Р Е Ш Е Н И Е

№ 140

Гр.Троян, 29.04.2015г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Троянски  районен съд, втори състав в публично заседание на трети април, две хиляди и  петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

при секретаря Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 598/2014 г., за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

 

Производството е административно и намира правното си основание в § 4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР ЗСПЗЗ).

 

Образувано е по жалба на Н.И.Ш. ***  против Заповед № РД-07-69/13.06.2014г. на Областен управител на Област Ловеч, с която е одобрен план на новообразуваните имоти в землището на гр.Троян, в частта по т.13 за новообразуван имот с идентификатор №73198.420.21.

В жалбата се твърди, че в одобрения със заповедта ПНИ имот № №73198.420.21 с площ от 600 кв.м, в едно с построената в имота сграда бил записан на наследниците на Д.Б.К., вместо да бъде записан на Н.И.Ш., който е придобил собствеността на имота през 1998г. по силата на нотариален акт  за покупко-продажба на недвижим имот №29, т.1, дело №466/1998г. на ТРС. Излага, че предишния собственик на имота – Й.К.Д. е притежавал нот.акт за собственост №170, т.4, дело №1951/1997г. на ТРС.

Моли за изменение  на заповедта в атакуваната част и записване на имота на негово име. В съдебно заседание, чрез пълномощника си поддържа жалбата. Претендира за направените по делото разноски.

Ответникът по жалба – Областния управител на област Ловеч, чрез пълномощника си юриск. Ваня Иванова по съществото на спора признава, че жалбоподателят има документи за собственост за спорния имот. Моли, в тежест на административния арган да не се присъждат разноски, тъй като при одобряването на ПНИ, адм.орган е съобразил представените от В.С. документи за собственост, както и извадка от КК, в която имота е вписан на негово име, ведно с решението на ОСЗ-Троян.

За заинтересованата страна Община гр. Троян – р.пр. не се явява представител.

            Заинтересованите страни В.И.С., Т.С.В.П.,  Д.С.Б., П.Б.Г.- редовно призовани се явяват в с.з. С писмена молба вх.№1929 от 26.03.2015г. на ТРС Д.С.Б. заявява, че признава така предявения иск и моли да не и се присъждат разноски. В този смисъл е и становището на останалите заинтересовани лица.

 Заинтересованата страна Д.Б.Б. – р.пр. не се явява и не изразява становище по жалбата.

            Заинтересованата страна И.Б.Т. – р.пр. не се явява, представлява се от назначения от съда особен представител  адв. Д.Ч. ***, който счита жалбата за основателна.

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Със Заповед № РД-07-69/13.06.2014г. на Областен управител на Област Ловеч, на основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ,  Областния управител на Област Ловеч е одобрил план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за различни местности в землището на гр.Троян, като в т.13 е включена и местността „Свиревското”, в която попада и процесния имот с идентификатор №73198.420.21.

Жалбоподателя се явява собственик на имота по силата на нот.акт покупко-продажба на недвижим имот №29, т.1, дело №466/1998г. на ТРС, приложен като доказателство по делото.

За изясняване на обстоятелствата по делото е изслушано заключение на вещото лице - инж.П., което не е оспорено от страните и съдът го кредитира като обективно и компетентно. От това заключение се установяват следните относими за процеса факти: „Местонахождението на процесния имот  е описано в нот.акт №29, т.1, дело №466/1998г. на ТРС, като в жалбата проц.имот  е конкретизиран като новообразуван имот с №420.21 по обжалвания ПНИ. Вещото лице е констатирало идентичност  между тези два имота, но установява, че поради уважено  възражение, подадено от В.И.С. с вх.№_02-26 от 22.11.2013г., новообразувания имот с №420.21 със собственик „Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ” по обявения ПНИ, е записан на Д.Б.К., след което корегираният план за новообразувани имоти /ПНИ/ е  одобрен с обжалваната заповед.

По делото са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите Мариела Стоева Шошкова и Милко С. Дачев, от показанията на които се установява, че в имота има изградена масивна ограда от преди повече от 30 години, която съществува и към момента. 

При така установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на § 4к, ал. 6 ПЗР на ЗСПЗЗ,  ПНИ се одобрява от областен управител, като заповедта му се обнародва в ДВ и се разгласява чрез средставта за масово осведомяване, а жалби срещу нея се подават в 14-дневен срок от обнародването й, който срок тук е спазен. Според нормата на чл.28 ал.4 от ППЗСПЗЗ, данните за собствеността се записват в регистър на имотите, неразделна част от ПНИ, като в конкретния случай за собственик на имот №420.21 е признат заинтересованият по делото Д.Б.К., като това обстоятелство е отразено  в имотния регистър към плана и менно това  записване се атакува с подадената срещу заповедта  жалба.

Изискванията при изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти са посочени в чл. 28 от ППЗСПЗЗ, като в ал.3 е посочено, че установяването на границите на имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС, се извършва въз основа на:  информационните източници съгласно § 4к, ал. 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ т.е. аерофотоснимки, фотосхеми, фотопланове, кадастрални планове, комасационни планове и други графични материали и данни; 2. заснемане по геодезически методи при наличие на условията по чл. 18а от ППЗСПЗЗ т.е. съществуващи на терена стари реални граници на имоти, които представляват топографски елементи, като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС и 3. анкета по реда на чл. 18б, ал. 2, когато не могат да бъдат установени по реда на т. 1 и 2.

Установи се от събраните по делото гласни  доказателства, че в процесния имот съществуват и към момента  трайни материализирани граници -масивна ограда от преди повече от 30 години.

Отделно от това, заинтересованите по делото лица не оспорват собствеността на жалбоподателя по отношение на имот с идентификатор №73198.420.21.

От заключението на вещото лице се установява категорично, че процесния имот с №420.21 по обжалвания ПНИ попада в кв.Попишка, местност „Свиревското”, за която се отнася т.13 от  обжалваната Заповед № РД-07-69/13.06.2014г. на Областен управител на Област Ловеч, с която е одобрен ПНИ в землището на гр.Троян, т.е процесния имот попада в пределите на  обжалваната заповед за одобрение на ПНИ.

За жалбоподателя не съществува друг ред за защита, освен чрез атакуване на заповедта за одобряване на ПНИ в частта относно този имот, защото с плана, освен вместо негови права на собственост са признати такива на друго лице, каквито то няма.

Предвид горното, следва да се приеме, че при изготвяне на ПНИ в частта относно имот №420.21 е допуснато нарушение на нормата на чл.28 ал.4 вр. ал.10 т.4 от ППСЗПЗЗ, защото регистърът на собствеността към плана досежно този имот не съдържа правилно отразяване на действителния собственик на имота, поради което атакуваната заповед  в частта  по т.13  следва да бъде отменена като незаконосъобразна, а според нормата на чл.173 ал.2 от АПК  приложената по делото преписка по заповедта на  Областен управител на  област Ловеч да се върне на административния орган, който следва да преработи плана в тази част, с отразяване на реалния собственик, който следва да бъде жалбоподателя, в качеството му на собственик на  имота.

С оглед изхода на делото, на жалбоподателя се дължат претендираните от него разноски, за които са налице доказателства, че реално са направени  съобразно представения по делото списък на разноските – депози за ВЛ по СТЕ в размер на 120.00 лева, депозит за особен представител в размер на 300.00 лева, 120.00 адвокатско възнаграждение.

По изложените съображения, съдът

  

Р   Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-07-69/13.06.2014г. на Областен управител на Област Ловеч, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в землището на гр.Троян, за местността „Свиревското” в частта по т.13, заедно с регистъра на новообразуваните имоти, в частта относно имот с идентификатор №73198.420.21, записан на името на Д.Б.К..

ВРЪЩА преписката по заповедта на Областен управител на Област Ловеч за произнасяне по същество, при съобразяване със задължителните указания на съда за прилагане на материалния закон досежно собствеността на процесния имот.

ОСЪЖДА  Областен управител на Област Ловеч, да заплати на Н.И.Ш.,*** направените по делото разноски в размер на 540.00 /петстотин и четиридесет/ лева, съобразно приложения списък на разноските.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Ловеч в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: