РЕШЕНИЕ   

 

 № 353

 

гр. Троян,  12.11.2015година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд,  втори  състав, в публичното  заседание на 19.10.2015 /деветнадесети октомври две хиляди и петнадесета/  година в състав:

                                                                       Председател:СВЕТЛА  ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., в присъствието на прокурора………………., като разгледа докладваното от съдията – Иванова   гр. Дело № 573 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

           

Производството е по реда на чл.547 вр. чл.542 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 19 от ЗГР.

Предявена  е молба от А.Й.С. и С.П.С.,***, действащи като родители и законни представители на малолетното си дете Е.С.П., роден на *** ***. Троян с правно основание чл. 19, ал.І от ЗГР във връзка с чл.542 от ГПК-охранително производство за промяна на име.

В молбата се твърди, че молителите са съпрузи и имат сключен граждански брак от 19.07.2008 година в гр. Троян, но и двамата живеят в Република И.*** от 2005 година.

Твърдят, че на 17.11.2009 година в гр.В.*** се е родил техния син Е., за което е съставен  акт за раждане, в който детето е записано с имената: Е.С.П..

През 2010 година молителите се върнали в България и в Община гр. Троян на детето е съставен Акт за раждане № ***/22.07.2010 година, в който детето е записано с имената: Е.С.П..

 Молителите излагат, че тяхната фамилия е С., а детето носи фамилията П., което различие им създава големи неудобства и проблеми при преминаването  през различни европейски граници, а именно: дълъг престой по границите, справки, изисквали са от родителите допълнителни документи, което ги  затруднява.

Освен всичко друго, детето им е момче и съобразно обичая и традициите в случай на брак, то до края на живота си се предполага, че ще бъде с една и съща фамилия, която в случая е „П.”, въпреки че фамилията на семейството им е „С.”.

 Молителите считат, че са налице важни обстоятелства по смисъла на закона, които налагат промяна на фамилното име на детето  в неговия акт за раждане № ***/22.07.2010 година при Община гр. Троян, като фамилията „П.” да бъде заменена с фамилното име „С.”, поради което и на основание чл. 19, ал.І от ЗГР, предявяват настоящата молба.

Заинтересованата страна Община Троян редовно уведомена не изразява становище, не ангажира доказателства, в съдебно заседание призовани не се явява представител.

 Районна прокуратура гр.Троян, редовно уведомена не изразява становище, в съдебно заседание призовани не се явява представител.                       

От приложените към делото писмени доказателства: удостоверение за сключен гражданки брак серия ТРАР, бланков номер 080038, издадено на 19.07.2008 година въз основа на акт за граждански брак № 0038/19.07.2008 година на Община гр. Троян, удостоверение за раждане серия ТРАР, бланков номер 100149 издадено на 22.07.2010 година въз основа на акт за раждане № 0149/22.07.2010 година на Община гр. Троян, копие от лична карта – 2 броя, копие от международни паспорти – 3 броя и Писмо вх.№ 6290/15.10.2015 година от Д”СП”-гр.Троян и от показанията на разпитания по делото свидетел,  се установява следното:                                                                                            

От приложеното на л.4 от делото  у-ние за раждане – ксерокопие се установява, че малолетният син на молителите – Е.С.П. е роден на ***г. от майка А.Й.С. и баща С.П.С..                                                  По делото са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетеля  Е.А.М.- баба на малолетния Е.,  от показанията на която се установява, че родителите на малолетния  Е. от 2007 година живеят в гр. В.***. Твърди, че връщайки се в Република България, винаги имат проблеми  на границите, заради  различията във фамилията на детето и на неговите родители. Свидетелката удостоверява с показанията си, че при едно от пътуванията със своя внук и неговите родители, „…. На сръбска  граница, митничаря ни помоли да се отстраним, защото в него възникнаха съмнения, с оглед фамилията на детето. Синът ми трябваше да покаже кръщелното свидетелство на детето, за да се разреши проблема. На хърватската  граница, когато преминавахме детето спеше, наложи се да го събудят и също възникна този проблем, като родителите трябваше да удостоверяват, че това е техния син…..”.

Съдът анализира показанията на свидетеля, с оглед евентуална заинтересованост, но счита, че същите следва да бъдат кредитирани с доверие като обективни, логични и подкрепящи се от останалия по делото доказателствен материал.                                                                                                    

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:                                                                                                       

Молбата е допустима, а разгледана по същество се явява и основателна, тъй като се установи, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. І от ЗГР, които налагат промяната на фамилното  име на молителя.

          Тъй като предявеният иск се явява основателен и доказан, същия следва да се уважи, като в Акт за раждане № 0149 от 22.07.2009г. на Община Троян, фамилното име на малолетния Е.С.П., роден на ***г. от майка А.Й.С. и баща С.П.С. бъде записано „С.”.

          Ще следва препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в акта и в регистъра на населението.

          Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

     ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михалова, че фамилното име на малолетния Е.С.П., ЕГН **********, роден на ***г. от майка А.Й.С., ЕГН********** и баща С.П.С., ЕГН **********, отразено в Акт за раждане №*** от 22.07.2009г. на Община Троян, следва да бъде променено на „С.” и това име да се отрази в акта за раждане и регистъра на населението, след като настоящото решение влезе в законна сила.

   По силата на чл. 537 ал. 1 от ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                     

                      

                                                                         Районен съдия: