О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                                              43

                                               27.01.2015 година , гр.Троян

 

 

                        Троянски районен съд  втори състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари, две хиляди и петнадесета година в състав

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:Светла Иванова

 

Секретар……………..,като разгледа докладваното от съдията  гр.д.№  674/2014 година, за да се произнесе съобрази :

                       

С влязло в сила  протоколно определение от 11.12.2014г., постановено по гр.д. №674/2014 година на Троянски съд, производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, до приключване на производството по гр.д.№512/2009г. на ТРС изпратено на ВКС по жалба от М.М.П., против Решение №211/18.07.2014г. постановено по гр.д.№286/2014г. по описа на ЛОС, с което е обжалвано Решение №63 от 26.03.2014г., постановено по гр.д.№512/2009г. на ТРС.

С Определение №699 от 22.12.2014г., постановено по гр.д.№5946/2014г. на ВКС не е допуснато касационно обжалване на решение №211/18.07.2014г. по гр.д.№286/2014г. по описа на ЛОС.

В проведеното на 11.12.2014г. открито съдебно заседание, ответниците по делото, чрез процесуалния си представител адв.Стефка Спиридонова от ЛАК поддържат становището си изложено в отговора на исковата молба за недопустимост на предявения иск, поради липса на активна процесуална легитимация на ищеца и липса на правен интерес.

Наличието както на активна, така и на пасивна процесуална легитимация в гражданския процес са от категорията на положителните процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно. Липсата на активна процесуална легитимация за ищеца и на пасивна процесуална легитимация за ответника води до недопустимост на иска.

М.М.П. *** е предявил против В.М.П. и Ц.Л.П. ***, иск с правно основание чл.87 ал.3 от ЗЗД.

Ищецът твърди, че с първия ответник са наследници на тяхната майка Б.М.П.,***, починала на 24.08.2010г.  Излага, че на 02.06.2008г. е сключен между първия ответник и тяхната наследодателка договор за издръжка и гледане,  която е прехвърлила на ответника В.М.П. 4/6 ид.ч от ПИ с идентификатор 73198.506.320, находящ се в гр.Троян. Излага, че по договора от страна на приобретателя е било налице пълно неизпълнение на задълженията към прехвърлителя, поради което моли съда да развали сключения договор до размера на 4/6 ид.ч.

Настоящия съдебен състав счита, че ищеца е активно легитимирана да иска развалянето на договора, тъй като правото да се иска разваляне на договора за издръжка и гледане, поради неизпълнение е имуществено и като такова е наследимо. Всеки от наследниците може да упражни това право в обема на наследствения си дял, при което договорът следва да се развали за съответната част (така Решение № 467 от 18.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1706/2009 г., III г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 ГПК).

Ищеца е наследник на починалата преди извършване на процесната сделка майка на прехвърлителя. Предмет на прехвърляне по договора са 4/6 идеални части от имот. Ето защо, ищеца е активно легитимирана да иска развалянето на договора не изцяло, а само за своята наследствена част от имота – т. е. за 2/6 идеални части. Това е съответстващата на наследствения му дял част от нереализираното приживе от прехвърлителя по договора притезание за развалянето му. Тъй като обаче предявеният иск е за разваляне изцяло на договора без да се отчитат правата на ответника за това, настоящата инстанция намира, че предмет на искова защита в случая с конститутивния иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД могат да бъдат само 2/6 ид. части от прехвърления имот.

По отношение на изложеното от ответниците възражение за  липсата на правен интерес за ищеца от водене на настоящото производство:

Съдът счита направеното възражение за основателно, поради следните съображения:

Към настоящото гр.д.№674/2014г. на ТРС е приложено гр.д.№512/2009г. на ТРС, от което се установява, че по същото е  приключил делбен процес между ищеца и ответника. Това обстоятелство мотивира съда да приеме  предявения от ищеца иск с правно основание чл.87 ал.3 от ЗЗД  за недопустим, тъй като чрез разрешаването му по съдебен ред, правната сфера на ищеца не би се променила, с оглед на обстоятелството, че по отношение на спорния имот е приключило и влязло в сила производството по съдебна делба.

Съгласно решение № 214 от 18.06.2012 г. на ВКС по гр. д. № 219/2012 г., II г. о., ГК, докладчик съдията Камелия Маринова “…решението на съда по разрешаване на повдигнатите в първата фаза на делбеното производство спорове и по допускане на делбата подлежи на самостоятелна отмяна само, когато с него се приключва делбения спор с отхвърляне на иска за делба или ако делбата е допусната, но преди да е налице влязло в сила решение за прекратяване на съсобствеността. С влизане в сила на решението по извършване на делбата, решението в първата фаза губи самостоятелния си характер и не подлежи на отмяна отделно от решението по извършване на делбата….”

От цитираната по-горе съдебна практика може да бъде изведен единствения възможен извод, че решението от първата фаза на делбата не може да бъде отменено, тъй като то вече е „загубило самостоятелния си характер”, т.е целта, която преследва ищецът не може да бъде постигната с решение по настоящето дело.

Изложените по-горе обстоятелства мотивират съда да приеме, че липсва правен интерес за ищеца от водене на настоящото производство, поради което делото следва да бъде прекратено, тъй като съгласно решение № 585 от 28.10.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1334/2009 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Жива Декова, “….Правният интерес от иска съществува доколкото ищецът може да възстанови едно свое право в правната си сфера /изключая суброгацията/….”.

            При този изход и на основание чл.78 ал.4 от ГПК ищецът следва да заплати на ответниците сторените по делото разноски в размер на 880.00 лева, представляващи разноски за един адвокат.

                       Водим от горното съдът

 

                        О П Р Е Д Е Л И : 

 

            ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д.№674/2014г. по описа на Троянски районен съд.

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№674/2014г. по описа на Троянски районен съд.

            ОСЪЖДА М.М.П., ЕГН ********** *** да заплати на В.М.П., ЕГН **********, Ц.Л.П., ЕГН **********,*** - А сторените по делото разноски за един адвокат в размер на 880.00/осемстотин и осемдесет/ лева.

Определението в частта за прекратяване подлежи на обжалване пред ЛОС в едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :…………….