РЕШЕНИЕ

 

№230

 

Гр.Троян, 27.07.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд, втори състав, в закрито съдебно заседание на 27.07.2015г. /двадесет и седми юли две хиляди и петнадесета/ година в  състав:

 

Председател: СВЕТЛА И.

 

                                                       

Секретар………………., като разгледа докладваното от  съдията – И. гр.дело №627  по описа на ТРС за  2014 год., за да се произнесе – съобрази:

 

        В Троянски районен съд е образувано  горното дело по искова молба, предявена от М.И.Б., ЕГН **********, чрез адв.Х.Т. от САК против „СМ 2010” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Борима, Ловешка област, ул. Петко Дочев № 10, представлявано от управителя Стилян Минков Банков  за заплащане на стойността на маркираните за сеч 285куб дървесина на корен, по сключен между страните договор за покупко-продажба на дърва на корен от 04.11.2009година.

С Решение №172 от 04.06.2015г. постановено по горното дело, съдът е осъдил „СМ 2010” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Борима, Ловешка област, ул. Петко Дочев № 10, представлявано от управителя Стилян Минков Банков да заплати на М.И.Б., ЕГН **********, сумата от 7560.00 /седем хиляди петстотин и шестдесет/ лева, представляваща обща стойност на маркираните за сеч 285куб.м дървесина на корен, по сключен между страните договор за покупко-продажба на дърва на корен от 04.11.2009г., като за разликата до претендирания размер 7843.00 лева /седем хиляди четиридесет и три/лева, като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ.

На 01.07.2015г. е постъпила по факса на ТРС молба вх.№4238 от М.И.Б., чрез адв.Х.Т. от САК, с която молят съда да допълни решението си в частта за заплащане на законна лихва върху главницата, тъй като в тази  част в решението липсва произнасяне.

В предвидения в чл.250 ал.2 предл.І-во срок, ответната страна не изразява становище.                                                                                   Настоящият съдебен състав счита направеното с молба вх.№4238 от 01.07.2015г. по описа на ТРС искане за допълване на Решение №172 от 04.06.2015г, постановено по гр.д.№627/2014г. за основателно. Отделно от заявеното  с молбата искане, съдът констатира, че в решението ответника /ЕООД/, не е индивидуализаран с ЕИК, а е посочено само седалището, адреса  на управление и  представителя  на дружеството, поради което и  в тази част решението следва да се допълни.  

При така изложеното  и съгласно разпоредбата на  чл.250 ал.3  от ГПК,  съдът

 

Р  Е  Ш  И:

       

        ДОПЪЛВА  РЕШЕНИЕ №172 от 04.06.2015г, постановено по гр.д.№627/2014г.  по описа на ТРС като:

  ОСЪЖДА „СМ 2010” ЕООД, ЕИК 200601145, със седалище и адрес на управление с. Борима, Ловешка област, ул. Петко Дочев № 10, представлявано от управителя Стилян Минков Банков да заплати на М.И.Б., ЕГН **********, чрез адв.Х.Т. от САК, съдебен адрес: *** сумата от 7560.00 /седем хиляди петстотин и шестдесет/ лева, представляваща обща стойност на маркираните за сеч 285куб дървесина на корен, по сключен между страните договор за покупко-продажба на дърва на корен от 04.11.2009г.,в едно със законната лихва върху главницата, считано от 01.08.2014г. /пощ.клеймо на ИМ / до окончателното и изплащане,  като за разликата до претендирания размер 7843.00 лева /седем хиляди четиридесет и три/лева, като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: