ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

           от   05.01.2015  година, гр.Троян

 

  Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на пети януари две хиляди и петнадесета  година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Съдебен секретар Е. П.,

като разгледа докладваното от съдията гражданско  дело №  676/2014 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството по делото е образувано по  предявена искова молба  вх.№2120 от 07.03.2014г. по описа на РС-Ловеч, от И. Й.Г., въз основа на която  е образувано гр.д.№ 415/14г. на ЛРС, което е приложено към Адм.дело №87/2014г. по описа на ЛАС, образувано по Искова молба  вх.№433/07.02.2014г. по описа  на ЛАС.

С Разпореждане №1252 от 10.07.2014г. съдът е констатирал, че представените от И.Й.Г. писмени документи, представляващи собственоръчно изписани искови молби не отговарят на задължителните реквизити на  чл.127 и чл.128 от ГПК, което представлява нередовност на ИМ и следва да се  отстрани от ищеца в едноседмичен срок от съобщението.                                                                   Със същото разпореждане съдът е намерил, че са налице условията на чл.23 ал.4 от ЗПП за предоставяне на правна помощ на лицето И.Й.Г., а именно процесуално представителство по смисъла на чл.21 т. З от ЗПП и условията на чл.83 ал.2 от ГПК,  поради което е изпратено искане до АК-Ловеч  за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ - процесуално представителство на И.Й.Г. и същия е освободен от заплащане на ДТ.

От данните по делото се установява, че адв.С.С. от ЛАК е определен за проц.представител на  Г., на който е изпратено Разпореждане 1252 от 10.07.2014г. на ТРС и в изпълнение на указанията на съда е депозирал ИМ, която настоящия състав е счел за нередовна, по изложени в Разпореждане №444 от 20.10.2014г. аргументи и същата е оставена без движение, като е даден едноседмичен срок за отстраняването им.

По делото е депозирана молба вх.№7148 от 19.11.2014г. на ТРС, с която адв.С. е направил искане за удължаване на срока за изправяне на констатираните от съда нередовности. Искането е уважено и в срок е депозирана молба вх.№6653 от 29.10.2014г. , която с Разпореждане на съдията докладчик отново е оставена без движение, тъй като дадените с Разпореждане №444 от 20.10.2014г., с което ИМ е оставена без движение не са отстранени. Съобщението е връчено на 17.11.2014г. и до настоящия момент – 05.01.2015г. не са изпълнени указанията на съда, поради което ИМ следва да бъде върната на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

Водим от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.129 ал.3 от ГПК, предявената от И.  Й.Г. искова молба  вх.№2120 от 07.03.2014г. по описа на РС-Ловеч, въз основа на която  е образувано гр.д.№ 415/14г. на ЛРС, което е приложено към Адм.дело №87/2014г. по описа на ЛАС, образувано по Искова молба  вх.№433/07.02.2014г. по описа  на ЛАС да се върне на И.Й.Г., чрез адв.С.С. от ЛАК.

         Прекратява производството по гр.д.№676/2014г. на ТРС.

Определението за връщане и прекратяване подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд  в едноседмичен срок от получаване на съобщението до И.Й.Г. и адв.С.С. от ЛАК.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: