РЕШЕНИЕ

 

       

 

гр. Троян, 25.11.2015 год.

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори граждански състав, в публично заседание на 29.10.2015 /двадесет и девети октомври две хиляди и петнадесета/ година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 625  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:                                

Предявена е искова молба на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София 1715, район „Младост”, ж.к. „Младост” 4, ул. „Бизнес парк София”, сгр.14, БУЛСТАТ 130697606, представлявано от законния представител Мишел Фуйе, чрез пълномощника си  юриск.Д.В. от САК против Т.Д.Т. ***, с  правно основание чл.422 във връзка с 415 от ГПК.

Ищецът твърди, че с Договор за потребителски заем с номер SPEL-10671527 от 07.04.2014 година е отпуснал паричен кредит в размер на 1200 лева, която сума е била предоставена лично на ответника, съгласно чл. 1 от договора. Погасяването е следвало да бъде извършено на 3 месечни вноски – всяка по 525.00 лева. Твърди, че ответникът е заплатил само две вноски по кредит номер SPEL-10671527, като е преустановил плащането на 15.07.2014 година, поради което и на основание чл. 5 от договора, вземането на ищеца е предсрочно изискуемо в пълен размер.

По реда на чл.131 от ГПК на ответникът  е изпратено копие от искова молба и доказателства, който в предвидения  по реда на чл.131 от ГПК срок не е представил писмен отговор, не е взел становище по иска и не е ангажирал доказателства.

С разпореждане на съда от 12.08.2015 г. същият е уведомен за последиците от не подаване на отговор и не упражняване на права.

Моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че дължи сумата 456.78 /четиристотин петдесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, представляваща главница по неизплатено парично задължение по Договор за потребителски заем с номер SPEL-10671527, сключен на 07.04.2014 година,  ведно със законната лихва, считано от 22.05.2015г. до окончателното изплащане на вземането, сумата 68.22 /шестдесет и осем лева и двадесет и две стотинки/ лева, представляваща възнаградителна лихва, сумата 38.21 /тридесет и осем лева и двадесет и една стотинки/ лева, представляваща мораторна лихва за периода от 15.07.2014 година до 11.05.2015 година, сумата 25.00 /двадесет и пет/ лева - разноски по делото за платена държавна такса, както и сумата 300.00 - триста  лева - юрисконсултско възнаграждение, съгласно действащата Тарифа за минималните адвокатски възнаграждения.

Претендират се разноски и в настоящото производство в размер на 125.00 – сто двадесет и пет лева, представляваща заплатена ДТ, както и 300.00 /триста/ лева юрисконсултско  възнаграждение.

  В срока за отговор  не е постъпил такъв от ответника, същият  не е взел становище по иска и не е ангажирал доказателства. За последиците от не подаване на отговор и не упражняване на права е  уведомен с разпореждането на съда от 12.08.2015 година.

В съдебно заседание ищецът, редовно призован не се явява и не се представлява. С молба вх.№ 6342/19.10.2015г.по описа на ТРС, чрез процесуалния си представител  юрисконсулт Д.В. моли делото да бъде разгледано в тяхно отсъствие, поддържа иска и моли същият да се уважи. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, ако са налице предпоставките за това.

 Ответникът р.пр. не се явява в съдебно заседание, не се представлява, не изразява становище по иска и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Изпратено му е съобщение, с което му е връчен препис от исковата молба, приложно на л.21 от което е видно, че е получил своевременно екземпляр от същата и в съобщението до него изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването му в съдебно заседание.

В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238, ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като същият се е възползвал от това си право с молба вх.№ 6342/19.10.2015г. на ТРС.

С оглед на изложеното съдът счита,  че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като иска  бъде уважен.

Следва да се има предвид обаче, че съгласно разпоредбата на чл.422, ал.1 от ГПК искът се счита, че е предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Предвид изложеното съдът намира, че предявеният  иск се явява доказан по основание и размер.

 Ответникът следва да заплати на ищеца разноски за настоящото производство в размер на  125.00 – сто двадесет и пет лева, представляваща заплатена ДТ, както и 300.00 /триста/ лева юрисконсултско  възнаграждение на осн.чл. 78 ГПК. 

 Предвид горното съдът 

 

                                            Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.Д.Т. ***, ЕГН – **********, че дължи на кредитора „Бнп Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, вписано в регистъра на търговските дружества с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Изпълнителния Директор Луик Льо Пишу, сумата 456.78 /четиристотин петдесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, представляваща главница по неизплатено парично задължение по Договор за потребителски заем с номер SPEL- 10671527, сключен на 07.04.2014 година,  ведно със законната лихва, считано от 22.05.2015г. до окончателното изплащане на вземането, сумата 68.22 /шестдесет и осем лева и двадесет и две стотинки/ лева, представляваща възнаградителна лихва, сумата 38.21 /тридесет и осем лева и двадесет и една стотинки/ лева, представляваща мораторна лихва за периода от 15.07.2014 година до 11.05.2015 година, сумата 25.00 /двадесет и пет/ лева - разноски по делото за платена държавна такса, както и сумата 300.00 - триста лева юрисконсултско възнаграждение, съгласно действащата Тарифа за минималните адвокатски възнаграждения.

 ОСЪЖДА Т.Д.Т. ***, ЕГН – ********** да  заплати на  „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, вписано в регистъра на търговските дружества с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Изпълнителния Директор Луик Льо Пишу сторените по гр.д.№ 625/2015г. по описа на ТРС разноски в размер на 125.00 – сто двадесет и пет лева, представляваща заплатена ДТ, както и 300.00 /триста/ лева юрисконсултско  възнаграждение на осн.чл. 78 ГПК.  

            РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

            РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

            Препис от същото, след влизането му в сила да се приложи по ч.гр.д № 395/2015г. на ТРС.

 

 

                                                             Районен съдия: