишен отпуск на майката. Местоживеенето на детето да следва това на майката, което да бъде в гр. Т.***7, на който адрес се намира собственото им жилище. Съдът да определи един приемлив и справедлив размер на издръжката, който да не бъде под 150.00 лева, предвид тежкото здравословно състояние на детето – 50% степен на увреждане поради заболяване от бронхиална астма и сериозните суми, които са нужни ежемесечно за провеждане на поддържаща терапия с различни медикаменти.

По реда на чл.131 от ГПК  на ответника е  изпратено копие от  исковата молба и доказателствата. 

            При предвидената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК  ответникът е представил писмен отговор, в който заявява, че не възразява ищцата да упражнява родителските права по отношение на малолетния на страните син и местоживеенето на детето да е на адреса на майката, като оспорва предявените  искове касаещи издръжката и личните отношения между бащата и детето.  

В съдебно заседание  ищцата, редовно призована се явява лично и с адв.Светла Станчева от АК-Ловеч.

Ответникът, редовно призован не се явява в съдебно заседание, представлява се от адв. Г.П. ***, който от името на доверителя си прави  признание на исковата претенция.

Като прецени, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК, съдът прие, че срещу ответника следва да се постанови решение при признание на иска, с което предявената искова претенция с правно основание чл.127, ал.2 във вр. чл.59, ал.9 от СК да се уважи изцяло.

С оглед изхода на процеса, следва да се уважи искането на ищцовата страна за присъждане на сторените по делото разноски.

          Воден от гореизложеното, съдът

 

                                   Р   Е   Ш  И  :

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетния К.И.К., роден на  *** година, ЕГН ********** на майката А.М.М., ЕГН **********, като бащата И.К.К., ЕГН ********** има право да осъществява лични контакти с малолетния си син  два пъти месечно – всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа сутринта до 17.00 часа след обед на неделния ден, както и 20 дни през лятната ваканция, които дни  да не съвпадат с редовния годишен отпуск на майката. След навършване на 12-годишна възраст на детето, режимът на лични контакти да бъде всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа сутринта до 17.00 часа на неделния ден, както и 20 дни през лятната ваканция, които дни да не съвпадат с редовния годишен отпуск на майката.  

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетния К.И.К., роден на  *** година, ЕГН ********** да следва местоживеенето на майката А.М.М., ЕГН **********,***.

ОСЪЖДА И.К.К., ЕГН ********** ***  да заплаща на А.М.М., ЕГН ********** *** в качеството и на майка и законен представител на малолетния К.И.К., роден на  *** година, ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120.00 / сто и двадесет/ лева, считано от 01.04.2015 година до настъпване на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена съобразно падежа й вноска, до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА И.К.К., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на Районен съд – Троян държавна такса по искът за издръжка в размер на 86.40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, а на  А.М.М., ЕГН ********** сумата 530.00 /петстотин и тридесет/ лева реализирани в производството разноски, съобразно приложения списък по реда на чл.80 от ГПК.

Допуска предварително изпълнение на настоящото решение в частта му за издръжката.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред Ловешки окръжен съд.

 

 

                                                                         Районен съдия: