Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

    119  от   07.04.2015 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 13.03.2015г. /тринадесети март две хиляди и петнадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 71  по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА между П.Ц.Н. ***, ЕГН ********** и  Ц.Н.Н. ***, ЕГН ********** сключен на 01.05.1975г. пред длъжностното лице по гражданско състояние в гр.Троян, община Троян,  за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № 53 от 01.05.1975г., по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

            УТВЪРЖДАВА  постигнатото между  П.Ц.Н. ЕГН ********** и Ц.Н.Н. ЕГН **********  СПОРАЗУМЕНИЕ   на основание чл.51 от СК :

Родителски права, лични отношения и издръжка – страните нямат непълнолетни деца или пълнолетни такива, на които да се дължи издръжка.

Семейното жилище, находящо се в гр.Т.***, което е собственост на трето лице, за в бъдеще ще се ползва от молителката  Ц.Н.Н. ЕГН **********.            

ОБЯВЯВА, че придобитите по време на брака движими вещи молителите са  си поделили предварително и към момента не притежават такива, които да попадат в режим на „Съпружеска имуществена общност”.

 ОБЯВЯВА, че съпрузите  след развода не си дължат издръжка, нямат претенции по между си  към лични спестовни влогове на другия и към всякакъв друг вид вземания.

ОБЯВЯВА, че изтеглените по време на брака кредити ще бъдат погасявани от този, на чието име са изтеглени и претенции към другия съпруг във връзка със същите не може да има.

 ОБЯВЯВА, че страните нямат регистрирани  фирми като   еднолични търговци, нямат акции, нямат претенции към дялови участия в търговски дружества и други.

 ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака, молителката  Ц.Н.Н. ще носи брачната  си фамилия   Н..

ПОСТАВЯ В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на Ц.Н. Н.***, ЕГН ********** - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел) Рено Меган”, с регистрационен номер ОВ3591ВА, с идентификационен номер на превозното средство VF1KA0N0520747446, с номер на двигателя F9QA736C052445 с цвят тъмно син.

             ОБЯВЯВА, че за уравняване на дела на П.Ц.Н. ***, ЕГН ********** по отношение на гореописания лек автомобил, същия е получил сумата от 360.00 /триста и шестдесет/ лева от Ц.Н.Н. ***, ЕГН **********, с която сума се счита напълно удовлетворен.

ОСЪЖДА  Ц.Н.Н ***, ЕГН ********** да  заплати  на държавата, по бюджета на Съдебната власт , по сметка на Районен съд –гр.Троян  сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща  половината от окончателно определената  държавна такса, както и  сумата от 14.40 /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ лева ДТ по споразумението за възлагане на лекия автомобил.

ОСЪЖДА  П.Ц.Н. ***, ЕГН ********** да  заплати  на държавата, по бюджета на Съдебната власт , по сметка на Районен съд –гр.Троян  сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща  половината от окончателно определената  държавна такса, както и  сумата от 7.20 /седем лева и двадесет стотинки/ лева, ДТ върху сумата, с която е извършено парично уравнение на дела му.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………