РЕШЕНИЕ

  68

11.03.2015 година  гр.Троян

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание, проведено на 11.02.2015г. /единадесети февруари две хиляди и петнадесета година/, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

  При участието на секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 7 по описа за 2015., за да се произнесе взе предвид следното:    

            Производството е по реда на чл.30 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) и е образувано по молба с правно основание чл.29, т.6 във вр. с чл.25, ал.(1), т.2 и 4 от ЗЗД, подадена от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Троян, чрез изпълняващ длъжността Директор - Димка Миховска, за прекратяване настаняването на дете в специализирана институция, поради отпадане на основанията за настаняване.

            В молбата се сочи, че непълнолетната А.Г.А. с ЕГН **********, е била настанена по спешност в ЦНСТ с.Дълбок дол, общ. Троян, поради риск от физическо и психическо насилие над нея от майка и – Г.Е.А. с ЕГН **********. В молбата се посочва, че взаимоотношенията между майка и дъщеря не са прекъсвани – поддържали са почти ежедневна връзка по мобилните телефони, като майката е подавала и необходимите молби за временно пребиваване на детето в дома. При направено социално проучване за годността и родителския капацитет на майката е констатирано, че Г.А. изпълнява заложените дейности в Плана за действие, изготвен от социалните служители, съдейства открито и с желание на Отдел „Закрила на детето“, посещава редовно консултации с психолог в ОПЦ гр.Троян, откъдето е представен доклад с положително становище за годността и да полага грижи за дъщеря си.

          Към молбата е приложена Заповед № ЗД-ЗД 0901/0028 от 19.12.2014 г. на и.д. Директор  на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Троян, с която е прекратено настаняването на А.А. и детето е върнато в семейна среда. Поради това в молбата се прави искане да се постанови решение, с което да се прекрати настаняването на детето в ЦНСТ с.Дълбок дол, тъй като реинтеграцията в семейната среда е в негов интерес.

           В съдебното заседание за молителя Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Троян, се явява изпълняващия длъжността Директор – Димка Миховска, която поддържа молбата за реинтеграция на детето в семейна среда.

          В съдебното заседание заинтересованата страна – майката Г.Е.А. се явява лично и счита молбата за основателна, като изразява желание за отглеждане на дъщеря си.

          Детето А.Г.А. се явява лично в съдебното заседание и заявява желание да живее с майка си.

          За ЦНСТ с.Дълбок дол – редовно призован, не се явява представител.

          За Районна прокуратура гр.Троян – редовно призован, не се явява представител.

          След преценка поотделно и в съвкупност на събрания доказателствен материал, доводите и становищата на страните, съдът намира за установена следната  фактическа обстановка:

          От представеното по делото  Удостоверение за раждане № 228185 от 17.09.1998 г., се установява, че детето А.Г.А., с ЕГН: ********** е родена на **** г. от майка Г.Е.А. с ЕГН: ********** и баща – неизвестен, за което е съставен Акт за раждане № 392 / 17.09.1998 г. от Община Габрово.

          След подаден сигнал от Национална телефонна линия за деца 116 111 е предприета мярката за закрила – настаняване по спешност в Центъра за настаняване от семеен тип с.Дълбок дол, общ.Троян.

          Представено е копие на молба от майката Г.Е.А. от 07.10.2014 г., в която тя моли да бъде извършена проверка и ако се прецени, че са налице необходимите условия, да се предприемат съответните действия за реинтеграция на дъщеря и А.Г.А..

            При направено социално проучване за годността и родителския капацитет на майката е констатирано, че Г.А. изпълнява заложените дейности в Плана за действие, изготвен от социалните служители, съдейства открито и с желание на Отдел „Закрила на детето“, посещава редовно консултации с психолог в ОПЦ гр.Троян, откъдето е представен доклад с положително становище за годността и да полага грижи за дъщеря си.

           Със Заповед № ЗД-ЗД 0901/0028 от 19.12.2014 г. на и.д. Директор на ДСП гр.Троян е прекратено настаняването на детето А.Г.А.  в ЦНСТ до произнасянето на компетентния съд.

            По делото е представен и социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Троян, в който се предлага прекратяване на настаняването на детето в специализираната институция и реинтеграцията му в семейна среда. Същото становище се застъпва и в съдебното заседание. В доклада е отразено, че майката Г.А. живее на семейни начала с И.Г.  в двуетажна къща- негова собственост, която обитават заедно с баща му и брат му, който също живее с жена на семейни начала. Стаите – 5 на брой, са обзаведени, като за  А. е предвидена  самостоятелна спалня. От извършеното проучване е установено, че майката Г.А. има изразена мотивация за отглеждане и възпитание на детето. Същата има физическа и психическа възможност за отглеждането и възпитанието на дъщеря си, както и доходи за задоволяването на основните жизнени потребности на А.. Налице е изградена емоционална връзка между майката и детето, като се посочва, че Г. разполага с необходимия родителски капацитет, за да осигури благополучие за дъщеря си. В подкрепа на това е и приложен към делото доклад от компетентен психолог, работил с майката Г.А..

            В проведеното на 11.02.2015г. открито съдебно заседание,  майката Г.А. изрази изричното си и категорично желание да отглежда детето и да го възпитава, като  потвърди, че  е във възможност да стори това.

            При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:      

            Съдът намира подадената молба с правно основание чл.29, т.6 от Закона за закрила на детето за основателна и доказана.

            Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това. Законът за закрила на детето съответно е установил и реда за прекратяване на настаняването на детето извън семейството му - чл. 30, като изрично са посочени и основанията за прекратяване - чл. 29, ал. 1 от Закона.   Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 6 от ЗЗД, настаняването извън семейството се прекратява при отпадане на основанията по чл. 25 от закона за настаняването на детето.

От доказателствата по делото се установява, че действително е налице промяна в обстоятелствата, свързани с отглеждането на детето и изразяващи се в отпадане на причината, която е обусловила налагането от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Троян на мярка за закрила „настаняване в специализирана институция”, поради закани за побой, обиди и неглижиране от страна на майката. Към настоящия момент фактическата обстановката е по различна, а именно - майката Г.А. има възможност да поеме грижата за детето в своето семейство, тъй като разполага с подходящи битови условия за отглеждането и възпитанието на непълнолетната А.А.. Налице е и желание от нейна страна детето да бъде върнато в семейна среда, което се потвърждава и от това, че самото производство за прекратяване на мярката за закрила „настаняване в специализирана институция” изначално е било инициирано по нейно желание, видно от подадената от молба до Дирекция „Социално подпомагане”- гр.Троян. В съдебно заседание това също се потвърди с оглед становището, изразено от майката.                                                                          

В подкрепа изводите на съда е и мнението на Дирекция „Социално подпомагане” – Троян, изразено в приложения по делото социален доклад от 19.12.2014 г., които при проучването са установили, че в интерес на детето е да се отглежда в семейна среда. Съгласно доклада, налице са и подходящи битови условия за отглеждане на детето, а именно: майката живее в двуетажна къща, която има подходящо обзавеждане и се поддържа добра хигиена. Съдът счита, че действително в интерес на детето е да бъде реинтегрирано и отглеждано в семейството си с оглед поддържане и на емоционална връзка с родителя си, получаване на семейна топлина и обич, още повече че е налице желание за това и у самата майка.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 30 а, във вр. чл. 29 т. 9, чл. 30 ал. ІІ и чл. 4 ал. І т. 5 от ЗЗДт  и следва да бъде прекратено настаняването на малолетното дете в Център за настаняване от семеен тип в с.Дълбок дол, община Троян, обл.Ловеч и същото да бъде настанено в семейството на своята майка Г.Е.А. с ЕГН: ********** *** до промяна на обстоятелствата или до навършване на пълнолетие на детето.                                                                       

На основание чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

                                             Р   Е   Ш   И 

 ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето А.Г.А. с ЕГН **********, *** г. от майка Г.Е.А. с ЕГН: ********** и баща – неизвестен в Център за настаняване от семеен тип в с.Дълбок дол, Община Троян, обл.Ловеч и НАСТАНЯВА детето в  семейството на своята майка Г.Е.А. с ЕГН: **********,*** до промяна на обстоятелствата или до навършване на пълнолетие на детето.           

ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.                                  

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните и  прокуратурата.

 

                                                          Районен съдия: