Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                            

       354   от 12.11.2015  година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори  граждански  състав, в публично заседание на 12.11.2015г.  в   следния състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 731  по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази:

 

             Производството е с правно основание чл.50 от СК.

 

                     Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 04.06.2005г. в гр.Априлци, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 2 от 04.06.2005г. на Община гр.Априлци, между Д.А.П., ЕГН **********,*** и  И.П.П., ЕГН ********** *** ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.А.П., ЕГН ********** и  И.П.П., ЕГН ********** споразумение за следното:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетния П.И.П., ЕГН ********** за в бъдеще ще се упражняват от неговия баща и законен представител И.П.П., ЕГН **********, като майката Д.А.П., ЕГН ********** ще заплаща ежемесечна издръжка в размер на 100.00 лева, считано от 01.11.2015 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

Местоживеенето  на детето П.И.П.,  ЕГН ********** ще  следва местоживеенето на бащата  И.П.П., ЕГН **********,***.

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетния С.И.П., роден на *** година, ЕГН **********, за в бъдеще ще се упражняват от неговата майка и законна представителка Д.А.П., ЕГН **********, като  Бащата И.П.П., ЕГН **********, ще заплаща ежемесечна издръжка в размер на 200.00 лева, считано от 01.11.2015 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

            Местоживеенето  на детето С.И.П., роден на *** година, ЕГН **********, ще следва  местоживеенето на майката Д.А.П., ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ  свободен режим на лични отношения между малолетното дете П.И.П., ЕГН **********  и неговата майка Д.А.П., ЕГН ********** и малолетното дете С.И.П., ЕГН ********** и неговия баща И.П.П., ЕГН **********.

СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ  находящо се в гр. Априлци, ул. „Стара планина” № 62, след прекратяването на брака ще се ползва от молителя И.П.П., ЕГН **********, тъй като същото е наследствено.

Постановява, че съпрузите не притежават недвижими имоти, които да попадат при режим на СИО

            Постановява, че изтеглените по време на брака кредите, ще се заплащат от този от двамата съпрузи на чието име са изтеглени.

            Постановява, че съпрузите нямат регистрирани по време на брака на тяхно име фирми, нямат дялови участия в търговски дружества.

            ПОСТАНОВЯВА след развода жената Д.А.П. да  възстанови предбрачното си фамилно име П..

            ОСЪЖДА Д.А.П., ЕГН **********,*** да заплаща на И.П.П., ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител  на малолетния П.И.П., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 100.00 лева, считано от 01.11.2015 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА И.П.П., ЕГН ********** *** да заплаща на Д.А.П., ЕГН ********** в качеството и на майка и законен представител  на малолетния С.И.П., роден на *** година, ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 200.00 лева, считано от 01.11.2015 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА Д.А.П., ЕГН **********,***  ДА ЗАПЛАТИ на  Държавата по сметка на  Районен съд гр.Троян,  сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща половината от  окончателно определената  държавна такса в размер на 40-четиридесет лева за допускане на развода по взаимно съгласие и сумата 108.00 /сто и осем лева/ лева ДТ която представлява половината от дължимата  ДТ за иска по чл.143 ал.2 от СК определена в общ размер на 216.00 – двеста и шестнадесет лева/, съгласно постигнатото споразумение.

ОСЪЖДА И.П.П., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на  Държавата по сметка на  Районен съд гр.Троян,  сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща половината от  окончателно определената  държавна такса в размер на 40-четиридесет лева  за допускане на развода по взаимно съгласие и сумата 108.00 /сто и осем лева/ лева ДТ която представлява половината от дължимата  ДТ за иска по чл.143 ал.2 от СК определена в общ размер на 216.00 – двеста и шестнадесет лева/, съгласно постигнатото споразумение.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

 

 

 

            .