РЕШЕНИЕ

 

       

 

гр. Троян, 06.01.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на 09.12.2014 /девети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 752  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

             Предявена е искова претенция с правно основание чл. 19 ал.3 от ЗЗД.

 

Производството е образувано по предявен от С.Х.С. ***, против  Е.Н.П. и М.П.П.,***, иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД.

Ищецът твърди, че с ответниците са сключили предварителен договор за покупко-продажба на  недвижими имоти, находящи се в с.Борима, община Троян, обл.Ловеч подробно описани в исковата молба с идентификатори, както следва: ПИ с №05445.83.19 и №05445.83.23.  Ищецът заявява, че е заплатил сумата от 6000.00 лева, представляваща договорената между страните цена за двата имота, като предварителния договор е следвало да бъде обявен за окончателен в срок до 23.09.2014 година. Твърди, че ответниците не се явили пред нотариус за сключване на окончателен договор, поради което собствеността на описаните недвижими имоти и към момента на предявяване на ИМ  не е прехвърлена. 

В срока по чл.131 от ГПК е постъпил отговор от ответниците, с който признават иска, не възразява договора да  бъде обявен за окончателен, но правят искане да не заплащат сторените от ищеца разноски.

В съдебно заседание страните редовно призовани не се явяват, ищецът се представлява от адв.Георги Илиев от АК-Ловеч, който от името на доверителя си поддържа предявената искова претенция.

От събраните по делото доказателства се установява от фактическа страна следното:

На 17.09.2014 год. в гр. Троян между мен ищеца като купувач и двамата ответници Е.Н.П. и М.П.П. като продавачи е сключен Предварителен договор за продажба на недвижими имоти, по силата на който ПРОДАВАЧИТЕ продават и са поели задължение да прехвърлят по нотариален ред на КУПУВАЧА собствеността върху следните свои недвижими имоти:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.83.19 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-21/24.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност КУРТ КАЯ, с площ на имота: 333 кв.м (триста тридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Горска, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, с номер по предходен план: 83.19 (осем три точка едно девет), при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 05445.83.21 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две едно) и поземлен имот с идентификатор 05445.83.18 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно осем), заедно със сградата, която попада върху поземлен имот с идентификатор 05445.83.19 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно девет), а именно: СГРАДА с идентификатор 05445.83.19.3 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно девет точка три) със застроена площ 138 кв.м. (сто тридесет и осем квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Селскостопанска сграда.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.83.23 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-21/24.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност КУРТ КАЯ, с площ на имота: 1019 кв.м (хиляда и деветнадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Горска, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, с номер по предходен план: 83.23 (осем три точка две три), при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 05445.83.21 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две едно), поземлен имот с идентификатор 05445.129.21 (нула пет четири четири пет точка едно две девет точка две едно), поземлен имот с идентификатор 05445.129.24 (нула пет четири , четири пет точка едно две девет точка две четири), поземлен имот с идентификатор 05445.83.15 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно пет) и поземлен имот с идентификатор 05445.83.18 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно осем), заедно със сградата, която попада върху поземлен имот с идентификатор 05445.83.23 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две три), а именно: СГРАДА с идентификатор 05445.83.23.1 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две три точка едно) със застроена площ 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра), с брой етажи 2 (два), с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна.

Съдът като прецени, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК прие, че срещу ответниците следва да се постанови решение при признание на иска, с което предявената искова претенция с правно основание 19 ал.3 от ЗЗД  да се уважи изцяло.

Данъчната оценка на имот с идентификатор 05445.83.19  е 1359.00 /хиляда триста петдесет и девет/ лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 ал.1 от ДОПК от 30.10.2014 година, а данъчната оценка на имот с идентификатор 05445.83.23 е 3027.40 /три хиляди двадесет и седем лева и четиридесет стотинки/ лева.

Предвид разпоредбата на чл. 364 ал. І от ГПК ще следва ищеца да заплати 10.00 /десет/лева такса за вписване в СВ при ТРС както и 2 % данък в размер на 87.73 /осемдесет и седем лева и седемдесет  и три стотинки/  при служба “Местни данъци и такси” – Община Троян.

За обезпечение вземането на Държавата на горното основание, следва да се впише възбрана върху имота, предмет на сделката. Освен това ищеца ще следва на основание чл.115 от Закона за собствеността да поиска отбелязване на влязлото в законна сила решение в Службата по вписванията на Троянски районен съд в шестмесечен срок от влизане в законна сила на настоящото решение, като представи всички необходими документи за нотариално прехвърляне на имота.

Ищеца не претендира за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

Водим от горното съдът

 

Р    Е   Ш   И  :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание на чл.19, ал.3 от ЗЗД предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 17.09.2014 год. по силата на който Е.Н.П., ЕГН **********, с лична карта № ***, издадена от МВР-Ловеч, с постоянен адрес гр.Т.*** и М.П.П., ЕГН **********, с лична карта №***, издадена  от МВР- Ловеч, с постоянен адрес гр.Т.***  продават на С.Х.С., ЕГН **********, с лична карта №***, издадена  от МВР Ловеч, с постоянен адрес с.О.***, следните свои недвижими имоти:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.83.19 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-21/24.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност КУРТ КАЯ, с площ на имота: 333 кв.м (триста тридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Горска, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, с номер по предходен план: 83.19 (осем три точка едно девет), при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 05445.83.21 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две едно) и поземлен имот с идентификатор 05445.83.18 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно осем), заедно със сградата, която попада върху поземлен имот с идентификатор 05445.83.19 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно девет), а именно: СГРАДА с идентификатор 05445.83.19.3 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно девет точка три) със застроена площ 138 кв.м. (сто тридесет и осем квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Селскостопанска сграда.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.83.23 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-21/24.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност КУРТ КАЯ, с площ на имота: 1019 кв.м (хиляда и деветнадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Горска, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, с номер по предходен план: 83.23 (осем три точка две три), при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 05445.83.21 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две едно), поземлен имот с идентификатор 05445.129.21 (нула пет четири четири пет точка едно две девет точка две едно), поземлен имот с идентификатор 05445.129.24 (нула пет четири , четири пет точка едно две девет точка две четири), поземлен имот с идентификатор 05445.83.15 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно пет) и поземлен имот с идентификатор 05445.83.18 (нула пет четири четири пет точка осем три точка едно осем), заедно със сградата, която попада върху поземлен имот с идентификатор 05445.83.23 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две три), а именно: СГРАДА с идентификатор 05445.83.23.1 (нула пет четири четири пет точка осем три точка две три точка едно) със застроена площ 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра), с брой етажи 2 (два), с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна.

ОСЪЖДА С.Х.С., ЕГН **********,***  да заплати сумата от 10.00-десет лева за вписване в СВ при ТРС, както и 2 % данък в размер на 87.73 /осемдесет и седем лева и седемдесет  и три стотинки/  при служба “Местни данъци и такси” – Община Троян.

ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ вземането на Държавата да се впише възбрана на  гореописания недвижим имот.

Решението подлежи на вписване в шестмесечен срок от влизането му в сила, на основание чл.115 от ЗС, като указва на С.Х.С., ЕГН **********, че след изтичането на срока, вписването на исковата молба губи действието си.

Решението подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД гр.ЛОВЕЧ  в двуседмичен срок от обявяването му на страните.

 

                                                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: