Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

   142  от  30.04.2015 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 30.03.2015г. /тридесети март, две хиляди и петнадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 6/2015г.  по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

 

   В Троянски районен съд е образувано  горното дело по искова молба предявена искова молба от Община Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова, чрез пълномощника си  юриск.Ц.Д. против ЕТ „РИМА - Румен Борисов – Станимир Борисов” със седалище в с. Врабево, с  правно основание чл.422 във връзка с 415 от ГПК.

Ищецът твърди, че на 31.08.2004 година между Община Троян и ЕТ „РИМА - Румен Борисов – Станимир Борисов” е сключен договор за учредяване на възмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ монолитна сграда с площ от 130 кв.м. и част от дворно място с площ от 15 кв.м., попадащи в поземлен имот с кад. № 1210, за който е отреден парцел І-1210 в кв. 74 по плана на с. Врабево, които представляват съответно сграда с идентификатор 12108.501.501.1 и имот с идентификатор 12108.501.501 по кадастралната карта на с. Врабево, общ. Троян. Срокът на договора е бил 10 години и той е изтекъл на 12.08.2014 година.

С оглед изтичане на срока на договора, със Заповед № 766/01.08.2014 година  Кметът на Община Троян е наредил да се проведе публичен търг за отдаване под наем, за срок от 10 години на имота, предмет на договора срещу начална тръжна наемна цена, определена на база оценка от лицензиран оценител, в размер на 377 лева без ДДС. На обявената за провеждане на търга дата 20.08.2014 година, както и на втората обявена дата 27.08.2014 година, не са били подадени предложения за участие. Със Заповед  № 859/04.09.2014 година Кметът на Община Троян отново е наредил да се проведе публичен търг за отдаване под наем на същия обект. На обявената за провеждане на търга дата 16.09.2014 година, както и на втората обявена дата 23.09.2014  година, също не са били подавани предложения за участие.

Излага се още, че въпреки изтичане на срока на договора и задължението на наемателя съгласно чл. 8 от същия договор да предаде владението след изтичане  срока  на договора, ответникът е продължил да ползва имота без правно основание, както и не се е възползвал и от няколкото възможности да участва в търговете за отдаване под наем на имота, който е ползвал 10 години. След като не е взел участие в обявения търг, но е продължил да ползва имота без основание, ответникът е лишил Община Троян от възможността да реализира приходи от собствения си имот.

С писмо изх.№ И_0801-180/04.11.2014 година Община Троян е поканила ЕТ „РИМА - Румен Борисов – Станимир Борисов” да заплати обезщетение за ползваните от него обекти – общинска собственост. Поканата е била получена на 05.11.2014 година.

Ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК към РС гр. Троян. По ч.гр.д.№ 900/2014 година по описа на ТРС е издадена заповед за изпълнение, след което е постъпило възражение от ответника срещу издадената заповед. На основание чл. 415, ал.1 от ГПК ищецът е предявил иск за установяване на вземането си в едномесечен срок. Ответникът е продължил да ползва имота, което е било констатирано от общинската администрация с Протокол от 16.12.2014 година.

Моли съда, да уважи предявения иск, като осъди ответника да заплати на ищеца обезщетение  в размер на 1206 лева за периода от 12.08.2014 година до 31.10.2014 година, както и съдебните разноски в размер на  25.00/двадесет и пет/ лева - разноски за държавна такса и 300.00/триста/ лева юрисконсултско възнаграждение.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК ответникът  не е представил писмен отговор, не е взел становище по иска,  не е ангажирал доказателства и не е направил искане делото да бъде разгледано в негово отсъствие.

С разпореждане на съда от 12.01.2015 г. същият е уведомен за последиците от не подаване на отговор и не упражняване на права.

           В съдебно заседание ищецът се представлява от юрисконсулт Ц.Д., поддържа иска и моли същият да се уважи. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, тъй като счита, че са налице предпоставките за това.

Ответникът р.пр. не се явява в съдебно заседание, не се представлява, не изразява становище по иска и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като същият е сторил в проведеното на 30.03.2015г. открито с.з..

С оглед на изложеното съдът счита,  че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявеният  иск  бъде уважен.

Следва да се има предвид обаче, че съгласно разпоредбата на чл.422. ал.1 от ГПК искът се счита, че е предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Предвид изложеното съдът намира, че предявеният  иск се явява доказан по основание и размер.

 Ответникът следва да заплати на осн.чл. 78 ГПК сторените от ищеца разноски за настоящото производство в размер на  25,00 – двадесет и пет лева разноски по делото за ДТ.

                                      

 Предвид горното съдът 

 

                      Р Е Ш И :

 

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕТ »РИМА – РУМЕН БОРИСОВ – СТАНИМИР БОРИСОВ», ЕИК: 110012347, със седалище и адрес на управление: с. Врабево, обл. Ловешка,  представлявано от управителя СТАНИМИР АТАНАСОВ БОРИСОВ, че дължи на ОБЩИНА ТРОЯН, ЕИК 000291709, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, пл. Възраждане №1, представлявана от Кмета Донка Иванова Михайлова, сумата 1206.00 /хиляда двеста и шест/ лева, с която  ответника се е обогатил неоснователно за периода от 12.08.2014 година до 31.10.2014 година, ведно със законната лихва, считано от 19.11.2014 година до окончателното изплащане на вземането, сумата 25.00 /двадесет и пет/ лева – разноски по делото за държавна такса, както и сумата 300.00 /триста/ лева - юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА ЕТ »РИМА – РУМЕН БОРИСОВ – СТАНИМИР БОРИСОВ», ЕИК: 110012347, със седалище и адрес на управление: с. Врабево, обл. Ловешка,  представлявано от управителя СТАНИМИР АТАНАСОВ БОРИСОВ да  заплати на ЕИК 000291709, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, пл. Възраждане №1, представлявана от Кмета Донка Иванова Михайлова, сторените по гр.д.№6/2015г. по описа на ТРС разноски в размер на 25,00 – двадесет и пет лева ДТ и 300.00 /триста/ лева - юрисконсултско възнаграждение на осн.чл. 78 ГПК.  

  РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 Препис от същото да се приложи по ч.гр.д №900/2014г. на ТРС.

 

 

                                                                Районен съдия: