РЕШЕНИЕ

 

№ 374

 

Гр.Троян, 07.12.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд, втори състав, в закрито съдебно заседание на 07.12.2015г. /седми декември две хиляди и петнадесета/ година в  състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

                                                       

Секретар………………., като разгледа докладваното от  съдията – Иванова гр.дело №633  по описа на ТРС за  2015 год., за да се произнесе – съобрази:

 

Производство с правно основание чл.250 от ГПК.

Производството по делото е образувано по искова молба от С.М.М. ***, против „Институт по планинско животновъдство и земеделие”- Троян  /ИПЖЗ/, управляван от Директора Диян Петков Георгиев, с която се иска  да бъде признато за незаконно уволнението му и същото да бъде отменено, ищецът да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност и да му бъде  изплатено обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението. Иска се присъждане на направените поделото разноски.

С Решение №345 от 05.11.2015г., постановено по горното дело, съдът е признал за незаконно уволнението на С.М.М., ЕГН ********** ***, извършено със заповед 10 от 19.06.2015г., отменил е същото и го е възстановил на заеманата преди уволнението длъжност и.д./х./ на планинска база „Б.”. 

Със същото решение  съдът е осъдил „Институт по планинско животновъдство и земеделие”- Троян,  управляван от Директора Диян Петков Георгиев да заплати на Държавата и на С.М.М., направените по делото разноски.

На 16.11.2015г. /пощ.клеймо 13.11.2015г./ е постъпила в ТРС молба, входирана под № 7057 на ТРС молба от адв.Б.В., пълномощник на ищеца по делото, с която моли съда да  допълни решението си в частта за заплащане на дължимото по чл.225 от КТ обезщетение в размер на 2104.56 лева, за периода 22.06.2015г. до 22.10.2015г., тъй като в тази  част в диспозитива на решението липсва произнасяне.

В предвидения в чл.250 ал.2 предл.І-во срок, ответната страна не изразява становище.                                                                 

Настоящият съдебен състав счита направеното с молба вх.№ 7057 от 16.11.2015г. по описа на ТРС искане за допълване на Решение №345 от 05.11.2015г., постановено по гр.д.№633/2015г. за основателно.

При така изложеното  и съгласно разпоредбата на  чл.250 ал.3  от ГПК,  съдът

 

Р  Е  Ш  И:

       

 ДОПЪЛВА  РЕШЕНИЕ №345 от 05.11.2015г., постановено по гр.д.№633/2015г. по описа на ТРС като:

  ОСЪЖДА „Институт по планинско животновъдство и земеделие”- Троян, ЕИК110544670, със седалище и адрес на управление грроян, ул.Васил Левски №281, управляван от Директора Диян Петков Георгиев ДА ЗАПЛАТИ на С.М.М., ЕГН ********** *** дължимото по иска с правно основание чл.344 ал.1 т.3 вр. чл.225 от КТ обезщетение в размер на 2104.56 лева, за периода 22.06.2015г. до 22.10.2015г.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: