ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  384

 

гр. Троян, 26.10.2015 год.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито  заседание на  26.10.2015г /двадесет и шести октомври две хиляди и петнадесета/ година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 720 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

 

В Троянски районен съд е образувано гр.дело №720/2015г. по искова молба вх.№4097 от 25.06.2015г. на ТРС-оставена без движение от В.Н.Б., с адрес ***, против Т. Т.Й. ***, П. К.Б. ***, Т. Д.К. ***,  всичките чрез пълномощника си В.Б., с адрес ***, с правно основание чл.19  ал.3 от ЗЗД, вр. чл.38 ал.1 от ЗЗД.

С Разпореждане №1679 от 28.09.2015г., постановено по гр.д.№720/2015г. на ТРС, съдът е констатирал нередовност на исковата молба, която е следвало да бъде отстранена по реда на чл.129, ал.2 и ал.4 от ГПК, за което на страната  е даден седемдневен срок от получаване на разпореждането, в противен случай е указано, че исковата молба, в едно с приложените към нея доказателства ще бъде върната.

Съобщението, в едно с препис от Разпореждане  №1679 от 28.09.2015г., постановено по гр.д.№720/2015г. на ТРС е връчено лично на страната на 08.10.2015г., видно от приложеното на л.22 от делото съобщение.

В указания от съда срок ищеца не е изпълнил така дадените указания. 

С оглед на изложеното и поради не изправяне на нередовностите в срок, исковата молба следва да бъде върната, а производството по настоящето дело – прекратено.

            Мотивиран така, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 720/2015г. по описа на РС – Троян.

ВРЪЩА искова молба вх.№4097 от 25.06.2015г. на ТРС-оставена без движение от В.Н.Б., с адрес ***, против Т. Т.Й. ***, П.К.Б. ***, Т. Д.К. ***,  всичките чрез пълномощника си В.Б., с адрес ***, с  която е предявен иск с правно основание чл.19  ал.3 от ЗЗД, вр. чл.38 ал.1 от ЗЗД.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

                                                                                             

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: