РЕШЕНИЕ

 

№ 2

 

гр. Троян,    06.01.2015 год.

 

           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, втори състав, в публично заседание на единадесети декември, две хиляди и четиринадесета  година състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

          При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 675  по описа на ТРС за 2014год., за да се произнесе - съобрази:

 

Искът е с правно  основание чл. 422, ал.1 във  вр. чл. 415, ал.1 от ГПК във вр. чл.537  от ТЗ.

 

Предявена е искова молба от „КРЕДИМОЛ” ЕООД, ЕИК 202296750, със седалище и адрес на управление: гр. Летница, обл. Ловеч, ул. „Цар Калоян” № 7, законен представител Магдалена Михайлова Иванова – управител, против А.И.П., ЕГН **********, с адрес:***, с правно основание чл.422 вр. чл.415 от ГПК.

В исковата молба ищецът твърди, че на 16.05.2014 год.  е подал в Районен съд - гр. Троян Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с Вх. №3111г. срещу длъжника А.И.П., ЕГН ********** за следните суми: 951.24 – деветстотин петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки, дължима по Запис на заповед, издаден на 28.01.2014 година в гр. Плевен, от А.И.П. в полза на „КРЕДИМОЛ” ЕООД със седалище гр. Летница, предявен за плащане на издателя на 28.02.2014 година, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 15.05.2014 година до окончателното й изплащане, сумата 25.00/двадесет и пет/ лева - платена държавна такса и сумата 300.00 /триста/ лева - адвокатско възнаграждение.

Последвало е възражение по реда на чл.414 ал.1 от ГПК длъжника и на заявителя е указано, че в месечен срок може да предяви иск относно вземането си, предмет на заявлението. В указания срок, заявителя е депозирал искова молба, с което е инициирано настоящото производство.

Ищецът моли съда, да признае за установено по отношение на ответника, че същия дължи на „КРЕДИМОЛ” ЕООД сумите, посочени по основание  и размер в Заповед № 264 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК от 19.05.2014 година, издадена от ТРС по ч.гр.д.№ 419/2014 година по писа на съда и тези, посочени в издадения въз основа на тази заповед за изпълнение изпълнителен лист.

            Претендират се разноски и по настоящото дело в размер на 52.00  /петдесет и два/ лева, представляваща заплатена ДТ. В предвидения по реда на чл.131 от ГПК срок, ответникът не е депозирал писмен отговор, не е взел становище по иска и не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие.

Ищецът редовно призован не се явява в съдебно заседание и не се представлява.

Ответникът, редовно призован не се явява в съдебно заседание и не се представлява.

След съвкупна преценка на доводите на страните, на събраните по делото  писмени и гласни доказателства и на разпоредбите на закона, Троянски районен съд намира за установено следното:

            От приложеното ч.гр.д. № 419/2014г. по описа на ТРС се установява издаването на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК в полза на „КредиМол” ЕООД, ЕИК 202296750, със седалище и адрес на управление: гр. Летница, обл. Ловеч, ул. „Цар Калоян” № 7, законен представител Магдалена Михайлова Иванова – управител, пълномощник адвокат Даниел Недков Данков от АК гр. Ловеч сумата  951.24 – деветстотин петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки, дължима сума по Запис на заповед, издаден на 28.01.2014г. в гр. Плевен, от А.И.П. в полза на „КредиМол” ЕООД със седалище гр. Летница, предявен за плащане на издателя на 28.02.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 15.05.2014г. до окончателното й изплащане, сумата 25.00 – двадесет и пет лева – платена държавна такса и сумата 300.00 – триста лева – адвокатско възнаграждение, срещу която в срока по чл. 414 ал. 2 от ГПК длъжникът е депозирал възражение.    

Въз основа на така установените факти, Троянски районен съд, като съобрази приложимия закон, приема от правна страна следното:

Искът е допустим, доколкото е предявен по реда на чл. 415 от ГПК от заявителя срещу длъжника в преклузивния едномесечен срок от уведомяването му за подаденото възражение. Разпределението на доказателствената тежест в процеса изисква при предявен положителен установителен иск ищецът да докаже възникването на спорното право, а ответникът - фактите, които изключват, унищожават или погасяват това право. В разглеждания случай, ищеца следва да докаже, че ответника е издал в негова полза валиден запис на заповед, по силата на който едностранно и безусловно се е задължил да му заплати посочената сума и настъпването на падежа на задължението.

По своята същност записа на заповед има двоен характер – ценна книга и едностранна сделка. В качеството си на едностранна сделка записа на заповед е „…абстрактно едностранно волеизявление, по силата на което издателят обещава да плати на поемателя или на негова заповед определена парична сума..”. За редовността от външна страна на записът на заповед като ценна книга, значение имат неговата форма и съдържание, които са императивно уредени в чл. 535 ТЗ. От приложения по ч.гр.д.№419/2014г. на ТРС  оригинал на запис на заповед настоящия съдебен състав намира, че представения документ е редовен от външна страна. Същия е изготвен в писмена форма, съдържа наименование "запис на заповед", както под формата на заглавие, така и в текста на документа на езика, на който е написан, формулирано е безусловно обещание да се плати определена сума пари, посочени са падеж, място на плащането, името на лицето, на което трябва да се плати, дата и място на издаването и е положен подпис на издателя. Налице е уговорен падеж на задължението по записа на заповед в съответствие с нормите на чл. 537 вр. чл. 486 ал. 1 ТЗ, при предявяване, а видно от записа на заповед, същият е предявен на 28.02.2014г. Налице е и надлежно поето менителнично поръчителство от ответника П., предвид което съдът намира, че представения към заявлението документ по чл. 417 ГПК – запис на заповед е годен от външна страна документ, удостоверяващ подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, поради настъпилия падеж.

            Предвид липсата на проведено насрещно доказван от страна на ответника, удостоверяващо погасяване на поетото задължение, чрез плащане или по друга начин, ТРС намира, че към момента на издаване заповедта по чл. 417 ГПК е съществувало вземането срещу ответника посочено в нея. За пълнота на изложеното съдът следва да отбележи, че съобразно задължителната съдебна практика на ВКС по чл. 290 ГПК обективирана в решение № 103/24.06.2009г. по т.д. № 717/2008г., към което препраща и решение № 121/01.07.2009г. по т.д. № 55/2009г., с които върховния съд е приел, че в тежест на длъжника по записа на заповед е да докаже личните си възражения срещу ценната книга, а именно: съществуването на каузално правоотношение между него и кредитора по записана заповед и връзката на това каузално правоотношение със записа на заповед, като при успешно проведено доказване в тази насока, в тежест на поемателя-кредитор по каузалното правоотношение ще бъда да докаже наличието и размера на своето изпълняемо вземане по него и липсата в случая на каквото и да било твърдение от ищеца за наличие на каузално правоотношение между страните или позоваване на него следва, че той е установил основателността на претенцията си съобразно разпределението на доказателствената тежест.

С оглед на изложеното съдът намира, че  предявеният иск по чл. 422 ГПК за установяване дължимостта на вземането с основание чл.537 от ТЗ следва да бъде изцяло уважен. Съобразно изхода на делото, като дължими следва да се приемат и присъдените със заповедта разноски, за което настоящия съд не дължи произнасяне с изричен диспозитив, доколкото не са част от предмета на  иска по чл. 422 вр. чл. 415 ГПК.

На основание чл.78 ал.І от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца направените в настоящото производство разноски, но тъй като  липсват  доказателства за сторени такива, разноски по гр.д.№675/2014г. на ТРС не се дължат.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 вр. чл. 415 ГПК, че в полза на „КредиМол” ЕООД, ЕИК 202296750, със седалище и адрес на управление: гр. Летница, обл. Ловеч, ул. „Цар Калоян” № 7, законен представител Магдалена Михайлова Иванова – управител съществува паричното вземане против А.И.П., ЕГН **********, с адрес:*** за сумата  951.24 – деветстотин петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки, дължима сума по Запис на заповед, издаден на 28.01.2014г. в гр. Плевен, от А.И.П. в полза на „КредиМол” ЕООД със седалище гр. Летница, предявен за плащане на издателя на 28.02.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 15.05.2014г. до окончателното й изплащане, в едно със сторените по ч.гр.д.№419/2013г. разноски.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

На страните да се връчат преписи от решението.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешки Окръжен съд в двуседмичен срок от обявяването му на страните.

     

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: