РЕШЕНИЕ

 

№ 6

Гр.Троян, 08.01.2015 година

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание проведено на единадесети декември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

   

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 705/2014г. по описа на ТРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

В Троянски районен съд е образувано горното дело по молба на Е.П.П. ***, чрез пълномощника си адв.А.Ч. *** против Б.В.П. *** с правна квалификация чл.79 ал.1 от ЗЗД, вр.чл.228, вр.чл.232 ал.2 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че ответника дължи на ищцата сумата от 785.91 лева, от която 680.00 лева, представляваща дължим и неизплатен наем за 2013г. и 2014г., 86.91лева за консумира ел.енергия, и 19.00 лева за възстановяване на ел.захранването. Излага се, че за дължимия и не заплатен наем, ответника е подписал на ищцата запис на заповед. Твърди, че през месец май 2014г. ответника по делото е напуснал наетото жилище, а сключения договор за наем бил прекратен. При прекратяване на договора, ответника не изпълнил задължението си да заплати  освен дължимите наемни вноски и разходите за използвана ел.енергия, в т.ч. и  заплатената сума за възстановяване на ел.захранването, което е било преустановено по вина на ответника /поради не плащане на  ел.енергията/. Претендира за разноски.

         В съдебно заседание ищцата редовно призована не се явява, представлява се от адв.А.Ч. ***-упълномощен защитник, който поддържа предявения иск на посоченото правно основание.

В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК ответникът не е представил писмен отговор, не е взе становище по иска, не е ангажирал доказателства, не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, като за последиците от не упражняване на права, същият е уведомен с разпореждане на съдията докладчик от 10.09.2014 година. В съдебно заседание не се явява, след като е редовно призован, за да изрази становище по иска по реда на чл. 143 ГПК, както и не е  направил искане делото да се гледа в негово отсъствие.

Съдът, като взе предвид, че на ответника са били указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа, неявяването му в с.з., както и че предявеният иск вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, намира, че следва да бъде постановено неприсъствено решение, като искът бъде уважен изцяло и се присъдят сторените по делото разноски в размер на 50.00 лева, представляващи заплатена държавна такса и 300.00 лева адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 238, ал. 1 ГПК и чл. 239 ГПК, съдът

        

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Б.В.П. ***, с ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ НА Е.П.П. ***, ЕГН ********** сумата от 680.00- шестстотин и осемдесет лева, представляваща дължим и неизплатен наем за месец юни 2013г. до месец март 2014г.,за която е издадена Запис на заповед  от 23.03.2014г., с падеж 30.06.2014г., сумата от 86.91-осемдесет и шест лева и деветдесет и една стотинки за консумира ел.енергия, и 19.00-деветнадесет лева за възстановяване на ел.захранването, в едно със законната лихва, считано от 03.09.2014г. до окончателното изплащане на задължението, както и сторените по делото разноски в размер на 50.00 – петдесет лева, представляващи заплатена държавна такса и 300.00-триста лева адвокатско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване.

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: