РЕШЕНИЕ

 

  108

 

гр. Троян, 06.04.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на 11.03.2015г. /единадесети март две хиляди и петнадесета/ година в състав:

 

                                                                              Председател:СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Съдебен секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гр.дело № 731 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Предявена е искова молба от „ДИМ” ЕООД гр. Троян, със седалище и адрес на управление гр. Троян ж.к. „Лъгът” бл.15 вх. Б ат.1 ап.1,  представлявано от Иван Макариев Василев от гр. Троян против Й.Д.Х. с ЕГН ********** *** .

В исковата молба се твърди, че на 25.10.2013г. автомобил с рег.№ОВ9522АХ, собственост на дружеството е претърпял ПТП в гр.Троян, на кръстовището на ул. „Радецки” и ул. „Христо Ботев”, при което същия е сериозно увреден. Излага се, че вина за катастрофата има ответницата по делото Й.Х.. Ищецът излага, че застрахователното дружество признава пълна щета на автомобила и оценява същите на 4688лв. /четири хиляди шестстотин осемдесет и осем/ лева.

Ищецът твърди, че е възложил независима експертна оценка на щетите на пострадалия автомобил, според която реално претърпените от дружеството вреди възлизат на сумата от 5491.97лв./пет хиляди четиристотин деветдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, т.е. със 803. 97 лв./ осемстотин и три лева и деветдесет и седем стотинки/, повече от извършената от застрахователното дружество по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” оценка на щетите и възложената от управителя на ищцовото дружество независима експертна оценка. Излага, че процесната сума е реално претърпяна щета, която е останала не възстановена от застрахователното дружество и която се претендира от ответницата, както и  законната лихва върху нея от датата на увреждането до окончателното и изплащане, ведно със сторените по делото съдебни разноски и адвокатско възнаграждение.

В срока за отговор на исковата молба по чл 131 от ГПК, ответницата, чрез пълномощника си адвокат Е.Ц. ***, с адрес за призоваване и кореспонденция гр. Троян, ул „Дрянска чешма”2А представя писмен отговор. В него се излага становище за недопустимост на предявения иск, като счита, че същия страда от процесуален порок – липса на пасивна процесуална легитимация, а по съществото на спора намира същия за неоснователен и недоказан. Твърди се, че процесуално легитимиран да отговаря по така предявения иск е застрахователното дружество, тъй като лекия автомобил, управляван от ответницата в деня на ПТП - Фиат „Мареа” с ДК№ ОВ5180АТ е имало валидна застраховка „Гражданска отговорност”, обективирана в полица №03113001506693 на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. При настъпването на ПТП ответницата не е употребила алкохол, била е правоспособен водач и не се е отклонила от проверка за установяване на алкохол или друго упойващо вещество т.е. счита, че в този случай застрахователната компания е длъжна да покрие всички причинени на другия участник в ПТП щети. Отделно от това ответната страна излага аргументи за неоснователност на иска относно неговия размер, защото счита, че експертната оценка на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” е извършена компетентно и отговаря на действителната стойност на причинената щета. Отделно от това в отговора се твърди, че  ищецът не е представил надлежни доказателства, от които да е видно, че е прекратил регистрацията на процесния автомобил, което навежда на извод, че щетата не е тотална по смисъла на Кодекса на застраховането. Претендира за разноски по делото.

На основание чл. 219 ал.1 от ГПК с отговора на исковата молба, ответника депозира молба с вх. № 6281 от 14.10.2014г. на Троянски районен съд, с която е направено искане за привличане на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с ЕИК 000694286, представлявано от изп. директор Румен Янчев и Кристоф Рат, в качеството му на трето лице по делото, а с молба с вх.№ 6282 от 14.10.2014г. - с правно основание чл.219 ал.3 от ГПК срещу същата компания е предявен обратен иск за регресна отговорност за сумата от 803.97лв. /осемстотин и три лева и деветдесет и седем стотинки/.

В обратния иск е изложено, че ищецът по главния иск е предявил претенция за сумата от 803.97лв. /осемстотин и три лева и деветдесет и седем стотинки/, като същата представлява разлика между претендираното от „ДИМ” ЕООД обезщетение и реално изплатеното му от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” за имуществени вреди от причинено ПТП. Твърди се, че на 25.10.2013г.  Й.Д.Х. с ЕГН ********** *** управлява л.а. Фиат „Мареа” с ДК№ ОВ5180АТ, като между нея и автомобила, собственост на „ДИМ” ЕООД възниква ПТП. Твърди, че във връзка с използването на гореописания автомобил Фиат „Мареа” има валидна застраховка „Гражданска отговорност” обективирана в полица 03113001506693 на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. При настъпването на ПТП водача  не е употребила алкохол, бил е правоспособен и не се е отклонил от проверка за установяване на алкохол или друго упойващо вещество т.е. счита, че в този случай застрахователната компания е длъжна да покрие всички причинени на другия участник в ПТП щети. Моли съда да приеме за съвместно разглеждане настоящия обратен иск от ответницата срещу третото лице - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано”№5, представлявано от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат и ако уважи главния иск едновременно с това да осъди третото лице - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано”№5, представлявано от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат да й заплати сумата от 803.97лв. /осемстотин и три лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, както и законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане, ведно с присъдените в нейна тежест разноски. Моли съдът да осъди третото лице - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано”№5, представлявано от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат да й заплати сторените по обратния иск разноски.

В срока за отговор по чл. 131 от ГПК ответника по обратния иск ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано”№5, представлявано от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат представя отговор по обратен иск, с който изразява становище, че главният, а следователно и акцесорния иск са неоснователни. В отговора се твърди, че от приложените със писмо от 15.11.2014г. към застрахователна преписка № 52-06060-0025/13/31.10.2013г. щетите по лек автомобил Дачия Логан с рег.№ОВ9522АХ са определени като тотални. Приложена е таблица за определяне на остатъчната стойност на ППС в проценти, според годините на експлоатация, съгласно която за автомобилите произведени в Източна Европа през 2008г. процентът на овехтяване е 27% от цената за нов автомобил по време на застрахователното събитие. След извършената калкулация действителната стойност на щетата на автомобила е определена на 4688лв. Твърди се, че на основание чл.22 от Наредба №24 от 08.03.2006г. за задължителното застраховане по чл.249 т.1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетения за вреди, причинени на моторни превозни средства ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” е изплатило на собственика на увредения автомобил – „ДИМ” ЕООД  75% от тази сума или 3516лв. С изплащането на тази сума ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” счита, че е изпълнило задължението си по обезщетяване на щетите, произтичащи от сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за лек автомобил Фиат „Мареа” с рег. №ОВ 5180 АТ, валидна към датата на застрахователното събитие. Счита, че изготвената и приложена към исковата молба експертна оценка на инж. Веско Ангелов- възложена му от управителя на ищцовото дружество не е съобразена с реално приложимия пазарен коефициент на пострадалия автомобил. Видно от същата, използвания коефициент за овехтяване е 39%, който  процент е приложим за произведените в Западна Европа, но не и произведени в Източна  Европа автомобили, какъвто е процесният – Дачия „Логан”, произвеждан в Румъния.   Моли съда, да изключи от доказателствения материал приложената към исковата молба по главния иск експертна оценка, като отхвърли изцяло предявените срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” искове като неоснователни и недоказани, заедно с произтичащите от това законни последици, както и да присъди в негова полза юрисконсултско възнаграждение.

            След преценка на събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

           Не се спори, че на 25.10.2013г.  Й.Д.Х. с ЕГН ********** ***  управлява л.а. Фиат „Мареа” с ДК№ ОВ5180АТ, собственост на Т.М.Х., като между нея и автомобила, собственост на „ДИМ”  ЕООД гр. Троян, със седалище гр. Троян ж.к. „Лъгът” бл.15 вх. Б ат.1 ап.1,  представлявано от Иван Макариев Василев от гр. Троян – Дачия „Логан” с ДК№ ОВ 9522 АХ, управлявано от водача Павлин Пламенов Илевски възниква ПТП. Видно от приложения по делото Констативен протокол за ПТП с пострадали лица № 21391/30.10.2013г. на РУП – гр. Троян на 25.10.2013г. на кръстовището на ул. „Радецки” и ул. „Христо Ботев”, като не спира на пътен знак Б2 (спри и пропусни движещите се по пътя с предимство) причинява ПТП. Виновна за катастрофата е ответницата Й.Х.. За причинените от виновния водач щети на движимото имущество на ищеца, в изпълнение на чл. 267 ал.1 т.2 от КЗ, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, завежда щета № 471013131307821. Съгласно описа на претенцията № 52-06060-0025/13/31.10.2013г., застрахователя признава тотална щета, по смисъла на чл. 194. ал.4 от КЗ на пострадалия автомобил Дачия „Логан” с рег.№ ОВ9522 АХ. Експертната оценка на автомобила, извършена от застрахователното дружество възлиза на 4688лв., като по силата на действащото законодателство застрахователя е длъжен да заплати 75% от цената на пострадалото движимо имущество. Видно от представеното платежно нареждане /стр. 51/ ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” е изплатило законоустановения размер на обезщетението възлизащо на 3516лв., като за основа е ползвало собствена експертна оценка. Несъгласен с така изготвената  оценка, управителя на ищцовото дружество възлага независима експертна оценка, съгласно която, стойността на пострадалия автомобил „Дачия „Логан” с рег. № ОВ 9522 АХ възлиза на 5491.97лв., като използвания коефициент, отчитащ овехтяването на автомобила, спрямо цената за нов  е 39%. Въз основа на тази оценка, управителя на „ДИМ” ЕООД гр. Троян – Иван Макариев Василев изпраща покана до ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с вх.№1644 от 26.06.2014г., с която отправя претенция за коригиране на изплатеното обезщетение. В отговор застрахователя в писмо с изх. АККЗО № 07860/11.07.2014г. излага, че използвания в независимата експертна оценка коефициент от 39 % е некоректен за автомобили, произведени в Източна Европа и отказва корекция на застрахователното обезщетение. Това мотивира ищцовото дружество, чрез управителя Иван Василев да предяви иск с правно основание чл. 45. ал.1 вр. чл.51. ал.1 от ЗЗД срещу ответницата Й.Д.Х. с ЕГН **********, за сумата от 803.97 лева, представляваща разликата от изплатеното обезщетение и претендирания размер съгласно независимата експертна оценка на инж. Веско Ангелов.

За установяване на спорните по делото обстоятелства, съдът, по искане на ответника по обратния иск е допуснал Съдебно-авто-техническа експертиза с вещо лице инж. Н.С.К., по което страните не са изложили възражения, а съдът е приел същото като обосновано и правилно.

В съдебно заседание на 29.01.2015г. за ищеца „ДИМ” ЕООД гр. Троян се явява процесуален представител - адвокат Б.К. от ЛАК, който поддържа предявената с исковата молба претенция.

Ответника  Й.Д.Х., р.пр. не се явява,  представлява се от адв. Е.Ц. от ЛАК, с пълномощно приложено по делото.

            За третото лице ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД гр. София – ответник по обратния иск, р.пр. не се явява представител, взето е становище от представителя на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” – юристконсулт Бояна Станева, изпратено по факс с вх. № 558/29.01.2015г.на ТРС. Поддържа искането си, отразено с отговора на обратен иск, за допускане на съдебно-техническа експертиза със задача да изготви експертна оценка на цената на автомобил Дачия „Логан” произведена в Румъния през 2008г. към датата на застрахователното събитие. 

В съдебно заседание от 11.03.2015г. за ищеца „ДИМ” ЕООД гр. Троян, представител не се явява. Входирано е становище № 1441/11.03.2015г. от процесуалния представител на ищеца, адв. К., с което моли съда да даде ход на делото, не възразява срещу заключението на вещото лице и го приема.

Ответницата Й.Д.Х. не се явява. Постъпило е становище от процесуалния и представител адв. Ц. с вх.№ 1371/06.03.2015г., с което приема съдебно-техническата експертиза, като пълна и компетентна, моли съда да даде ход на делото.

За „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД гр. София, представител не се явява, изразено е становище № 1428/10.03.2015г., с което моли съда да даде ход на делото. Приема експертното заключение, няма нови искания.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Искът на „ДИМ” ЕООД гр. Троян, със седалище гр. Троян ж.к. „Лъгът” бл.15 вх. Б ат.1 ап.1,  представлявано от Иван Макариев Василев от гр. Троян против Й.Д.Х. с ЕГН ********** ***   е процесуално допустим, но  неоснователен, поради следните съображения:

Законодателят е уредил в чл.45 ал.1 от ЗЗД задължението на всеки, който виновно е причинил вреди други му да ги поправи, като съгласно ал. 2 на същия член вината се предполага до доказване на противното. Ответницата не оспорва, че вина за настъпилото на 25.10.2013г. ПТП, при което автомобил с рег.№ОВ9522АХ е сериозно увреден е нейна, което обстоятелство е  обективирано и в Констативен протокол за ПТП с пострадали лица № 21391/30.10.2013г. на РУП – гр. Троян.  Ищецът основава своята претенция единствено на изготвената независимата експертна оценка, която управителя на ищцовото дружество е възложил на инж. Веско Ангелов и според която, обезщетението, изплатено от застрахователя на ищеца не е покрило всички преки и непосредствени вреди от непозволеното увреждане, каквото е изискването на чл. 51. ал.1 ЗЗД.

          Съгласно Наредба № 24/2006г. за задължителното застраховане по чл.249 т.1 и т.2 от КЗ и съобразно  методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди причинени на МПС, коефициентът на овехтяване използван в цитираната оценка не е за автомобили произвеждани в Източна Европа през 2008г., какъвто представлява уреденото имущество на ищеца, а се отнася до автомобили, произведени в Западна Европа.

          Съгласно  приетото по делото заключение, по допуснатата съдебно-авто-техническа  експертиза, оценката на лек автомобил „Дачия „Логан” произведен през 2008г. в Румъния възлиза на 4506.23 / четири хиляди петстотин и шест лева и двадесет и три стотинки/ лева, която сума е изчислена към датата на застрахователното събитие, която сума е със 181.77лв. по-малка от стойността, която застрахователя е определил в своята експертна оценка, послужила като база за определяне на застрахователното обезщетение в размер на 75% от оценката на автомобила.  В съдебно заседание вещото лице инж. Н.К. поддържа изготвеното от него заключение, като заявява, че  при изготвяне на заключението е съобразил „годината на производство на автомобила, държавата производител, цената по „Шваке” и Наредба № 24/2006 година”. Така изготвеното заключение не е оспорено, а е прието от страните без възражения, в който смисъл е и становището на процесуалния представител на ищеца адв. К., в представената по делото молба вх.№ 1441/11.03.2015г. по описа на ТРС, в която заявява, че няма въпроси към вещото лице и приема заключението.

          Съобразявайки горното обстоятелство, настоящия състав счита за неоснователно изложеното от адв.К. становище в представената по делото писмена защита, в която счита, че съдът следва да кредитира „…..независимата оценка за стойността на колата, която считам за обективна и реална. Това се подкрепя и от обстоятелството, че и допуснатата в хода на производството СТЕ е дала стойност близка до тази на независимата такава…”/ последен абзац от бележки с вх.№2013 от 30.03.2015г. по описа на ТРС /. В заключението на вещото лице инж.Н.К. по допусната от съда експертиза, приета като доказателство по делото, експерта е посочил  действителната пазарна стойност на автомобила към момента на застрахователното събитие – 25.10.2013г., а именно: 4506.23 лева. Оценката на действителната пазарна стойност на автомобила, съобразно независимата оценка възлиза на 5491.97 лева, а действителната стойност на автомобила определена от застрахователя е в размер на 4688.00 лева. Анализа на тези цифри показва, че размера на  действителната пазарна стойност на увредения автомобил, съгласно заключението на вещото лице инж. К., по допуснатата по делото експертиза е по-близо до определената от застрахователя стойност, а не до тази, посочена в оценката от независимия експерт.

Съгласно чл.223, ал.1 от КЗ, при сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора сума, отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Следователно застрахователят отговаря по риска „Гражданска отговорност” за всички вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането. Това е така, защото при тази застраховка платимите от застрахователя суми имат обезщетителен характер и са предназначени да бъдат поправени вредите, настъпили в резултат на застрахователното събитие.

            При  възприетата от съда и изложена по-горе  фактическа обстановка и от събраните по делото доказателства се установи, че ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” АД гр.София, при заведена щета № 471013131307821 и съгласно описа на претенцията № 52-06060-0025/13/31.10.2013г., признава тотална щета, по смисъла на чл. 194. ал.4 от КЗ на пострадалия автомобил Дачия „Логан” с рег.№ ОВ9522 АХ /собственост на ищцовото дружество/, като експертната оценка на автомобила, извършена от застрахователното дружество възлиза на 4688.00 лева, от която сума застрахователя е длъжен да заплати 75% от цената на пострадалото движимо имущество, т.е. сумата 3516.00 лева.

Претенцията за заплащане на имуществени вреди, съобразно заключението на вещото лице се явява недоказана, тъй като се установи, че сумата, която застрахователя е определил и изплатил на ищеца /в размер на 3516.00 лева/  е със 136.00 лева повече от стойността, която експерта по допуснатата в настоящото производство СТЕ /приета от ищеца без възражение/ е определил / в размер на 3380.00 лева/.

По отношение на предявения  от  Й.Д.Х. с ЕГН ********** ***  срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” АД ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление гр. София пл. „Позитано”5, представлявано от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат,  при условията на евентуалност обратен иск с оглед изхода на главния иск, съдът счита, че не дължи произнасяне /Живко Сталев - Българско гражданско процесуално право стр.432- последен абзац/.

          При този изход на делото, ищецът „ДИМ” ЕООД гр. Троян, със седалище гр. Троян ж.к. „Лъгът” бл.15 вх. Б ат.1 ап.1,  представлявано от Иван Макариев Василев следва да заплати сторените от Й.Д.Х. разноски в размер на 300.00 лева за един адвокат, а на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” АД ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление гр. София пл. „Позитано”5, представлявано от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат сторените по делото разноски в  размер на 440.00 лева, от които  300.00лева юристконсултско възнаграждение и 140.00 лв. депозит за изготвяне на СТЕ, съобразно представения по реда на чл.80 от ГПК списък.

 

Воден от горното съдът

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от „ДИМ” ЕООД гр. Троян, със седалище гр. Троян ж.к. „Лъгът” бл.15 вх. Б ат.1 ап.1,  представлявано от Иван Макариев Василев от гр. Троян против Й.Д.Х. с ЕГН ********** ***  иск с правно основание чл.45 ал.1 от ЗЗД вр. чл.51 от ЗЗД, за сумата от 803. 97 лв./ осемстотин и три лева и деветдесет и седем стотинки/, представлява разлика между претендираното от „ДИМ” ЕООД обезщетение и реално изплатеното му от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” АД, в едно със законната лихва  върху главницата, считано от датата на увреждането, до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА   „ДИМ” ЕООД гр. Троян, със седалище гр. Троян ж.к. „Лъгът” бл.15 вх. Б ат.1 ап.1,  представлявано от Иван Макариев Василев да заплати на  Й.Д.Х. с ЕГН ********** ***  за сторените по делото разноски в размер на 300.00 лева адвокатско възнаграждение, а на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” АД ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление гр. София пл. „Позитано”5. представлявано от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат сторените по делото разноски в размер на 440.00 лева, съобразно приложения списък по реда на чл.80 от ГПК.

          Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

                                      Районен съдия: