ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 20.11.2015 год.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито  заседание на  20.11.2015г /двадесети ноември две хиляди и петнадесета/ година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 653 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

В Троянски районен съд е образувано гр.дело №653/2015г. по изпратено по подсъдност гр.д.№67686/2014г. на СРС, по което е предявена ИМ вх.№8009418 от 08.12.2014г. по описа на СРС,  от Х.Н.А. ***, против С.В.А.  с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, с правно основание чл.127 ал.2 от СК.

С Разпореждане №1643 от 24.09.2015г., постановено по гр.д.№653/2015г. на ТРС, съдът е констатирал нередовност на исковата молба, която е следвало да бъде отстранена по реда на чл.129, ал.2 и ал.4 от ГПК, за което на страната  е даден седемдневен срок от получаване на разпореждането, в противен случай е указано, че исковата молба, в едно с приложените към нея доказателства ще бъде върната.

Съобщението, в едно с препис от Разпореждане  №1643 от 24.09.2015г. на ТРС е връчено на 02.11.2015г. на майката на ответника съгласно разпоредбата на чл.46 от ГПК видно от приложеното на л.4 от делото съобщение.

В указания от съда срок ищеца не е изпълнил така дадените им указания. 

С оглед на изложеното и поради не изправяне на нередовностите в срок, исковата молба следва да бъде върната, а производството по настоящето дело – прекратено.

На основание чл.78 ал.4 от ГПК, ищеца  следва да заплати на ответницата сторените от нея разноски по делото в размер на 200.00 /двеста/ лева адвокатско възнаграждение.

         Мотивиран така, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 653/2015г. по описа на РС – Троян.

ВРЪЩА искова молба вх.№8009418 от 08.12.2014г. по описа на СРС,  от Х.Н.А. ***, против С.В.А.  с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, с правно основание чл.127 ал.2 от СК – оставена без движение.

ОСЪЖДА, на основание чл.78 ал.4 от ГПК, Х.Н.А.,ЕГН ********** ***, да заплати на С.В.А.  с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, сторените от нея разноски по делото в размер на 200.00 /двеста/ лева, представляващи разноски за един адвокат.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от връчването на страните на препис от същото.

                                                                          

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: